Ojcowie Apostolscy o Bożej karze za grzechy


Abstrakt

W przedstawionym artykule zostało omówione nauczanie Ojców Apostolskich na temat Bożej kary za grzechy. W swojej refleksji opierają się przede wszystkim na Piśmie Świętym. Sięgają więc do obrazu drogi życia, której opisowi, jako drogi do zbawienia, poświęcają znacznie więcej uwagi, i drogi śmierci, przed którą starają się przestrzec adresatów swoich pism. Droga śmierci to droga negacji Bożych przykazań, lekceważenia woli Bożej i upartego trwania w grzechach. Konsekwencją takiej postawy jest kara wieczna, którą Ojcowie opisują jako śmierć i pozbawienie udziału w Królestwie Bożym. Człowiek, który wyparł się Boga, sam skazuje siebie na karę wieczną. Będzie on płonął w nieugaszonym ogniu. Nauczanie Ojców Apostolskich ma charakter ściśle pastoralny.


Słowa kluczowe

Ojcowie Apostolscy; kara za grzechy; droga życia; droga śmierci

Źródła
Didache, (SCh 248; Paris: Cerf 1978); tł. A. Świderkówna: „Didache”, Pierwsi świadkowie. pisma Ojców Apostolskich, wyd. 2 (red. M. Starowieyski) (BOK 10; Kraków: Wydawnictwo M 1998) 33-44.
Pastor Hermae, (SCh 53bis; Paris: Cerf 1968); tł. A. Świderkówna: Hermas, „Pasterz”, Pierwsi świadkowie. pisma Ojców Apostolskich, wyd. 2 (red. M. Starowieyski) (BOK 10; Kraków: Wydawnictwo M 1998) 211-299.
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Ephesios (SCh 10,66-93; Paris: Cerf 1958); tł. A. Świderkówna: Ignacy Antiocheński, „List do Kościoła w Efezie”, Pierwsi świadkowie. pisma Ojców Apostolskich, wyd. 2 (red. M. Starowieyski) (BOK 10; Kraków: Wydawnictwo M 1998) 113-119.
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Philadelphos, (SCh 10,140-153; Paris: Cerf 1958); tł. A. Świderkówna: Ignacy Antiocheński, „List do Kościoła w Filadelfii”, Pierwsi świadkowie. pisma Ojców Apostolskich, wyd. 2 (red. M. Starowieyski) (BOK 10; Kraków: Wydawnictwo M 1998) 132-135.
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Magnesios, (SCh 10,94-109; Paris: Cerf 1958); tł. A. Świderkówna: Ignacy Antiocheński, „List do Kościoła w Magnezji”, Pierwsi świadkowie. pisma Ojców Apostolskich, wyd. 2 (red. M. Starowieyski) (BOK 10; Kraków: Wydawnictwo M 1998) 120-123.
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Smyrnensios, (SCh 10,154-169; Paris: Cerf 1958); tł. A. Świderkówna: Ignacy Antiocheński, „List do Kościoła w Smyrnie”, Pierwsi świadkowie. pisma Ojców Apostolskich, wyd. 2 (red. M. Starowieyski) (BOK 10; Kraków: Wydawnictwo M 1998) 136-139.
Clemens Romanus, Epistula I ad Corinthios, (SCh 167; Paris: Cerf 1971); tł. A. Świderkówna: Klemens Rzymski, „I List do Koryntian”, Pierwsi świadkowie. pisma Ojców Apostolskich, wyd. 2 (red. M. Starowieyski) (BOK 10; Kraków: Wydawnictwo M 1998) 23-55.
Epistula Barnabae, (SCh 172; Paris: Cerf 1971); tł. A. Świderkówna: „List Barnaby”, Pierwsi świadkowie. pisma Ojców Apostolskich, wyd. 2 (red. M. Starowieyski) (BOK 10; Kraków: Wydawnictwo M 1998) 179-199.
Polycarpus Smyrnensis, Epistula ad Philippenses (SCh 10; Paris: Cerf 1969); tł. A. Świderkówna: „List do Kościoła w Filippi”, Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, wyd. 2. (red. M. Starowieyski) (BOK 10; Kraków: Wydawnictwo M 1998) 156-161.

Opracowania
Audet, J.P., La Didachè. Instructions des Apôtres (Paris: Gabalda 1958).
Chłopowiec, M., „Przesłanie pokutne Pasterza Hermasa”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45/2 (2012) 215-230.
Choromański, A., „Piekło według Biblii i nauczania Kościoła”, Studia Teologiczne 27 (2009) 71-87.
Czyżewski, B., „Sens życia w ocenie Ojców Apostolskich”, Vox Patrum 57 (2012) 93-101.
Jaśkiewicz, G., „Polemika antydoketystyczna u św. Ignacego z Antiochii”, Studia Ełckie 13 (2011) 401-408.
Ladaría, L.F., „Kres człowieka i kres czasów”, Człowiek i jego zbawienie, (red. B. Sesboüé, tł. P. Rak) (Historia Dogmatów 2; Kraków: Wydawnictwo M 2001) 355-410.
Lewandowska, J., „Dwie drogi w życiu człowieka (Didache i List Barnaby)”, Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2009) 107-113.
Mejzner, M., „Walka dobra ze złem w Liście Pseudo-Barnaby”, Vox Patrum 59 (2013) 21-37.
Pietras, H., Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków (Myśl Teologiczna 55; Kraków: WAM 2007).
Prigent, P., „Introduction”, Épître de Barnabé (SCh 172; Paris: Cerf 1971) 10-43.
Stachowiak, L., „Geneza dydaktycznego schematu dwóch dróg w piśmiennictwie qumrańskim i między-testamentalnym”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 22 (1969) 75-85.
Starowieyski, M., „Aborcja i życie nienarodzonych w starożytności chrześcijańskiej”, Warszawskie Studia Teologiczne 22/1(2009) 117-147.
Terka, M., „Wiara jako poszukiwanie Boga w świetle nauczania św. Augustyna”, Vox Patrum 61 (2014) 399-426.
Pobierz

Opublikowane : 2019-09-27


Wygralak, P. (2019). Ojcowie Apostolscy o Bożej karze za grzechy. Verbum Vitae, (36), 163-181. https://doi.org/10.31743/vv.4852

Paweł Wygralak  pawelwyg@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7790-7864

Ks. Paweł Wygralak, prezbiter archidiecezji poznańskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny UAM w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekan Wydziału Teologicznego UAM. Specjalizacja: teologia patrystyczna. Jedna z ostatnich publikacji to B. Czyżewski – M. Kieling – P. Wygralak (pr. zb.), Praktyczne wskazania dla duchownych w literaturze patrystycznej i w prawodawstwie synodalnym (Teologia Patrystyczna 15; Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny 2018).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl