„Przyszedł mi z pomocą duch mądrości” (Mdr 7,7). Relacja między starotestamentalną mądrością a działaniem Ducha Świętego


Abstrakt

Artykuł zajmuje się biblijnym wyrażeniem „duch mądrości” (por. Mdr 7,7) i bada jego relację do osoby Ducha Świętego, ostatecznie objawionego w Nowym Testamencie. Po krótkiej prezentacji relacji między duchem a mądrością w Starym Testamencie zostaną przeanalizowane niektóre aspekty działania mądrości na podstawie tekstów z Mdr 7-9, które będą następnie zestawione z wybranymi fragmentami z Nowego Testamentu, ukazującymi działanie Ducha Świętego. Artykuł prezentuje analogie i podobieństwa w działaniu tych dwóch rzeczywistości. Zarówno mądrość, jak i Duch Święty są ukazywani jako duchowy dar, który kieruje wyborami człowieka. Podkreśla się aspekt ich ciągłej obecności w życiu wierzącego, a także ścisły związek z radością i osiągnięciem życiowego spełnienia. Te analogie wydają się wynikać z duchowej natury obu rzeczywistości, pochodzenia z tego samego źródła – od Boga – oraz z kontekstu historycznego, w którym powstają – Księga Mądrości oraz teksty nowotestamentowe.


Słowa kluczowe

mądrość; Duch Święty; dar; obecność; radość

von Armin, J. (red.), Stoicorum Veterum Fragmenta (Leipzig: Teubner 1903-1905) I-III.
Bartnicki, R., „Dary Ducha Świętego w świetle tekstów biblijnych”, Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 171-184.
Beasley-Murray, G.R., John, wyd. 2 (Word Biblical Commentary 36; Nashville, TN: Nelson 1999).
Collins, A.Y. – Attridge, H.W, Mark. A Commentary on the Gospel of Mark (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress 2007).
Dunn, J.D.G., Romans 1–8 (Word Biblical Commentary 38A; Dallas, TX: Word Books 1988).
Dunn, J.D.G., Romans 9–16 (Word Biblical Commentary 38B; Dallas, TX: Word Books 1988).
Engel, H., Das Buch der Weisheit (Neuer Stuttgarter Kommentar. Altes Testament 16; Stuttgart: Katholisches Bibelewerk 1998).
Gilbert, M., „La preghiera di Salomone per ottenere la sapienza (Sap 9)”, La Sapienza di Salomone (red. M. Gilbert) (Bibbia e preghiera 22; Roma: ADP 1995) I, 113-120.
Guelich, R.A., Mark 1-8:26 (Word Biblical Commentary 34A; Dallas, TX: Word Books 1989, 2001).
Guelich, R.A., Mark 8:27-16:20 (Word Biblical Commentary 34B; Dallas, TX: Word Books 1989, 2001).
Jewett, R. – Kotansky, R.D. – Epp, E.J., Romans. A Commentary (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress 2006).
Jewett, R., Romans. A Commentary on the Book of Romans (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress 2007).
Kondracki, A., „Duch i Mądrość w Księdze Mądrości”, Roczniki Teologiczne 46/1 (1999) 45-61.
Larcher, C., Études sur le Livre de la Sagesse (Études bibliques; Paris: Gabalda 1969).
Larcher, C., Le Livre de la Sagesse, ou, La Sagesse de Salomon (Études bibliques. Nouvelle série; Paris: Gabalda 1983-1985) I-III.
Malherbe, A.J., The Letters to the Thessalonians: A New Translation With Introduction and Commentary (Anchor Bible 32B; New York: Doubleday 2000).
Mazzinghi, L., Ho cercato e ho esplorato. Studi su Kohelet, wyd. 2 (Biblica; Bologna: EDB 2009).
Mazzinghi, L., Weisheit (Internationaler Exegetischer Kommentar zum Alten Testament; Stuttgart: Kohlhammer 2018).
Nicholson, O., „Holy Spirit”, The Anchor Yale Bible Dictionary (red. D.N. Freedman) (New York: Doubleday 1996) III, 26-280.
Nolland, J., Luke 1:1-9:20 (Word Biblical Commentary 35A; Dallas, TX: Word Books 1989).
Nolland, J., Luke 9:21-18:34 (Word Biblical Commentary 35B; Dallas, TX: Word Books 1993).
Paige, T., „Holy Spirit”, Dictionary of Paul and His Letters (red. G.F. Hawthorne – R.P. Martin – D.G. Reid) (Downers Grove, IL: InterVarsity 1993) 404-413.
Pervo, R.I. – Attridge, H.W., Acts. A Commentary (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress 2009).
Poniży, B., Księga Mądrości. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 20; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2012).
Priotto, M., La prima Pasqua in Sap 18,5-25. Rilettura e attualizzazione (Supplementi alla Rivista Biblica 15; Bologna: EDB 1987).
Scarpat, G., Libro della Sapienza. Testo, traduzione, introduzione e commento (Brescia: Paideia 1989-1999) I-III.
Sisti, A., Il Libro della Sapienza. Introduzione, versione, commento (Assisi: Porziuncola 1992).
Vílchez Líndez, J., Sapienza. Traduzione e commento (Commenti biblici; Roma: Borla 1990).
Wróbel, M.S., „Duch Boży w Starym Przymierzu”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011) 1577-1586.
Zieliński, M., „Boża miłość w procesie karcenia grzeszników w Mdr 11,21–12,2”, Verbum Vitae 18 (2010) 61-78.
Zieliński, M., „Mądrość jako źródło radości w Księdze Mądrości 7,7-12”, Gloriam praecedit humilitas (Prz 15,33). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. rocznicę urodzin (red. M. Szmajdziński) (Częstochowa: Regina Poloniae 2015) 871-892.
Pobierz

Opublikowane : 2020-05-29


Zieliński, M. (2020). „Przyszedł mi z pomocą duch mądrości” (Mdr 7,7). Relacja między starotestamentalną mądrością a działaniem Ducha Świętego. Verbum Vitae, 37(1), 35-47. https://doi.org/10.31743/vv.4966

Marcin Zieliński  donmjz@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9965-2196

Ks. Marcin Zieliński, prezbiter archidiecezji lubelskiej. Odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie oraz Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po uzyskniu licencjatu z nauk biblijnych w 2008 roku, rozpoczął prace nad doktoratem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Stopień doktora uzyskał na KUL w 2015 roku na podstawie pracy La gioia e la tristezza nel libro della Sapienza. Obszarem jego zainteresowań są księgi mądrościowe.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl