Western Sophiology? The "Eternal Feminine” in the Thought of Henri de Lubac


Abstrakt

Niniejsze studium poświęcone jest mariologii i eklezjologii Henri de Lubac’a. Zostały w nim poddane analizie te dzieła, w których podkreśla on jedność tych dwóch dziedzin teologii, odwołując się przede wszystkim do Ojców Kościoła oraz do myśli Pierre’a Teilharda de Chardin. Staramy się pokazać, że nie są to czysto historyczne odwołania, ale wyraz osobistej refleksji samego De Lubac’a, która tworzy pewną spójną całość. Całość ta została zrekonstruowana w zakończeniu artykułu. W ten sposób ukazał się obecny u niego rodzaj „zachodniej sofiologii”, teologicznej syntezy, w której ważną rolę odgrywa „pierwiastek kobiecy” oraz widoczny staje się centralny, a nie peryferyjny charakter prawd wiary dotyczących Bogurodzicy i Kościoła.


Słowa kluczowe

sofiologia; mariologia; eklezjologia; Henri de Luback; Teilhard de Chardin; wieczna kobiecość

Arjakovsky, A., “The Sophiology of Father Sergius Bulgakov and Contemporary Western Theology,” St Vladimir's Theological Quarterly 49/1-2 (2005) 219-235.
Balthasar von, H.U., Herrlichkeit. Fächer der Stile. II. Laikale Stile (Einsiedeln: Johannes Verlag 1969).
Balthasar von, H.U., “Maryjny rys Kościoła,” Balthasar von, H.U., Ratzinger, J., Maryja w tajemnicy Kościoła (Kraków: WAM 2007) 111-128.
Bolewski, J., Misterium Mądrości: traktat sofio-mariologiczny (Kraków: WAM 2012).
Bułgakow, S., Światło wieczności. Medytacje i spekulacje (Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2010).
Evdokimov, P., La femme et le salut du monde: étude d'anthropologie chrétienne sur les charismes de la femme (Paris: Casterman 1958).
John Paul II, Letter to Women (1995), http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html.
Kerr, F., Twentieth-Century Catholic Theologians: From Neoscholasticism to Nuptial Mysticism, (Malden, MA: Blackwell 2007).
Lemna, K., “Louis Bouyer’s Sophiology: a Balthasarian Retrieval,” Heythrop Journal LII 52 (2011) 628-642.
Lévy, A., “Sophiologie,” Dictionnaire critique de théologie (Paris: Quadrige/PUF 2013), 1343-1344.
Loades, A., “Théologie féministe,” Dictionnaire critique de théologie (Paris: Quadrige/PUF 2013), 558-559.
Lubac de, H., L'Éternel féminin: étude sur un texte du père Teilhard de Chardin. Suiv. de Teilhard et notre temps (Paris: Aubier Montaigne 1968) (= EF).
de Lubac, H., “La maternité de l'Église,” idem, Les églises particulières dans L'Église universelle suivi de La maternité de l'église et d'une interview recueillie par G. Jarczyk (Paris: Aubier 1971) (= MT).
de Lubac, H., Méditation sur l'Église (Paris: Aubier 1953) (= ME).
de Lubac, H., Mémoire sur l'occasion de mes écrits (Paris: Cerf 2006).
de Lubac, H., Le mystère du surnaturel (Paris: Cerf 2000).
de Lubac, H., Paradoxe et mystère de l'Église (Paris: Cerf 2010) (= PME).
de Lubac, H., La pensée religieuse du père Pierre Teilhard de Chardin (Paris: Cerf 2002).
Milbank, J., The Suspended Middle. Henri de Lubac and the Debate concerning the Supernatural (Grand Rapids, MI – Cambridge, UK: Eerdmans 2005).
Nicolas, M.-J., “La doctrine mariale et la théologie chrétienne de la femme,” Maria. Études sur la Sainte Vierge (red. H. du Manoir) (Paris: Beauchesne 1964) VII, 341-362.
Philips, G., “Marie et l’Église,” Maria. Études sur la Sainte Vierge (red. H. du Manoir) (Paris: Beauchesne 1964) VII, 363-420.
Pié-Ninot, S., La teología fundamental (Salamanca: Secretariado Trinitario 2002).
Raczyński-Rożek, M., “Analogia Entis Ericha Przywary jako model myślenia katolickiego w postmodernistycznej rzeczywistości,” Teologia w Polsce 12/2 (2018) 215-231.
Rahner, H., Maria und die Kirche: Zehn Kapitel über das geistliche Leben (Innsbruck: Marianischer Verlag 1951).
Ratzinger, J., “Miejsce mariologii i pobożności maryjnej w całości wiary i teologii,” H.U. von Balthasar – J. Ratzinger, Maryja w tajemnicy Kościoła (Kraków: WAM 2007) 15-30.
Ratzinger, J., “Znak niewiasty. Wprowadzenie do encykliki Redemptoris Mater,” H.U. von Balthasar – J. Ratzinger, Maryja w tajemnicy Kościoła (Kraków: WAM 2007) 31-52.
Richi Alberti, G., Teología del misterio. El pensamiento teológico de Marie-Joseph Le Gouillou O.P. (Madrid: Encuentro 2000).
Shanley, B. J., The Thomist Tradition (Dordrecht – Boston, MA: Kluwer Academic Publishers 2002).
Špidlík, T., Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 2000).
Wagner, J.-P., Henri de Lubac (Paris: Cerf 2001).

Opublikowane : 2020-06-26


Persidok, A. (2020). Western Sophiology? The "Eternal Feminine” in the Thought of Henri de Lubac. Verbum Vitae, 37(2), 327-345. https://doi.org/10.31743/vv.5344

Andrzej Persidok  jedrekpersidok@wp.pl
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0730-2189

Andrzej Persidok, prezbiter archidiecezji warszawskiej, doktor nauk teologicznych z zakresie teologii fundamentalnej, adiunkt Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, sekcja Collegium Joanneum. W 2016 r. obronił doktorat na Wydziale Teologii Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania) na podstawie pracy o relacji między chrystologią i antropologią w teologii Henriego de Lubaca. Członek redakcji „Warszawskich Studiów Teologicznych”.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl