Shaping the Spirituality of Communion in Church Communities


Abstrakt

The activity of the Church results from its identity, and one constitutive element of this identity is the dimension of community. It is expressed, above all, by shaping the spirituality of communion in church communities. This spirituality has its foundations in the communion character of the presbyter's pastoral ministry and refers to the gospel commandment of love. It is shaped by Christian prayer centered on the Eucharist. The spirituality of communion built upon such foundations should permeate church community structures, which are made up, first and foremost, by parishes. On their own, parishes are not able to pass on the experience of church communion. Only by being infused with the spirituality of communion can they become spaces for experiencing the community dimension of the Church's life.


Słowa kluczowe

wspólnota; duchowość; prezbiter; ksiądz; parafia

Biela, B., “Prezbiterat w służbie komunii w świetle posoborowego nauczania Kościoła,” Studia Pastoralne 6 (2010) 33-45.
Chevalier, A., La paroisse post-moderne. Faire Église aujourd'hui. l'exemple du Quebec(Montreal: Éditions Paulines 1992).
Congregation for the Clergy, Directory Tota Ecclesia (1994) (= TE).
Francis, Exhortation Evangelii gaudium (2013) (= EG).
Gąsecki, K., “Prezbiter w kontekście eklezjologii komunijnej,” Studia Gdańskie 26 (2010) 9-24.
Goddijn, H. – Goddijn, W., Sichtbare Kirche. Ökumene und Pastoral. Einführung in die Religionssoziologie (Wien: Herder 1967).
Hajduk, R., “Parafia jako «wspólnota wspólnot». Od teorii do praktyki,” Homo Dei 76/1 (2007) 43-55.
John Paul II, Apostolic letter Novo millennio ineunte (2001) (= NMI).
John Paul II, Exhortation Christifideles laici (1988) (= ChL).
John Paul II, Exhortation Familiaris consortio (1981) (= FC).
John Paul II, Exhortation Pastores dabo vobis (1992) (= PDV).
John Paul II, Encyclical Redemptoris missio (1990) (= RMi).
John Paul II, “Kościół jako komunia po Pięćdziesiątnicy” [Catechesis delivered during the general audience, 05.02.1992], Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana – Edizioni Aquila Bianca 1996) 107-110.
John Paul II, “Kościół tajemnicą komunii zbudowanej na miłości [Catechesis delivered during the general audience, 15.01.1992], Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana – Edizioni Aquila Bianca 1996) 99-102.
John Paul II, “Kościół wspólnotą ewangelizującą” [Address to the Ist group of Polish bishops as part of “ad limina Apostolorum” visit, 12.01.1993], L’Osservatore Romano [Polish edition] 14/2 (1993) 12-18.
John Paul II, “Parafia wspólnotą zjednoczoną w Chrystusie” [Address to participants of the plenary meeting of the Pontifical Council for the Laity, 22.09.2006], L’Osservatore Romano [Polish edition] 27/12 (2006) 19-20.
John Paul II, “U źródeł komunii kościelnej” [Catechesis delivered during the general audience, 29.01.1992], Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana – Edizioni Aquila Bianca 1996) 103-106.
John Paul II, “Więzi prezbiterów z innymi wiernymi” [Catechesis delivered during the general audience, 29.09.1993], Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana – Edizioni Aquila Bianca 1996) 344-348.
Kasper, W., Kościół katolicki. Istota – rzeczywistość – posłannictwo (Kraków: WAM 2014).
Łaszczyk, M., “Stowarzyszenia i ruchy eklezjalne jako szansa urzeczywistniania się Kościoła w parafialnej wspólnocie,” Studia Włocławskie 6 (2003) 296-304.
Makowski, T., “Postulat odnowy parafii w kontekście pastoralnych wyzwań nowej ewangelizacji,” Studia Gnesnensia 21 (2007) 169-222.
Pannet, R., La paroisse de l’avenir. L’avenir de la paroisse (Paris: Fayard 1979).
Piwowarski, W., “Próby rekonstrukcji wspólnoty parafialnej,” Znak 21/10 (1969) 1311-1320.
Pluta, W., “Wspólnota parafialna i jej zespoły apostolskie,” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 32/6 (1985) 93-98.
Polak, M., Prezbiterologia pastoralna. Pastoralna tożsamość współczesnego prezbitera (Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM 2016).
Rahner, K., “Friedliche Erwägungen über das Pfarrprinzip,” Zeitschrift für katholische Theologie 70/2 (1948) 169-198.
Ratzinger, J., Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia (Kraków: Wydawnictwo M 2003).
Vatican II, Constitution Lumen gentium (1964) (=LG).
Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium (1963) (=SC).
Vatican II, Decree Presbyterorum ordinis (1965) (=PO).
Thomas, P., Que devient la paroisse? Mort annoncée on nouveau visage? (Paris: Desclée de Brouwer 1996).
Vanzan, P. – Auletta, A., La parrocchia per la nuova evangelizzazione: tra corresponsabilità e partecipazione (Roma: AVE 1998).
Żądło, A., “Drogi odnowy parafii w duchu Soboru Watykańskiego II,” Przegląd Pastoralno-Homiletyczny 3 (1999) 135-162.

Opublikowane : 2020-06-26


Polak, M. (2020). Shaping the Spirituality of Communion in Church Communities. Verbum Vitae, 37(2), 285-296. https://doi.org/10.31743/vv.5447

Mieczysław Kazimierz Polak  mpolak@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3381-189X

Mieczysław Polak, prezbiter archidiecezji gnieźnieńskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor uczelniany w Zakładzie Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualne zagadnienia badawcze: miłosierdzie i mistagogia jako paradygmaty duszpasterskie, pastoralna tożsamość prezbitera, odnowa i rozwój parafii. Jest przewodniczącym Post-Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen, członekiem Konferenz der deutschsprachigen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen. Autor książek: Parafia dzisiaj. Podstawy i kierunki duszpasterskiej odnowy (Poznań 2007); Auf dem Weg zu einer christlichen Ehe und Familie Pastorale Überlegungen zur Ehevorbereitung (Poznań 2008); Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła (Poznań 2012); Od teologii do eklezjologii pastoralnej. Zagadnienia fundamentalne (Poznań 2014); Prezbiterologia pastoralna (Poznań 2016).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl