Permissibility of Death Penalty as a Hermeneutic Dilemma


Abstrakt

Zagadnienie moralnej godziwości zastosowania najwyższej kary rozpięte jest pomiędzy dwoma biegunami o przeciwnej wymowie interpretacyjnej. Z jednej strony znajduje się imperatyw związany z zachowaniem ładu i dobra społecznego usprawiedliwiający w pewnych ściśle określonych przypadkach zabicie jednostki dla dobra wspólnoty; z drugiej zaś przesłanie Ewangelii o świętości każdego życia ludzkiego. W związku z tym, przy próbie zbadania godziwości kary śmierci, pojawia się pewne napięcie hermeneutyczne związane z współzachodzeniem praw i obowiązków zarówno względem zbrodniarza jak i społeczeństwa, które trzeba przed min chronić. Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest spojrzenie na karę śmierci z uwzględnieniem „ładunku hermeneutycznego” zawartego zarówno w powinności ochrony dobra wspólnego oraz życia każdego człowieka. Następnie został poddany analizie „prawdziwy paradoks”, który uwidacznia się w sytuacji w której dochodzi do współzachiodzenia prawa do życia i prawa do obrony. Całość dociekań zwieńczy postawienie pytania o to, czy najnowsza, abolicjonistyczna wykładnia Katechizmu Kościoła Katolickiego powinna być zaklasyfikowana jako hermeneutyka ciągłości czy raczej hermeneutyka zerwania?


Słowa kluczowe

kara śmierci; hermeneutyka teologiczna; hermeneutyka filozoficzna; Jana Paweł II; Franciszek; Tomasz z Akwinu

Augustine of Hippo, The Works of Aurelius Augustine, Bishop of Hippo. I. The City of God (trans. M. Dods) (Edinburgh: T & T Clark 1913).
Benedict XVI, Address of His Holiness Benedict XVI to the Roman Curia Offering Them His Christmas Greetings (Vatican: Libreria Editrice Vaticana 2005) (http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html [access: 20.122019]).
Benedict XVI, Postsynodal Apostolic Exhortation “Africæ munus” (Vatican: Libreria Editrice Vaticana 2011) (http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-munus.html [access: 20.122019]).
Catechism of the Catholic Church (Vatican: Libreria Editrice Vaticana 1992).
Catechism of the Catholic Church, 2nd ed. (Vatican: Libreria Editrice Vaticana 1998) (http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM [access: 20.12.2019) (= CCC).
Clement of Alexandria, Stromateis. Books 1-3 (trans. J. Ferguson) (The Fathers of the Church 85; Washington D.C.: Catholic University of America Press 1991).
Congregation For The Doctrine Of The FaithLadaria L.F., “New revision of number 2267 of the Catechism of the Catholic Church on the death penalty” (Rescriptum ex Audentia SS.MI)”, L’Osservatore Romano (3 August (2018) 7. https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/08/02/180802a.html
Congregation For The Doctrine Of The FaithLadaria L.F., Letter to the Bishops regarding the new revision of number 2267 of the Catechism of the Catholic Church on the death penalty, from the Congregation for the Doctrine of the Faith (Vatican: Libreria Editrice Vaticana 2018). Available at:( https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/08/02/180802b.html [(access: ed December 20.12., 2019).]).
Francis, “Address to Participants in the Meeting organized by the Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization”, L’Osservatore Romano 13 October (2017) 5.
Francis, “Letter to the President of the International Commission Against the Death Penalty”, L’Osservatore Romano 20-21 March (2015) 7.
John Paul II, Encyclical Letter Evangelium Vitae (Vatican: Libreria Editrice Vaticana 1995).
Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the Social Doctrine of the Church (Vatican: Libreria Editrice Vaticana 2004) (http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html [access: 20.21.2019]).
Ślipko T., „Kara śmierci z filozoficznego punktu widzenia”, Resovia Sacra 13 (2006) 125-136.
Ślipko, T., Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia (Kraków: WAM 2000).
Thomas Aquinas, Summa Theologica (trans. by Fathers of the English Dominican Province) (London: Thomas Baker 1947) (= STh).
Thompson, P.M., “Augustine and the Death Pentality: Justice as the Balance of Mercy and Judgment,” Augustinian Studies 40/2 (2009) 181-203.
Washburn, Ch.D., “The New Natural Lawyers, Contraception, Capital Punishment, and the Infallibility of the Ordinary Magisterium,” Logos 22 (2019) 19-50.

Opublikowane : 2020-06-26


Kosche, M. (2020). Permissibility of Death Penalty as a Hermeneutic Dilemma. Verbum Vitae, 37(2), 311-326. https://doi.org/10.31743/vv.5550

Michał Kosche  michal.kosche@gmail.com
The John Paul II Catholic University of Lublin  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1715-0510

Michał Kosche, theologian, personalist, research assistant in Department of Christian Personalism at The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. His research centres around social dimension of person, philosophical and theological hermeneutics.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl