Daughters in the Deuterocanonical Books of the Old Testament


Abstrakt

The instances where daughters are mentioned in the Greek books of the Old Testament are not numerous. They are interesting, however, and deserving of exegesis and interpretation. In Tobit and Ben Sira their relationship to fathers are stressed and this aspect is of importance, whether those relationships are good or strained. If the texts are compared with the Hebrew Bible, more light is thrown on the personalities of the daughters, and they are valued more highly. Some influence of the Greek civilization can be presupposed here. A link with the Mediterranean culture of honor and shame can also be traced, especially in Ben Sira.


Słowa kluczowe

Daughter; Women in the ancient world; Father; Bible; Septuagint; Apocrypha; Deuterocanonical books; Tobit; Susanna; Ben Sira; Sirach; Anthropology; Family; Family values

Adams, S.A., Baruch and the Epistle of Jeremiah. A Commentary Based on the texts in Codex Vaticanus (Leiden – Boston, MA: Brill 2014).
Archer, L.J., Her Price is Beyond Rubies. The Jewish Woman in Greco-Roman Palestine (Journal for the Study of the Old Testament. Supplements Series 60; Sheffield: Sheffield Academic Press 1990).
Assan-Dhôte, I. – Moatti-Fine, J., Baruch, Lamentations, Lettre de Jérémie (La Bible d'Alexandrie 25.2; Paris: Cerf 2005).
Bauks, M., Jephtas Tochter: Traditions-, Religions- und Rezeptionsgeschichtliche Studien zu Richter 11, 29-40 (Forschungen zum Alten Testament 71; Tübingen: Mohr Siebeck 2010).
Beentjes, P.C., The Book of Ben Sira in Hebrew (Supplements to Vetus Testamentum 68; Leiden: Brill 1997).
Ben-Barak, Z., Inheritance by Daughters in Israel and the Ancient Near East; A Social, Legal and Ideological Revolution (Jaffa: Archaeological Center Publications 2006).
Berg, N.E., “Iphigenia in Israel: the Daughter’s Options in Hebrew Literature,” Hebrew Studies 50 (2009) 195-213.
Böhler, D., 1 Esdras (Internationaler Exegetischer Kommentar zum Alten Testament; Stuttgart: Kohlhammer 2015).
Cameron, A. – Kuhrt, A. (ed.) Images of Women in Antiquity, 2nd edition (London: Routledge 1993).
Cohen, S.J.D. (ed.), The Jewish Family in Antiquity (Brown Judaic Studies 289; Atlanta: Scholars 1993).
Collini, P., Famiglia (Indice Concettuale del Medio Giudaismo 1; Magnano: Qiqajon 2000).
Collini, P., Sessualità (Indice Concettuale del Medio Giudaismo 2; Magnano: Qiqajon 2000).
Corley, J., Sirach (New Collegeville Biblical Commentary. Old Testament 21; Collegeville, MN: Liturgical Press 2013).
Egger-Wenzel, R., “Sarah’s Grief to Death (Tob 3:7–17),” Ancient Jewish Prayers and Emotions. Emotions Associated with Jewish Prayer in and around the Second Temple Period (ed. S.C. Reif – R. Egger-Wenzel) (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 26; Berlin – Boston, MA: de Gruyter 2015) 193-219.
Fitzmyer, J.A., Tobit (Commentaries on Early Jewish Literature; Berlin – New York: de Gruyter 2003).
Fleishman, J., Father-Daughter Relations in Biblical Law (Bethesda, MD: CDL 2011).
Hallett, J.P., Fathers and Daughters in Roman Society (Princeton: Princeton University Press 1984).
Pilch, J.J. – Malina, B.J. (ed.), Handbook of Biblical Social Values (Peabody, MA: Hendrickson 1998).
Hanhart, R. (ed.), Esdrae liber I, 2nd edition (Septuaginta Vetus Testamentum Graecum 8/1; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1991).
Hanhart, R. (ed.), Tobit (Septuaginta Vetus Testamentum Graecum 8/5; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1983).
Harlow, M., – Laurence, R., A Cultural History of Childhood and Family in Antiquity (London: Bloomsbury 2010).
Hieke, T., “Endogamy in the Book of Tobit, Genesis, and Ezra-Nehemiah,” The Book of Tobit: Text, Tradition, Theology (ed. G. Ceravits – J. Zsengllér) (Journal for the Study of Judaism Supplement Series 98; Leiden: Brill 2005) 103-120.
Holmberg Lübeck, M., Iphigeneia, Agamemnon's Daughter: Study of Ancient Conceptions in Greek Myth and Literature Associated with the Atrides (Stockholm: Almquist & Wiksell 1993).
Ilan, T., Integrating Jewish Women into Second Temple History (Tübingen: Mohr Siebeck 1999).
Ilan, T., Jewish Women in Greco-Roman Palestine. An Inquiry into Image and Status (Texte und Studien zum antiken Judentum 44; Tübingen: Mohr Siebeck 1995).
James, S.L. – Dillon, S. (ed.), A Companion to Women in the Ancient World (Chichester: Blackwell 2015).
Kee, H.C. (ed.), New Revised Standard Version. Cambridge Annotated Study Apocrypha (NRSV) (Cambridge: CUP 1994).
Kerenyi, C., Eleusis: Archetypal Image of Mother and Daughter (London: Routledge – Paul 1967).
Kraemer, R.S., “Jewish Mothers and Daughters in the Greco-Roman World,” The Jewish Family in Antiquity (ed. S.J.D. Cohen) (Brown Judaic Studies 289; Atlanta, GA: Scholars 1993) 89-112.
Kułaczkowski, J., “Specyfika wychowawczej funkcji ojca wobec córki w ujęciu Księgi Syracha,” Seminare 20 (2004) 31-48.
Lacey, W.K., Family in Classical Greece (London: Thames & Hudson 1968).
Marböck J., Jesus Sirach 1-23 (Herders theologischer Kommentar. Altes Testament; Freiburg – Basel – Wien: Herder 2010).
Mayer, G., Die jüdische Frau in der hellenistisch-römisch Antike (Stuttgart: Kohlhammer 1987).
McClenney-Sadler, M.G., Re-covering the Daughter's Nakedness: A Formal Analysis of Israelite Kinship Terminology and the Internal Logic of Leviticus 18 (The Library of Hebrew Bible. Old Testament Studies 476; London: Bloomsbury 2007).
Miller, G.D., Marriage in the Book of Tobit (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 10; Berlin – New York: de Gruyter 2011).
Montanari, F., The Brill Dictionary of Ancient Greek (Leiden – Boston, MA: Brill 2015).
Moore, C.A., Daniel, Esther and Jeremiah. The Additions (Anchor Bible 44; Garden City, NY: Doubleday 1977).
Moore, C.A., Tobit (Anchor Bible 40A; New York: Doubleday 1996).
Parchem, M., Księga Daniela (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 26; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008).
Pikuła, P., “«Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie» (Syr 41,11). Syracydes jako moralista,” Biblia, autorytet, moralność (ed. R. Pindel – S. Jędrzejewski) (Hermeneutica et Judaica 3; Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2010) 59-73.
Pomeroy, S.B., Families in Classical and Hellenistic Greece (Oxford: Clarendon 1997).
Pomeroy, S.B., Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity (New York: Schocken 1975).
Pomeroy, S.B., Women in Hellenistic Egypt: From Alexander to Cleopatra (New York: Schocken 1984).
Robinson, B.P., “The Story of Jephthah and his Daughter: Then and Now,” Biblica 85/3 (2004) 331-348.
Schüngel-Straumann, H., Tobit (Herders theologischer Kommentar. Altes Testament; Freiburg im Breisgau: Herder 2000).
Seifert, E., Tochter und Vater im Alten Testament. Eine ideologiekritische Untersuchung zur Verfügungsgewalt von Vätern über ihre Töchter (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 1997).
Skehan, P.W. – Di Lella, A.A., The Wisdom of Ben Sira (Anchor Bible 39; New York: Doubleday 1987).
Slater, P., The Glory of Hera. Greek Mythology and the Greek Family (Boston, MA: Beacon 1968).
Stiebert, J., Fathers and Daughters in the Hebrew Bible (Oxford: Oxford University Press 2013).
Westbrook, A.D., ‘And He Will Take Your Daughters’, Woman Story and the Ethical Evaluation of Monarchy in the David Narrative (The Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 610; London: Bloomsbury T&T Clark 2016).
Wojciechowski, M., Apokryfy z Biblii greckiej (Rozprawy i Studia Biblijne 8; Warszawa: Vocatio 2001).
Wojciechowski, M., Księga Barucha (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 24/2; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2016).
Wojciechowski, M., Księga Tobiasza czyli Tobita (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 12; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005).
Xeravits, G.G., “Take courage, o Jerusalem”. Studies in the Psalms of Baruch 4–5 (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 25; Berlin: de Gruyter 2015).
Ziegler, J. (ed.), Sapientia Iesu Filii Sirach (Septuaginta Vetus Testamentum Graecum 12/2. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1965).

Opublikowane : 2020-06-26


Wojciechowski, M. (2020). Daughters in the Deuterocanonical Books of the Old Testament. Verbum Vitae, 37(2), 297-310. https://doi.org/10.31743/vv.5743

Michał Wojciechowski  m.wojciechowski@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5658-7512

Michał Wojciechowski, ur. 1953, teolog świecki, odbył studia na ATK i w Instytucie Katolickim w Paryżu, stopnie naukowe uzyskał na ATK/UKSW, profesor nauk teologicznych, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Autor 44 różnego typu książek i ponad 140 artykułów naukowych (w tym ponad 40 obcojęzycznych). Prowadził badania nad Ewangeliami, księgami greckimi Starego Testamentu, przekrojowymi tematami biblijnymi, a także kwestiami z zakresu patrologii, kultury hellenistycznej oraz chrześcijaństwa dzisiaj.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl