Catechesis and Catholic Religious Education: Distinct Nonetheless Complementary


Abstrakt

Catechesis and religious education are two ways in which the ministry for the education for the faith is exercised, but within different physical contexts and with interlocutors coming from different backgrounds. Moreover, both catechesis and religious education share the same contents, which have been passed on to the interlocutors. This paper seeks to shed some light on the relationship between catechesis and religious education, in terms of their being distinct but at the same time complementary to each other. In this pursuit, we put forward arguments from both directions, those in favour of considering Catholic Religious Education and catechesis as identical and those viewing the two as distinct. The aim is to highlight the specific mission and role of each in education for the faith of the contemporary human being.


Słowa kluczowe

katecheza; religijna edukacja katolicka; formacja wiary

Alberich, E., La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale (Leumann, Torino: Elle Di Ci 2001).
Alberich, E. – Vallabaraj, J., Communicating a Faith that Transforms. A Handbook of Fundamental Catechetics. (Bangalore: Kristu Jyoti 2004).
Archdiocese of Malta – Secretariat for Catechesis, Religious Education in Malta. Reflections by the Catholic Community (June, 2008), https://katekezi.org/wp-content/uploads/Dokumenti_RE/religious_education_in_malta.pdf.
Benedict XVI, Address to Teachers (April 25, 2009), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2009/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20090425_insegnanti-religione.html.
Catholic Bishops’ Conference of England and Wales – Department of Catholic Education and Formation, Religious Education Curriculum Directory (3-19) for Catholic Schools and Colleges in England and Wales (2012), https://education.rcdow.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/RE-Curriculum-Directory-2012.pdf.
Congregation for Catholic Education, Circular Letter to the Presidents of Bishops’ Conferences on Religious Education in Schools (May 5, 2009), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20090505_circ-insegn-relig_en.html.
Congregation for Catholic Education, The Religious Dimension of Education in a Catholic School. Guidelines for Reflection and Renewal (April 7, 1988), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19880407_catholic-school_en.html.
Congregation for the Clergy, General Directory for Catechesis (August 15, 1997), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_en.html.
Franchi, L., “Catechesis and Religious Education: A Case Study from Scotland,” Religious Education 108/5 (2013) 467-481.
Groome, T., “Religious Education and Catechesis – No Divorce, for the Children’s Sake,” The Furrow 53/11 (2002) 587-596.
Groome, T., “Catholic Religious Education: Educating for Faith,” Global Perspectives on Catholic Religious Education in Schools. II. Learning and Leading in a Pluralist World (eds. M.T. Buchanan – A.M. Gellel) (Singapore: Springer 2019) 15-26.
John Paul II, Apostolic Exhortation Catechesi Tradendae (October 16, 1979) http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae.html.
John Paul II, Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II ai sacerdoti della Diocesi di Roma (March 5, 1981), http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1981/march/documents/hf_jp-ii_spe_19810305_sacerdoti-diocesi-roma.html.
Kopiczko, T., “Religious Education and Atheism. Analyzing the Ineffectiveness of Catechesis in Poland,” Studia Gilsoniana 4/3 (2015) 303-318.
Lines, T.A., Functional Images of the Religious Educator (Birmingham, AL: Religious Education Press 1992).
Magro, E.P., “The Challenge of Integrating Catholic Religious Education and Catechesis: An American Quandary?” Global Perspectives on Catholic Religious Education in Schools. II. Learning and Leading in a Pluralist World (eds. M.T. Buchanan – A.M. Gellel) (Singapore: Springer 2019) 27-37.
Mąkosa, P., “Confessional and Catechetical Nature of Religious Education in Poland,” The Person and the Challenges 5/2 (2015) 53-66.
Mąkosa, P., “The Communities Providing Religious Education and Catechesis to Polish Immigrants in England and Wales,” British Journal of Religious Education 37/2 (2015) 182-194.
Ministry of Education and Employment, A National Curriculum Framework for All 2012, https://curriculum.gov.mt/en/Resources/The-NCF/Documents/NCF.pdf.
Rossiter, G.M., “The Need for a ‘Creative Divorce’ Between Catechesis and Religious Education in Catholic Schools,” Religious Education 77/1 (1982) 21-40.
Rymarz, R., “Catechesis and Religious Education in Canadian Catholic Schools,” Religious Education 106/5 (2011) 537-549.
Scott, K., “The Teacher of Religion: Choosing Between Professions in Catholic Schools,” Global Perspectives on Catholic Religious Education in Schools. II. Learning and Leading in a Pluralist World (eds. M.T. Buchanan – A.M. Gellel) (Singapore: Springer 2019) 3-14.
Sultana, C.-M., “Catechesis and Its Six Tasks,” The Person and the Challenges 8/1 (2018) 23-44.
The Universal Declaration of Human Rights (December 10, 1948), http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
Zając, M., – Mąkosa, P., “Poland: Faithfulness to God and to People. Religious Education in Poland,” How Teachers in Europe Teach Religion: An International Empirical Study in 16 Countries (eds. H.G. Ziebertz – U. Riegel) (Münster: LIT 2009) 169-180.
Zielińska, K. – Zwierżdżyński, M.K., “Religious Education in Poland,” The Routledge International Handbook of Religious Education (eds. D.H. Davis – E. Miroshnikova) (London – New York: Routledge 2013) 264-271.

Opublikowane : 2020-06-26


Sultana, C.-M. (2020). Catechesis and Catholic Religious Education: Distinct Nonetheless Complementary. Verbum Vitae, 37(2), 365-379. https://doi.org/10.31743/vv.6498

Carl-Mario Sultana  carl.m.sultana@um.edu.mt
University of Malta  Malta
https://orcid.org/0000-0002-4610-8135
Rev. Carl-Mario Sultana, M.A. (University of Malta), S.T.B. (University of Malta), S.T.L. (University of Malta), S.T.L. (Università Pontificia Salesiana), S.T.D. (Università Pontificia Salesiana); Head of Department of Pastoral Theology, Liturgy and Canon Law; Senior Lecturer; Chair of Catechetics and Religious Education at the Faculty of Theology, University of Malta.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl