The Eschatological Spirituality of “the Sons of Light” in Qumran


Abstrakt

One of the most important features of the members of the Qumran community, who referred to themselves by the name “the sons of light,” was aspiration to holiness by observing the Law, purity and cult. The spirituality of the Qumran community was founded on the New Covenant which would be fulfilled “at the end of the days”. This eschatological reality was stressed in the practical spirituality of the members of the Qumran community. In the present article, the spirituality of the Qumran community will be presented via three points: (1) The origin of the Qumran community; (2) The community of a New Covenant with God; and (3) Eschatological beliefs. Our accumulated knowledge about the spirituality of the Qumran community and its beliefs enables us to better understand many eschatological texts of the Old Testament and Intertestamental Literature. It also indicates to us certain similarities and differences with the teachings of Jesus of Nazareth.


Słowa kluczowe

Qumran; eschatologia; duchowość

Baumgarten, J.M., “The Law and Spirit of Purity at Qumran,” The Bible and the Dead Sea Scrolls. The Second Princeton Symposium on Judaism and Christian Origins (ed. J.H. Charlesworth) (Waco, TX: Baylor University Press 2006) II, 93-105.
Bockmuehl M., “Grace, Works and Destiny: Salvation in Qumran's Community Rule (1QS/4QS),” This World and the World to Come: Soteriology in Early Judaism (ed. D.M. Gurtner) (New York – London: T & T Clark 2011) 229-261.
Collins, J.J., Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls (London: Routledge 1997).
Collins, J.J., “What was Distinctive about Messianic Expectation at Qumran?” The Bible and the Dead Sea Scrolls. The Second Princeton Symposium on Judaism and Christian Origins (ed. J.H. Charlesworth) (Waco, TX: Baylor University Press 2006) II, 71-92.
Dahmen, U., “Davidisierung und Messianismus: Messianismus in der Psalmenüberlieferung von Qumran,” Apokalyptik und Qumran (eds. J. Frey – M. Becker) (Paderborn: Bonifatius 2007) 169-189.
Dimant, D., “The History of the Qumran Community in Light of New Developments in the Study of the Scrolls,” History, Ideology and Bible Interpretation in the Dead Sea Scrolls (ed. D. Dimant) (FAT 90; Tübingen: Mohr Siebeck 2014) 221-246.
Drawnel, H. – Piwowar, A. (eds.), Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (Analecta Biblica Lublinensia 2; Lublin: Wydawnictwo KUL 2009).
Eshel, H., The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2008).
Eyal, R., “Abominated Temple and a Holy Community: The Formation of the Notions of Purity and Impurity in Qumran,” Dead Sea Discoveries 10 (2003) 243-278.
Hempel, C., “Reflections on Literacy, Textuality, and Community in the Qumran Dead Sea scrolls,” Is There a Text in this Cave? Studies in the Textuality of the Dead Sea Scrolls in Honour of George J. Brooke (eds. A. Feldman – M. Cioată – C. Hempel) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 119; Leiden: Brill 2017) 69-82.
Hempel, C., “The Treatise on the Two Spirits and the Literary History of the Rule of the Community,” Dualism in Qumran (ed. G.G. Xeravits) (Library of Second Temple Studies 76; London – New York: T & T Clark 2010) 102-120.
Kimbrough, S.T., “The Ethic of the Qumran Community,” Revue de Qumran 24 (1969) 483-498.
Lawrence, L.J., “‘Men of Perfect Holiness’ (1QS VII,20): Social-Scientific Thoughts on Group Identity, Asceticism and Ethical Development in the Rule of the Community,” New Directions in Qumran Studies (eds. W.J. Lyons – J.G. Cambell – L.K. Pietersen) (Library of the Second Temple Studies 52; London: T&T Clark 2005) 83-100.
Leonhardt-Balzer, J., “Evil, Dualism and Community: Who/What did the Yaḥad not Want to be?” Dualism in Qumran (eds. G.G. Xeravits) (Library of Second Temple Studies 76; London – New York: T & T Clark 2010) 121-147.
Malina, A., “Chrzciciele na pustyni: Chrzest Jana a obmycia rytualne w okresie Drugiej Świątyni,” Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (eds. H. Drawnel – A. Piwowar) (Analecta Biblica Lublinensia 2; Lublin: Wydawnictwo KUL 2009) 259-269.
Milik, J.T., Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej (Warszawa: Pax 1968).
Milik, J.T., “Henoch au pays des aromates (chap XXVII à XXXII): Fragments araméens de la grotte 4 de Qumrân,” Revue Biblique 65 (1958) 70-77.
Newsom, C.A., The Self as Symbolic Space: Constructing Identity and Community at Qumran (Studies on the Texts of the Desert of Judah 52; Leiden: Brill 2004).
Parchem, M., Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem a złem w świetle pism z Qumran (Rozprawy i Studia Biblijne 30; Warszawa: Vocatio 2008).
Puech, E., “Manuskrypty znad Morza Martwego a Nowy Testament. Mistrzowie i nadzieje” (trans. M.S. Wróbel), Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (eds. H. Drawnel – A. Piwowar) (Analecta Biblica Lublinensia 2; Lublin: Wydawnictwo KUL 2009) 187-203.
Regev, E., “Community as Temple: Revisiting Cultic Metaphors in Qumran and the New Testament,” Bulletin for Biblical Research 28 (2018) 604-631.
Ringgren, H., The Faith of Qumran: Theology of the Dead Sea Scrolls (New York: Crossroad 1995).
Stachowiak, L.R., “The Ethics of the Qumran Community and Pauline Ethics,” The Qumran Chronicle 8/1-2 (1998) 63-82.
Stegemann, H., The Library of Qumran: On the Essenes, Qumran, John the Baptist, and Jesus (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1998).
Steudel, A., “Aharit hajjamim in the Texts from Qumran,” Revue de Qumrân 16 (1993) 225-246.
Steudel, A., “Der Teufel in den Texten aus Qumran,” Apokalyptik und Qumran (eds. J. Frey – M. Becker) (Paderborn: Bonifatius 2007) 191-200.
Tso, M., Ethics in the Qumran Community: An Interdisciplinary Investigation (Tübingen: Mohr Siebeck 2010).
Tso, M., “The Giving of the Torah at Sinai and the Ethics of the Qumran Community,” The Significance of Sinai: Traditions about Sinai and Divine Revelation in Judaism and Christianity (eds. G.J. Brooke – H. Najman – L.T. Stuckenbruck) (Themes in Biblical Narrative 12; Leiden – Boston, MA: Brill 2008) 117-127.
VanderKam, J. – Flint, P., The Meaning of the Dead Sea Scrolls: Their Significance for Understanding the Bible, Judaism, Jesus and Christianity (New York: HarperOne 2002).
Wise, M.O. – Abegg, M.G. – Cook, E.M., Dead Sea Scrolls: A New Translation (New York: HarperOne 2005).
Witczyk, H., “Opozycja ‘światłość-ciemność w qumrańskiej Regule Zrzeszenia i w Ewangelii według św. Jana,” Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (eds. H. Drawnel – A. Piwowar) (Analecta Biblica Lublinensia 2; Lublin: Wydawnictwo KUL 2009) 241-257.

Opublikowane : 2020-06-26


Wróbel, M. (2020). The Eschatological Spirituality of “the Sons of Light” in Qumran. Verbum Vitae, 37(2), 347-363. https://doi.org/10.31743/vv.7949

Mirosław Stanisław Wróbel  miwrobel@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3424-7127

Ks. Mirosław S. Wróbel, prezbiter archidiecezji lubelskiej, profesor zwyczajny nauk teologicznych KUL, doktor nauk biblijnych École Biblique w Jerozolimie; kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL; kierownik Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej KUL. Autor wielu monografii i artykułów dotyczących badań nad Ewangelią Janową, nad judaizmem okresu Drugiej Świątyni m.in. Who Are the Father and His Children in Jn 8:44? The Literary, Historical and Theological Analysis of Jn 8:44 and Its Context (Paris: Gabalda  2005);  Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana (Lublin: Wydawnictwo KUL 2005); Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie (Lublin: Wydawnictwo KUL 2013). Dyrektor i redaktor naukowy nowatorskiego w Polsce przekładu targumów (Biblia Aramejska). Autor Wprowadzenia do Biblii Aramejskiej (Lublin: Gaudium 2017) oraz dwóch tomów: Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Lublin: Gaudium 2014), za który otrzymał nagrodę Feniksa w kategorii literackiej w 2015 r. oraz Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Lublin: Gaudium 2017), za który otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Lublina w 2017 r. oraz nagrodę Feniksa w kategorii literackiej w 2018 r. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Lubleskigo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Associazione ex-alumni del Pontificio Istituto Biblico, Society of Biblical Literature, Catholic Biblical Association.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl