Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges


Abstrakt

Jednym z ważnych wyzwań dla Kościoła jest nowa ewangelizacja w kontekście medialnym. Autor artykułu stawia tezę, iż do prowadzenia nowej ewangelizacji w Kościele konieczna jest edukacja medialna i cyfrowa. Dowodzenie tej tezy odbywa się na w trzech etapach: 1. Ukazanie związków edukacji medialnej z naukami teologicznymi; 2. Ukazanie wybranych komponentów medialnego kontekstu nowej ewangelizacji w świetle wybranych wypowiedzi Magisterium Kościoła; 3. Prezentacja wybranych wyzwań zarówno dla edukacji medialnej i nowej ewangelizacji. Autor postuluje pilną konieczność dalszej refleksji naukowej nad edukacją medialną w obszarze teologii pastoralnej oraz formacji medialnej w duszpasterstwie ukierunkowanym ewangelizacyjnie. Metody wiodące zastosowane w przygotowaniu niniejszego artykułu to krytyczna analiza zawartości oraz metoda syntezy.


Słowa kluczowe

Edukacja medialna; nowa ewangelizacja; internet; media społecznościowe; teologia mediów

Ananiadou, K. – Claro, M., “21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries,” EDU Education Working Papers 41 (2009), http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/218525261154.pdf?expires=1519292945&id=id&accname=guest&checksum=1911848500E8B628AFBB8407ED683A9A [access: 24.01.2020].
Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, Polish edition (Gubin: Przystanek Jezusa 2014).
Beaton, R., “Between the Center and the Margins: Young Catholics, ‘Sorta-Catholics’ and Baptismal Identity,” Sacramental Theology. Theory and Practice from Multiple Perspectives (ed. B.T. Morrill) (Basel: MDPI 2019) 69-84, https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1804 [access: 01.03.2020].
Benedict XVI, Encyclical Letter Caritas in veritate (2009) (= CV).
Benedict XVI, Message of the Holy Father Benedict XVI for the 43rd World Communications Day New Technologies, New Relationships. Promoting a Culture of Respect, Dialogue and Friendship, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html [access: 20.02.2020] (= WDSC 43).
Benedict XVI, Message of His Holiness Pope Benedict XVI for the 44th World Communications Day The Priest and Pastoral Ministry in a Digital World: New Media at the Service of the Word, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20100124_44th-world-communications-day.html [access: 20.02.2020] (=WDSC 44).
Benedict XVI, Message of His Holiness Pope Benedict XVI for the 47th World Communications Day Social Networks: portals of truth and faith; new spaces for evangelization, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html [access: 20.02.2020] (=WDSC 47).
Celli, C.M., “Ewangelizacja i nowe techniki komunikacji”. An Inauguration Lecture at WSKSiM, Toruń, 28.10.2013, http://www.radiomaryja.pl/multimedia/inauguracja-roku-akademickiego-wsksim-wyklad-inauguracyjny-ks-abp-claudio-marii-celli/ [access: 29.11.2019].
Center of Media Literacy, Literacy for the 21st Century. An Overview & Orientation Guide to Media Literacy Education (no place of publication: 2005).
Chmielewski, M., “Edukacja medialna – rola w Kościele i kierunki rozwoju,” Biuletyn Edukacji Medialnej 1 (2019) 11-30.
Chmielewski, M., “Kultura medialna jako wyzwanie dla komunikacji wiary w świetle orędzi Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu,” Biuletyn Edukacji Medialnej 1 (2016) 156-178.
Chmielewski, M., “Youcat – wskazania dla katechezy w kulturze medialnej,” Catechetica porta fidei (eds. A. Kiciński – P. Goliszek) (Lublin: Natan 2012) 193-216.
Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia. Projekt (no place of publication: 2019) (manuscript).
Drzewiecki, P., Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole (Warszawa: Elipsa 2013).
Fedorov, A., Media and Information Literacy Education Dictionary (Moscow: ICO 2017), https://www.researchgate.net/publication/311675000_Media_and_Information_Literacy_Education_Dictionary [access: 27.01.2020].
Francis, Apostolic Exhortation Evangelii gaudium (2013) (= EG).
Francis, Encyclical Letter Lumen fidei (2013) (= LF).
Francis, Message of Pope Francis for the 48th World Communications Day Communication at the Service of an Authentic Culture of Encounter, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html [access: 04.03.2019] (= WDSC 48).
Francis, Message of His Holiness Pope Francis for World Communications Day, 24 January 2018 “The Truth will Set You Free” (Jn 8:32). Fake News and Journalism for Peace, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html [access: 20.02.2020] (= WDSC 52).
Francis, Apostolic Exhortation Christus vivit (2019) (= ChV).
General Secretariat of the Synod of Bishops, The World of New Generations According to the Online Questionnaire (Rome: Libreria Editrice Vaticana 2018), http://www.synod2018.va/content/dam/synod2018/documenti/Libri/libro%20mondo%20delle%20nuove%20generazioni.pdf [access: 26.02.2020].
General Secretariat of the Synod of Bishops, Final Document of the Synod of Bishops on Young People, Faith and Vocational Discernment, http://www.synod.va/content/synod2018/en/fede-discernimento-vocazione/final-document-of-the-synod-of-bishops-on-young-people--faith-an.html [access: 26.02.2020].
Guitton, R., Cristianofobia. La nuova persecuzione (Torino: Lindau 2010).
Iaquinto, S. – Keeler, J., “Faith-Based Media Literacy Education: A Look at the Past with an Eye toward the Future,” Journal of Media Literacy Education 4/1 (2012) 12-31.
John Paul II, Encyclical Letter Redemptoris missio (1990) (= RM).
Kasowski, R., Edukacja medialna w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce po roku 1992 (Diss.; Warszawa: UKSW 2018).
Kawecki, W., “Wizualność kultury i teologii,” Kultura wizualna – teologia wizualna (eds. W. Kawecki, – J.S. Wojciechowski, – D. Żukowska-Gardzińska) (Warszawa: Instytut Jana Pawła II 2011) 15-33.
Kawecki, W., Kościół i kultura w dialogu (Kraków: Homo Dei 2008).
Kiciński, A., “Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego,” Katecheta 49/10 (2005) 16-22.
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (Watykan: Libreria Editrice Vaticana 2005).
Łęcicki, G., “Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego społeczeństwa,” Kultura-Media-Teologia 3 (2010) 70-80.
Open Doors, World Watch List 2019, https://www.opendoorsusa.org/wp-content/uploads/2019/01/WWL2019_FullBooklet.pdf [access: 01.03.2020].
„Paris Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Era,” http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/paris_mil_declaration.pdf [access: 15.02.2020].
Ptaszek, G., Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019).
Seweryniak, H., Apologia i dziennikarstwo (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW: 2018).
Steyn, D., „Screening the Screen: Media literacy and the Christian,” Dialogue (2006), http://circle.adventist.org/files/CD2008/CD2/dialogue/articles/17_3_steyn_e.htm [access: 01.03.2020].
Szajda, A., Kompetencje medialne nauczycieli religii archidiecezji lubelskiej w świetle dokumentów Kościoła i badań własnych. Studium z edukacji medialnej (Diss.; Lublin: KUL 2018).
Szczepaniak, M., “Patrzenie obrazu. Obrazowanie jako strategia komunikacyjna w przepowiadaniu,” Teologia Praktyczna 16 (2015) 111-122.
Thoman, E., “I Hate It, but I Love It: Television and Listerine: A Teacher Turned Communicator Explores the Challenges of Media Education in the Catholic Church,” Media&Values 1 (1977) 4-6.
United Methodist Church, “Proper Use of Information Communication Technologies,” (2004), http://archives.umc.org/interior_print.asp?ptid=4&mid=6813 [access: 28.02.2020].
Wielebski, T., “Istota i sposoby realizacji nowej ewangelizacji,” Studia Aloisiana 5/3 (2014) 61-82.
Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2011).

Opublikowane : 2020-06-26


Chmielewski, M. (2020). Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges. Verbum Vitae, 37(2), 407-425. https://doi.org/10.31743/vv.8346

Mirosław Chmielewski  chmiel@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6903-479X

Mirosław Chmielewski, redemptorysta, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej (edukacja medialna), adiunkt w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL, wykładowca w WSD Redemptorystów w Tuchowie, konsultor w Radzie ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, współzałożyciel Stowarzyszenia Pedagogów NATAN. Zainteresowania naukowe: teologia pastoralna, edukacja medialna, teologia mediów, teologia i antropologia przepowiadania, public relations Kościoła.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl