On Some Anthropological Foundations of Spirituality


Abstrakt

Biorąc pod uwagę dzisiejszy rozwój rozumienia pojęcia duchowości, niezwykle ważny staje się opracowanie uniwersalnych fundamentów antropologicznych dla duchowości. Można je znaleźć w klasycznym metafizycznym rozumieniu ludzkiego umysłu. Z praktycznego punktu widzenia duchowość wyraża się w sposobie myślenia i zachowania ludzi. Aby lepiej zrozumieć antropologiczne podstawy duchowości, zbadamy dwa sposoby odkrywania rzeczywistości: intuicję bytu i intuicję dobra. Analiza tych egzystencjalnych intuicji pozwoli nam lepiej zrozumieć problemy dotyczące duchowości z jej autotranscendentym dynamizmem.


Słowa kluczowe

duchowość; umysł; intuicja; egzystencja; dobroć

Aertsen, J.A., Medieval Philosophy and the Transcendentals. The Case of Thomas Aquinas (Leiden – New York – Köln: Brill 1996).
Aristotle, Nicomachean Ethics: Translation, Glossary, and Introductory Essay (trans. J. Sachs) (Newburyport, MA: Focus 2002).
Bergson, H., The Creative Mind (New York: The Citadel Press 1992).
Brown, M., Restoration of Reason. The Eclipse and Recovery of Truth, Goodness, and Beauty (Grand Rapids, MI: Baker Academic 2006).
Frankl, V.E., Der unbewußte Gott (München: Kösel 1974).
Frankl, V.E., Man’s Search for Ultimate Meaning (New York: Basic Books 2000).
Frankl, V.E., The Will to Meaning. Foundations and Applications of Logotherapy (New York: Meridian 1988).
Galarowicz, J., Człowiek jest osobą (Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1994).
Galarowicz, J., Imię własne człowieka (Klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1996).
Hanink, J.N., “In Defense of the Intuition of Being,” Distinctions of Being (ed. N. Zunic) (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press 2013) 167-179.
Helminiak, D.A., “Confounding the Divine and the Spiritual: Challenges to a Psychology of Spirituality,” Pastoral Psychology 57 (2008) 161-182.
Helminiak, D.A., The Human Core of Spirituality. Mind as Psyche and Spirit (Albany, NY: State University of New York Press 1996).
Helminiak, D.A., Meditation without Myth What I Wish They'd Taught Me in Church about Prayer, Meditation, and the Quest for Peace (New York: Crossroad 2005).
Helminiak, D.A., “The Role of Spirituality in Formulating a Theory of the Psychology of Religion,” Zygon 41/1 (2006) 197-224.
Helminiak, D.A., “Treating Spiritual Issues in Secular Psychotherapy,” Counseling and Values 45 (2001) 163-189.
Hill, P. et al., “Conceptualizing Religion and Spirituality: Points of Commonality, Points of Departure,” Journal for the Theory of Social Behaviour 30/1 (2000) 51-77.
James, W., The Varieties of Religious Experience (New York: Library of America 2010).
Lonergan, B.J.F., Insight: A Study of Human Understanding (Collected Works of Bernard Lonergan 3; Toronto: University of Toronto Press 1992).
Lonergan, B.J.F., Method in Theology (New York: Herder & Herder 1972).
Maritain, J., Creative Intuition in Art and Poetry (New York: Meridian Books 1955).
Maritain, J., Existence and the Existent (Garden City, NY – New York: Image Books 1959).
Maritain, J., “Reflections on Wounded Nature,” Untrammeled Approaches (The Collected Works of Jacques Maritain 20; Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press 1997) 207-242.
McGinn, B., Thomas Aquinas’s Summa Theologiae: a Biography (Princeton, NJ – Woodstock, NY: Princeton University Press 2014).
McMahan, J., “Moral Intuition,” Blackwell Guide to Ethical Theory (red. H. LaFollette) (Oxford, UK: Blackwell 2000) 92-110.
Nowak, A.J., Osoba. Fakt i tajemnica (Rzeszów: WSI-E 2010).
Pargament, K.I., Spiritually Integrated Psychotherapy. Understanding and Addressing the Sacred (New York – London: Guilford 2011).
Potter, B.D., “Creative Intuition After Beauty. Jacques Maritain’s Philosophy of Art in the Contemporary Context,” Logos 21/2 (2018) 81-108.
Price, R., “A Review of the Principle Questions in Morals,” The British Moralists 1650–1800 (ed. D.D. Raphael) (Oxford: Clarendon 1969) II, 131-198.
Rahner, K., “Christology within an Evolutionary View of the World,” Theological Investigations (London: Darton, Longman & Todd 1966) V, 157-192.
Schneiders, S.M., “Spirituality in the Academy,” Theological Studies 50 (1989) 676-697.
Spilka, B., Spirituality: Problems and Directions in Operationalizing a Fuzzy Concept (Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Toronto, Ontario, 1993, August).
Thomas Aquinas, The Division and Methods of the Sciences : Questions V and VI of his Commentary on the De Trinitate of Boethius, 4th rev. ed. (intro., trans., and notes by A. Maurer) (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1986).
Thomas Aquinas, Summa theologica (trans. Fathers of the English Dominican Province) (New York: Benziger Bros. 1947) [Original work published ca. 1260].
Wipper, J.F., “Maritain and Aquinas on Our Discovery of Being,” Studia Gilsoniana 3 (2014) 415-443.
Wojtyła, K., The Acting Person (trans. A. Potocki) (Analacta Husserliana 10; Dordrecht – Boston – London: Reidel 1979).
Wojtyła, K.,“Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne (Lublin: TN KUL 1994).

Opublikowane : 2020-06-26


Jastrzębski, A. (2020). On Some Anthropological Foundations of Spirituality. Verbum Vitae, 37(2), 381-390. https://doi.org/10.31743/vv.8636

Andrzej Krzysztof Jastrzębski  ajastrzebski@ustpaul.ca
St. Paul University, Ottawa  Kanada
https://orcid.org/0000-0003-2637-7706
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl