Przemysław Adam Wiśniewski, La discendenza di Aronne. Studio diacronico di Ex 24*; Lv 10*; Nb 17*; Nb 27* (Supplementi alla Rivista Biblica 62; Bologna: EDB 2017)


Abstrakt

The book review of Przemysław Adam Wiśniewski, La discendenza di Aronne. Studio diacronico di Ex 24*; Lv 10*; Nb 17*; Nb 27* (Supplementi alla Rivista Biblica 62; Bologna: EDB 2017). Pp. 282. € 36,00. ISBN 978-88-10-254-5.


Słowa kluczowe

Wj 24; Kpł 10; Lb 17; Lb 27; Aaron; kapłaństwo


Opublikowane : 2020-07-03


Rzepka, B. (2020). Przemysław Adam Wiśniewski, La discendenza di Aronne. Studio diacronico di Ex 24*; Lv 10*; Nb 17*; Nb 27* (Supplementi alla Rivista Biblica 62; Bologna: EDB 2017). Verbum Vitae, 37(2), 429-434. https://doi.org/10.31743/vv.9927

Barbara Rzepka  barbarabasamon@yahoo.it
Monastero della SS. Trinità, Poppi (AR), Italy  Włochy
https://orcid.org/0000-0003-0813-0195

Barbara Rzepka, mniszka kamedulska, absolwentka Papieskiego Instytutu Biblijnego "Biblicum" w Rzymie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl