ABMK

„Ankieta duszpasterska z 1930 r.” oraz „Sprawozdanie duszpasterskie za rok 1930” i ich rola w planach odnowy życia społeczno-religijnego w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym

Grzegorz Bujak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0003-2298-2757


Abstrakt

Tematem artykułu jest omówienie zachowanych fragmentów dwóch badań ankietowych przeprowadzonych w diecezji kieleckiej w latach 1930-1931, w kontekście wprowadzanej po I wojnie światowej odnowy życia religijne­go na jej terenie. Podejmowane w tym zakresie działania po 1918 r. znalazły najpełniejszy wyraz w postanowieniach synodu diecezjalnego z 1927 r. Jed­nym z jego elementów było prowadzenie systematycznych obserwacji zmian społeczno-religijnych poprzez powołanie w kurii Komisji wiary i obyczajów, która miała czuwać nad realizacją odnowy synodalnej w diecezji. Między in­nymi na podstawie prowadzonych badań ankietowych miała ona wskazywać potrzeby w zakresie duszpasterstwa na poziomie całej diecezji i poszczegól­nych parafii. Jednak wraz z rozwojem ogólnopolskiego programu odnowy życia religijnego opartego na ponaddiecezjalnej organizacji, jaką była Akcja Katolicka, wcześniejszy lokalny projekt nie był kontynuowany, a omawiane dwa badania ankietowe stanowią jego najobszerniejsze, choć nie w pełni za­chowane świadectwa.

Słowa kluczowe:

diecezja kielecka, ankieta duszpasterska, międzywojnie, ks. Zygmunt Pilch, życie społeczno-religijne

Bujak G., Parafie w diecezji kieleckiej i ich obsada w okresie międzywojennym(1918-1939), Kielce 2009.

Bujak G., Praca społeczna w diecezji kieleckiej w świetle publikacji na łamach „Kieleckiego Przeglądu Diecezjalnego” w latach 1926-1939. Zarys przemian, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 108 (2017) s. 47-59.

Bujak G., Synody diecezjalne Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1922-1931. Organizacja i problematyka uchwał, Kielce 2010.

Grabowski I., Prawo kanoniczne, Warszawa 1947.

Krasowski K., Episkopat katolicki w II Rzeczypospolitej. Myśl o ustroju państwa – postulaty – realizacja, Warszawa-Poznań 1992.

Krasowski K., Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996.

Lechicki Cz., Huszno Andrzej, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10, red. Z. Abramowicz, K. Lepszy, Wrocław 1962-1964, s. 124.

Liebrecht G., Biskup Augustyn Łosiński. Ordynariusz kielecki w latach 1910-1937, Kielce 2018.

Olszewski D., Ks. Zygmunt Pilch (1882-1962). Ogólnopolska działalność naukowa kieleckiego homilety, w: Kielce i kielczanie w XIX i XX wieku, red. U. Oettingen, Kielce 2005, s. 241-250.

Renz R., Kobiety a planowanie rodziny w latach międzywojennych (w świetle źródeł kościelnych z Kielecczyzny), w: Kobieta i kultura życia codziennego wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 115-122.

Szafrański A.L., Zarys dziejów teologii pastoralnej ogólnej (hodogetyki), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 3, wiek XIX i XX, cz. 2, red. M. Rechowicz, Lublin 1977, s. 225-242.

Wilk S., Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Bujak, G. (2020). „Ankieta duszpasterska z 1930 r.” oraz „Sprawozdanie duszpasterskie za rok 1930” i ich rola w planach odnowy życia społeczno-religijnego w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 67–82. https://doi.org/10.31743/abmk.10345

Grzegorz Bujak  grzegorz.bujak@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. historii, prof. KUL

https://orcid.org/0000-0003-2298-2757