ABMK

Początki Skrzyszowa. Przyczynek do badań nad rozwojem terytorialnym wsi lokowanej na prawie niemieckim

Leszek Poniewozik

Uniwersytet Rzeszowski , Polska
https://orcid.org/0000-0003-3515-3245


Abstrakt

Artykuł dotyczy związków dostrzegalnych pomiędzy lokacją wsi Skrzyszów, a fundacją parafii w tej miejscowości. Skrzyszów w początkach XIV w. należał do Leonarda s. Dzierżysława, h. Rawa. Przed 17 lipca 1331 r. przeszedł na własność Spycimira h. Leliwa, ówczesnego kasztelana wiślic­kiego. Niedługo później nowy właściciel postanowił powiększyć wieś. W tym celu 4 maja 1333 r. wystawił dokument, mocą którego Konrad, wójt Lipnika miał osadzić kmieci na gruntach leśnych przylegających do Skrzyszowa. Była to zatem lokacja na tzw. surowym korzeniu. W odnośnym dokumencie zna­lazło się także nadanie na rzecz kościoła. Świątynia skrzyszowska powstała już przed 1331 r., a w 1333 r. posłużyła Spycimirowi jako punkt orientacyj­ny dla planowania dalszej rozbudowy wsi. Świątynia ta została wzniesiona na skraju starszej części wsi, za którą w 1333 r. osiedlono nowych osadni­ków. Analiza wiadomości płynących głównie ze źródeł kościelnych pozwala formułować teorie na temat etapów rozwoju Skrzyszowa w średniowieczu. W świetle zgromadzonego materiału wydaje się, że w najwcześniejszym okre­sie wieś rozlokowana była wzdłuż koryta rzeki Wątok, zwanej wówczas Tru­siną i obejmowała tereny sąsiadujące z od północnego-zachodu z przedmie­ściami lokowanego w 1330 r. miasta Tarnów. Po 1333 r. do istniejącej części Skrzyszowa dołączono tereny rozciągające się w górę biegu Wątoka. W ten sposób wieś uzyskała kształt, jaki w ogólnym zarysie zachowała do dzisiaj. Ambitny plan Spycimira lokowania wsi na 100 łanach został zrealizowany jedynie w części. W XVI w. starsza i nowsza część Skrzyszowa obejmowała jedynie około ⅓ tego areału.

Słowa kluczowe:

lokacja, Skrzyszów, Tarnów, średniowiecze, Spycimir

Chłapowski K., Źródła pisane, w: Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, red. H. Rutkowski, cz. 2, Komentarz, indeksy, Warszawa 2008, s. 12-15.

Chłapowski K., Źródła pisane, w: Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, cz. 2, Komentarz, indeksy, Warszawa 1993, s. 13-17.

Dworzaczek W., Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Wiek XIV-XV, Warszawa 1971.

Gabała J., Strusina, w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010, s. 415.

Gieysztorowa I., Źródła pisane, w: Województwo mazowieckie w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałuckiego, cz. 2, Komentarz, indeksy, Warszawa 1973, s. 17-22.

Geryn K., Skrzyszów, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 328-329.

Gromnicki T., Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908.

Gustawicz B., Strusina, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 11, Warszawa 1890, s. 422.

Karbowiak A., Dzieje wychowania w Polsce, t. 3, Okres przejściowy od 1433 do 1510 roku, Lwów 1923.

Kiryk F., Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII-XVI wiek, Kielce 1994.

Kozioł J., Niedojadło A., Strusina i Ruda, w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010, s. 414-415.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2009.

Kumor B., Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Małopolsce Południowej do końca XVI w. (cz. 2), „Prawo Kanoniczne”, 6 (1963) nr 3-4, s. 441-534

Kumor B., Prepozytura tarnowska. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu historycznego Kościoła w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 12 (1966) s. 205-288.

Ładogórski T., Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wrocław 1958.

Maciszewski M., Skrzyszów, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 10, Warszawa 1889, s. 734-735.

Mateszew S., Sikora F., Osadnictwo i stosunki własnościowe w regionie tarnowskim do końca XVI wieku, w: Tarnów. Dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryk, Z. Ruty, t. 1, Czasy przedrozbiorowe, Tarnów 1981, s. 75-209.

Moskal K., Trusz M.K., Rozwój przestrzenny Tarnowa, w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadły, Tarnów 2010, s. 364.

Niedojadło A., Kubacki G., Dzieje gminy Skrzyszów i okolic w zarysie, Tuchów 2009.

Pelczar R., Szkoła kolegiacka i jej rola w życiu kulturalnym Jarosławia w XVI-XVIII wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 50 (2007) z. 1-2, s. 5-19.

Piekosiński F., O łanach w Polsce wieków średnich, Kraków 1887.

Romer E., Wątog, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 13, Warszawa 1893, s. 180.

Smołalski A., Z dziejów salariatu nauczycielskiego w Polsce, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 193-194 (2006) z. 3-4, s. 5-13.

Strusina, w: Gewässernamen im Fluẞgebiet des Dunajec, oprac. K. Rymut, M. Majtan, Stuttgart 1998, s. 243-244.

Trusz M.K., Tarnowskie kroniki (4) - Rzeki i mosty dawnego Tarnowa, http://www.tarnowskieinfo.pl/news/5305,tarnowskie-kroniki-4-rzeki-i-mosty-dawnego-tarnowa.html (dostęp: 2.10.2018 r.)

Wątok, w: Gewässernamen im Fluẞgebiet des Dunajec, oprac. K. Rymut, M. Majtan, Stuttgart 1998, s. 267.

Wiśniowski E., Kolęda – meszne – stołowe na ziemiach polskich. Problem rejonizacji, w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. D. Gawinowa, Warszawa 1991, s. 625-638.

Wiśniowski E., Materiały do stanu liczebnego duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie XVI w., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 18 (1969) s. 189-288.

Wiśniowski E., Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004.

Wojciechowski S., Źródła pisane, w: Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, Warszawa 1966, s. 14-15.

Wroniszewski J., Ród Rawiczów: Warszowice i Grotowice, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 85 (1992), z. 1, s. 216 [5].

Wroniszewski, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Wrocław 2001.

Żabiński Z., Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Poniewozik, L. (2020). Początki Skrzyszowa. Przyczynek do badań nad rozwojem terytorialnym wsi lokowanej na prawie niemieckim. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 285–306. https://doi.org/10.31743/abmk.11779

Leszek Poniewozik 
Uniwersytet Rzeszowski

dr historii; pracownik Insytytutu Historii

https://orcid.org/0000-0003-3515-3245