Nowa kompetencja przewodniczącego rady gminy do wydawania poleceń pracownikom urzędu gminy na tle uprawnień wójta

Sylwia Dąbrowska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, przewodniczący rady gminy otrzymał nowe kompetencje. Kompetencje przewodniczącego rady gminy do wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu gminy ograniczają się do jego zadań związanych z organizacją pracy rady gminy, nie obejmując aktywności przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jako radnego. Przewodniczący rady gminy jest uprawniony wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, komisji i radnych. Zawarte w gminnej ustawie samorządowej sformułowanie, że przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracownika urzędu gminy należy odczytać w sposób ścisły, uwzględniając regulację art. 21a u.s.g.

Słowa kluczowe:

Samorząd terytorialny, gmina, rada gminy, przewodniczący rady gminy, polecenie służbowe

Augustyniak M. [w:] M. Zdyb (red.), J. Stelmasiak (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2020.
Budzisz R. [w] B. Dolnicki. Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2018.
Gajewski S. Komentarz do art. 21a ustawy o samorządzie gminnym [w] S. Gajewski, A. Jakubowski (red) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz . Warszawa 2018. Legalis - wersja elektroniczna.
Gurdek M. Organy jednostek samorządu terytorialnego a organy administracji samorządowej, Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 9.
Martysz Cz., Komentarz do art. 19 [w:] B. Dolnicki (red.) Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz, Warszawa 2018.
Martysz Cz., Komentarz do art. 33 [w:] B. Dolnicki (red.) Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz, Warszawa 2018.
Sześciło D., Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie. Opinia w sprawie ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (z wyłączeniem zmian w prawie wyborczym), Warszawa 2018. https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Opinia%20prawna_Nowela%20Kw%20a%20Samorzad%20.pdf, wersja elektroniczna.
Szmulik B., K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracji publiczna. Ustrój samorządu terytorialnego. Komentarz, tom III, Warszawa 2012.
Walczak P., Przewodniczący rady gminy jako zwierzchnik służbowy pracowników urzędu gminy, KZJSP rok 2018 numer 10 .
Wierzbica A., Komentarz do art. 33 [w:] B. Dolnicki (red.) Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz, Warszawa 2018.
Złakowski Ł. Komentarz do art. 19 ustawy o samorządzie gminnym [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa 2011.
Pobierz

Opublikowane
2021-09-21


Dąbrowska, S. (2021). Nowa kompetencja przewodniczącego rady gminy do wydawania poleceń pracownikom urzędu gminy na tle uprawnień wójta. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (3), 29–42. https://doi.org/10.31743/ppe.12662

Sylwia Dąbrowska  sylwia.anna.dabrowska@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-2888-527X