Strategia podatkowa jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa

Izabela Witczak

Uniwersytet Łódzki , Polska

Abstrakt

Przedmiot badań: Przedmiotem własnych badań ankietowych, jak i literaturowych było zweryfikowanie hipotezy badawczej: czy strategia podatkowa jest źródłem kształtowania wartości przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwa ją wdrażają i monitorują oraz czy są świadome jej znaczenia.

Cel badawczy: Celem rozważań jest próba oceny strategii podatkowej jako źródła kreowania wartości przedsiębiorstwa.

Metoda badawcza: Wykorzystano własne badania ankietowe oraz analizę krytyczną literatury. Do sformułowania wniosków posłużyła metoda dedukcji oparta na dotychczasowym dorobku literaturowym.

Wyniki: Badania autorki wykazały, że wykorzystanie strategii podatkowej zwiększa korzyści w postaci zmniejszenia obciążeń podatkowych i ryzyka podatkowego, co w konsekwencji wpływa na poprawę płynności finansowej. Potwierdzono oddziaływanie na przedsiębiorstwa czynników skłaniających do formułowania i wdrożenia strategii podatkowej, takich jak: nadmierny fiskalizm czy luki w prawie podatkowym. Podejmowane przez przedsiębiorstwo działania w rezultacie wpływają na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe:

Strategia podatkowa, wartość przedsiębiorstwa, ryzyko podatkowe

Akty prawne

Ustawa dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.

Literatura

Biernacki, K. (2017). Ryzyko podatkowe i instrumenty jego minimalizacji w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 51(5), 19–26. DOI: https://doi.org/10.17951/h.2017.51.5.19

Brooks, M., Head, J. (1997). Tax Avoidance: In Economics, Law and Public Choice. W: G. S. Cooper (red.), Tax Avoidance and the Rule of Law (s. 53–91). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.

Brzezinski, B. (2004). Wykładnia prawa podatkowego i orzekanie w sprawach podatkowych w państwach anglosaskich. Kwartalnik Prawa Podatkowego, 4, 21–50.

Ciupek, B., Kaczmarzyk, J., Kania, P. (2016). Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 50(1), 431–440. DOI: https://doi.org/10.17951/h.2016.50.1.431

Collier, P. M., Berry, A. J., Burke, G. T. (2007). Risk and Management Accounting: Best Practice

Guidelines for Enterprise-Wide Internal Control Procedures. London: The Chartered Institute of Management Accountants.

Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Herman, A., Szablewski, A. (1999). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltex.

Jajuga, K. (red.). (2019). Zarządzanie ryzykiem (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krajowa Administracja Skarbowa. (2020). Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Pobrano z https://www.podatki.gov.pl/media/6197/wytyczne-w-zakresie-ram-wewn%C4%99trznego-nadzoru-podatkowego.pdf (10.12.2021).

Lam, J. (2003). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. New Jersey: John Wiley and Sons.

Mikrut, A., Poznańska, A. (2009). Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2(2), 225–238.

Nadolska, A. (2019). Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczność czy alternatywa dla skutecznego rozwoju polskich przedsiębiorców. Pobrano z http://knpf.ug.edu.pl/wp-content/publikacje/Aleksandra3.pdf (3.10.2021).

Nowak, E. (red.). (2008). Strategiczna rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.

Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.

Sachs, K. (2005). Na fiskusa nie ma polisy. Rzeczpospolita, 95, C3.

Szczęsny, W. (red.). (2007). Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Wencel, A. (2022). Ujawnianie ryzyka podatkowego w raportach finansowych spółek publicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 46(3), 197–215. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9604

Witczak, I. (2011). Wycena wartości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 12(14: Koncepcje i metody współczesnego zarządzania. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej), 65–71.

Witczak, I. (2017a). Dylematy podatkowego wyniku finansowego w spółce kapitałowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 341, 365–376.

Witczak, I. (2017b). Wybrane dylematy dotyczące rachunkowości w procesie zarządzania ryzykiem w firmie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18(3, cz. 2: Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. Aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania), 311–322.

Wyrzykowski, W. (2015). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice bezpieczeństwa. Zarządzanie i Finanse, 13(3, cz. 2), 35–50.

Witwicka, K. (2019). Setki nowelizacji i coraz grubsze ustawy. Oto prawo podatkowe po 30 latach. Dziennik Gazeta Prawna z 11.05.2019. Pobrano z https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1411662,30-lat-wolnosci-prawo-podatkowe-wciaz-skomplikowane.html (31.12.2022).

Pobierz

Opublikowane
2023-03-16


Witczak, I. (2023). Strategia podatkowa jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (1), 103–120. https://doi.org/10.31743/ppe.13744