Metodologia nauk prawnych a identyfikacja wartości w publicznym prawie gospodarczym

Helena Kisilowska

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu , Polska

Abstrakt

Zdolność prawników do wpływania na pożądany kierunek rozwoju publicznego prawa gospodarczego, chroniącego prawidłowo zidentyfikowane wartości oraz zapewniającego zrównoważony rozwój i miejsce Polski w demokratycznej Europie, wymaga zmiany podejścia metodologicznego i szerszego uwzględnienia dorobku innych nauk. Artykuł identyfikuje wartości, które dobre publiczne prawo gospodarcze powinno chronić, oraz wyjaśnia, jak należy rozumieć prawdziwą ochronę interesu publicznego. Pokazano, że dla prawidłowej analizy zagadnienia należy poddać badaniu wartości i funkcje, jakie powinno spełniać publiczne prawo gospodarcze – prawo w działaniu, a nie tylko w tekstach. Biorąc pod uwagę kierunki rozwoju współczesnej nauki prawa w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki, konieczne staje się uzupełnienie powszechnie stosowanej w Polsce metodologii dogmatycznej o spostrzeżenia z zakresu funkcjonalizmu prawnego i ekonomicznej analizy prawa.

Słowa kluczowe:

Metodologia publicznego prawa gospodarczego, aksjologia prawnicza, funkcjonalizm prawniczy, ekonomiczna analiza prawa

Alchian, A. A. (1965). Some Economics of Property Rights. II Politico, 30(4), 816–829. DOI: https://doi.org/10.2307/2097649

Becker, G. S. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Boć, J. (red.). (2003). Administracja publiczna (wyd. 3). Wrocław: „Kolonia Limited”.

Borkowski, A., Chełmoński, A., Guziński, M., Kiczka, K., Kieres, L., Kocowski, T., Szydło, M. (2009). Administracyjne prawo gospodarcze. Wrocław: „Kolonia Limited”.

Brodecki, Z. (red.). (2003). Wolność gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Calabresi, G. (1961). Some Thoughts on Risk – Distribution and the Law of Torts. The Yale Law Journal, 70(4), 499–553. doi: 10.2307/794261. DOI: https://doi.org/10.2307/794261

Chełmoński, A. (2003). Zasady ogólne prawa publicznego i swoiste zasady administracyjnego prawa gospodarczego. W: A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze (s. 52–68). Wrocław: „Kolonia Limited”.

Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. The Journal of Law & Economics, 3, 1–44. DOI: https://doi.org/10.1086/466560

Cohen, F. S. (1935). Transcendental Nonsense and the Functional Approach. Columbia Law Review, 35(6), 809–849. DOI: https://doi.org/10.2307/1116300

Dinan, D. (2020). Ever Closer Union: An Introduction to European Integration (wyd. 4, e-book). Macmillan Education UK. Pobrano z https://www.ebooks.com/en-by/book/210037579/ever-closer-union/desmond-dinan (23.03.2023).

Dobosz, P. (2001). Problemy metodologii współczesnej nauki prawa administracyjnego na tle metody historyczno-prawnej. Kwartalnik Prawa Publicznego, 1(1), 9–47.

Dziedziak, W. (2013). O pojmowaniu prawa – zarys problemu. Studenckie Zeszyty Naukowe, 16(23), 17–35. doi: 10.17951/szn.2013.16.23.17.

Ganczar, M. (2020). Wdrożenie dyrektywy INSPIRE do krajowego porządku prawnego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej. Studia Prawnicze KUL, 3(83), 91–115. Doi: 10.31743/sp.7327. DOI: https://doi.org/10.31743/sp.7327

Gestel, R. van, Micklitz, H-W., Rubin, E. L. (red.). (2017). Rethinking Legal Scholarship: A Transatlantic Dialogue. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781316442906

Godlewska, M. (2018). Przedsiębiorcze państwo a współczesne problemy ekonomiczne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 347, 69–77.

Guzek, T. (2017). Ekonomiczna analiza prawa jako metoda prawoznawstwa. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 8, 25–36.

Hoecke, M. van. (red.). (2011). Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline. Oxford: Hart Publishing. doi: 10.5040/9781472560896. DOI: https://doi.org/10.5040/9781472560896

Hooghe, L., Marks, G. (2003). Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-level Governance. American Political Science Review, 97(2), 233–243. DOI: https://doi.org/10.1017/S0003055403000649

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2015), Climate Change 2014: Synthesis Report. Geneva. Pobrano z https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf (23.03.2023).

Izdebski, J. (2021). Metody badań nauk społecznych w nauce prawa administracyjnego. Roczniki Nauk Prawnych, 81(4), 25–38. doi: 10.18290/rnp21314-2. DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21314-2

Kasprzak, S. (2011). Metody badawcze w prawie i prawie kanonicznym. W: O. K. Marin i in. (red.), Naukowyj Wisnik (s. 309–329). Seria Juridiczna 1.

Kędzierski, D. van. (2018). Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych. Transformacje Prawa Prywatnego, 3, 5–59.

Kiczka, K. (2015). Wartości w publicznym prawie gospodarczym (zagadnienia wybrane). W: J. Zimmermann (red.), Wartości w prawie administracyjnym (s. 235–255). Warszawa: Wolters Kluwer.

Kisilowska, H., Kisilowski, M. (2019). Zagubiony model. Konstytucyjna regulacja decentralizacji a praktyka ustrojowa. W: E. Mreńca (red.), Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu. Warszawa: Wydawnictwo AEH.

Kisilowski, M. (2009). Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Klink, B. van, Taekema, S. (red.). (2011). Law and Method, Interdisciplinary Research into Law. Tübingen: Mohr Siebeck.

Kolańczyk, K. (2021). Prawo rzymskie (wyd. 6). Warszawa: Wolters Kluwer.

Kosikowski, C. (2005). Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Koźmiński, K. (2022). Ekonomiczna analiza prawa w procesie stanowienia i stosowania prawa: doświadczenia polskie i zagraniczne. Seria: Opinie i Analizy Instytutu De Republica. Prawo 3. Warszawa: Instytut De Republica.

Krukowski, J. (2002). Wstęp do nauki o państwie i prawie. Lublin: TN KUL.

Kusiak-Winter, R. (2019). Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lang, W., Wróblewski, J. (1988). Amerykańska teoria i filozofia prawa. W: J. Głuchowski (red.), Zarys prawa Stanów Zjednoczonych (t. 1). Toruń: UMK.

Longchamps, F. (1994). Założenia nauki administracji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łączkowski, W. (1993). Aksjologiczne problemy stosowania prawa. Rocznik Nauk Prawnych, 3, 61–70.

Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. London: Anthem Press.

Młynarska-Sobaczewska, A. (2018). Między oczekiwaniami a efektami. Analiza skutków regulacji ex post jako instrument w procesie legislacyjnym. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 5(45), 73–92. DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.05

Pietrzykowski, T. (2017). Naturalizm i granice nauk prawnych, esej z metodologii prawoznawstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pomaskow, J. (2015). Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 11, 209–216. DOI: https://doi.org/10.18276/wpe.2015.11-19

Powałowski, A. (2019). Wprowadzenie do aksjologii prawa gospodarczego publicznego. Acta Universitatis Wratislaviensis, 3977. Prawo, 329, 221–231. DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.18

Rabska, T. (1993). Jakie prawo gospodarcze? (próba odpowiedzi). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55(1), 19–25.

Schmit-Assmann, E. (2022). Dogmatyka prawa administracyjnego. Bilans rozwoju, reformy i przyszłych zadań. Warszawa: Wolters Kluwer.

Schmitter, Ph. C. (1974). Still the Century of Corporatism?. The Review o Politics, 36(1), 85–131. DOI: https://doi.org/10.1017/S0034670500022178

Schumann, R. (1950). Deklaracja Schumana – maj 1950 r. [Deklaracja wygłoszona 9 maja 1950 r., Paryż]. Pobrano z https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_pl (10.06.2022).

Stelmach, J., Brożek, B. (2006). Metody prawnicze. Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka. Kraków: Wolters Kluwer.

Stiglitz, J. E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strzyczkowski, K. (2005). Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Taekema, S., Klink, B. van, Been, W. de. (red.). (2016). Facts and Norms in Law: Interdisciplinary Reflections on Legal Method. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. DOI: https://doi.org/10.4337/9781785361098

Walczak, M. (2015). Teoria paradygmatu i jej zastosowanie w naukach prawnych. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, 10(1), 67–80.

Wierzbowski, M., Wyrzykowski, M. (red.). (2003). Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne (wyd. 4). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Wronkowska, S., Ziembiński, Z. (1997). Zarys teorii prawa. Poznań: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi.

Zdyb, M. (1998). Publiczne prawo gospodarcze (wyd. 2). Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Pobierz

Opublikowane
2023-05-30


Kisilowska, H. (2023). Metodologia nauk prawnych a identyfikacja wartości w publicznym prawie gospodarczym. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (2), 63–78. https://doi.org/10.31743/ppe.14562

Helena Kisilowska  helena@kisilowscy.waw.pl
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu https://orcid.org/0000-0003-3671-5457