Analysis of the Market and Needs of Small and Medium-Sized Enterprise Sector in Context of Liquidity Management

Kinga Bednarzewska

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie , Polska

Abstrakt

Podstawy teoretyczne: Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku narzędzi do monitorowania i windykacji należności oraz zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw. Przedstawia także wyniki badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb w zakresie zarządzania płynnością finansową w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
(MSP). Zatory płatnicze są problemem dotykającym polską gospodarkę od wielu lat. Zjawisko to przybiera na sile. Nieterminowe płatności przekładają się na płynność finansową przedsiębiorstw. W wyniku tego pojawia się tzw. łańcuch zadłużeń, który polega na tym, że jeżeli jeden podmiot nie otrzymuje należnych mu pieniędzy w terminie,
to nie ma on również środków, którymi mógłby spłacić własne zobowiązania wobec innego podmiotu. Ten z kolei ma ten sam problem w stosunku do kolejnego. Wskutek tego powstają zatory płatnicze. Ich przyczyny są rozmaite. Opóźnienie w terminowym
regulowaniu zobowiązań może wynikać z powodu wspomnianego „łańcucha zadłużeń” albo z sytuacji, w której przedsiębiorca toczy spór o właściwe wykonanie umowy. Na polskim rynku dostępne są instrumenty wspomagające zarządzanie płynnością finan-
sową przedsiębiorstw, jednakże przedsiębiorstwa zgłaszają niedostateczne ich funkcje oraz użyteczność. Cele badawcze: Cele badawcze zostały sformułowane następująco:
– identyfikacja problemów przedsiębiorstw w zakresie płynności finansowej i zarządzania nią,
– analiza dostępnych rozwiązań rynkowych do monitorowania należności i windykacji,
– analiza narzędzi informatycznych do zarządzania płynnością finansową wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa,
– ocena wskaźnika zainteresowania korzystaniem z nowego narzędzia informatycznego
do zarządzania płynnością finansową,
– ocena wskaźnika zainteresowania korzystaniem zposzczególnych funkcji narzędzia
informatycznego,
– poznanie preferowanej ceny zakupu narzędzia przez przedsiębiorstwa,
– dentyfikacja cech narzędzi informatycznych najbardziej istotnych dla przedsiębior-
stwa.
Metody badawcze: Zastosowano jakościowe i ilościowe metody badawcze. Wśród metod jakościowych zastosowano sondaż diagnostyczny. Wykorzystano także technikę ankietyzacji internetowej CASI (Computer-Assisted Self-Interviewing), wpisującą się w ilościową metodologię badań rynku i opinii. Narzędziem wykorzystanym do
przeprowadzenia badań był kwestionariusz internetowy skierowany do interesariuszy. Wykorzystano także desk research – badania źródeł wtórnych, polegające na analizie już istniejących, dostępnych danych na temat rynku narzędzi do monitorowania i windykacji należności oraz zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw. Założenia badawcze: przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb w zakresie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach

Słowa kluczowe:

Płynność finansowa, windykacja należności,, płynność finansowa, windykacja należności, zobowiązania MŚP

Normative Acts

Act of 19 July 2019 amending certain acts to reduce payment backlogs [ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych], Journal of Laws [Dz. U.] 2019, item 1649.

Literature

Ahmed, A. Y., & Mwangi, L. W. (2022). Working Capital Management and Financial Performance of Small and Medium Enterprises in Garissa County, Kenya. International Journal of Current Aspects in Finance, Banking and Accounting, 4(1), 56–71. doi: 10.35942/ijcfa.v4i1.229. DOI: https://doi.org/10.35942/ijcfa.v4i1.229

BIG InfoMonitor. (2021). Co trzecia firma czeka na zapłatę ponad dwa miesiące Zaległości rosną i przekraczają 38 mld zł [Every Third Company Waits More Than Two Months for Payment. Arrears Are Growing and Exceed PLN 38 Billion]. Retrieved from https://media.big.pl/publikacje/att/2053989 (22.11.2022).

CofaPay information brochure. (n.d.). Retrieved from http://www.coface.pl/Nasza-oferta/Informacja-gospodarcza/CofaPay.pdf (29.11.2022).

Ćwiakowski, M., Liput, J., & Wierzbicka, A. (2020). Ograniczanie zatorów płatniczych. Praktyczny przewodnik. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dawidziuk, M. (2019). Płynność finansowa a zjawisko upadłości przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo & Finanse, 4, 5–16.

Enloe, C. D., & Neff, S. A. (2022). The Debt Collection Rule. Business Law., 77, 557.

Euler Hermes Polska. (n.d.). Retrieved from https://www.eulerhermes.com/pl_PL/inne-uslugi/analizy-naleznosci.html (29.11.2022).

EWindykator. Internetowy System do Windykacji. (n.d.). Retrieved from https://ewindykator.pl/ (29.11.2022).

Amicable Debt Collection. (n.d.). FinTrack – payment and counterparty monitoring system. Retrieved from ? (29.11.2022).

Inve System. (n.d.). Monitoring płatności – czym jest i dlaczego warto go stosować?. Retrieved from https://invesystem.pl/monitoring-platnosci-czym-jest-dlaczego-warto-go-stosowac/ (29.11.2022).

Kouvelis, P., & Xu, F. (2021). A Supply Chain Theory of Factoring and Reverse Factoring. Management Science, 67(10), 6071–6088. doi: 10.1287/mnsc.2020.3788. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3788

Kriebel, J., & Yam, K. (2020). Forecasting Recoveries in Debt Collection: Debt Collectors and Information Production. European Financial Management, 26(3), 537–559. doi: 10.1111/eufm.12242. DOI: https://doi.org/10.1111/eufm.12242

Lombardo, G., Pellegrino, M., Adosoglou, G., Cagnoni, S., Pardalos, P. M., & Poggi, A. (2022). Machine Learning for Bankruptcy Prediction in the American Stock Market: Dataset and Benchmarks. Future Internet, 14(8), 244. doi: 10.3390/fi14080244. DOI: https://doi.org/10.3390/fi14080244

Michalski, G. (2013). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach [Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ministry of Economic Development, Labour and Technology. (2018). Zatory płatnicze w Polsce: Zielona Księga [Payment Backlogs in Poland: Green Book]. Retrieved from https://www.gov.pl/attachment/c6b22a1c-1eb7-4e1c-868c-8b999423a757 (11.04.2023).

Nesterowicz, R., Nakonieczny, J., & Nesterowicz, A. (2022). Znaczenie oceny płynności i rentowności w aspekcie zagrożenia ryzykiem upadłości przedsiębiorstw na przykładzie branży górniczo‑hutniczej [The importance of liquidity and profitability assessment in the aspect of enterprises’ threat of bankruptcy risk on the example of the mining and metallurgical industry]. Przedsiębiorczość – Edukacja, 18(1), 18–30. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.181.2

Polski Związek Faktorów. (2022). Kolejny rekord branży faktoringowej [Another Record for the Factoring Industry]. Retrieved from http://faktoring.pl/2022/07/28/kolejny-rekord-branzy-faktoringowej/ (23.11.2022).

Statistics Poland [Główny Urząd Statystyczny]. (2021). Departament Studiów Makroekonomicznych i Statystyki Finansowej. Działalność firm windykacyjnych w 2021 r. [Macroeconomic Studies and Finance Statistics Department. Activity of Debt Collecting Companies in 2021]. Retrieved from https://stat.gov.pl (23.11.2022).

Statistics Poland. (n.d.). Retrieved from https://stat.gov.pl (24.11.2022).


Opublikowane
2023-05-30


Bednarzewska, K. (2023). Analysis of the Market and Needs of Small and Medium-Sized Enterprise Sector in Context of Liquidity Management. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (2), 9–28. https://doi.org/10.31743/ppe.14924

Kinga Bednarzewska  k.bednarzewska@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie https://orcid.org/0000-0002-5786-928X