Angielska koncepcja conspiracy a odmiana personalna przygotowania do przestępstwa w polskim prawie karnym – perspektywa prawnoporównawcza

Grzegorz Surma

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Polska

Abstrakt

Tematem opracowania jest opis instytucji prawnych w celu porównania normatywnego kształtu conspiracy w angielskim prawie karnym oraz polskiej figury odmiany personalnej przygotowania do przestępstwa (art. 16 § 1 k.k.) jako zjawisk normatywnych kryminalizujących zawarcie porozumienia w celu popełnienia przestępstwa. W pierwszej części autor przywołuje genezę przestępstwa conspiracy, opisuje jego charakter w obowiązującym angielskim ustawodawstwie oraz wskazuje na jego cechy charakterystyczne. Druga część jest poświęcona polskiej konstrukcji przygotowania do przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem jej obecnego kształtu w Kodeksie karnym z 1997 r. Część trzecia – podsumowująca – jest poświęcona porównaniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych obu instytucji ze wskazaniem istotnych różnic i wynikających z nich odmiennych zakresów kryminalizacji.

Słowa kluczowe:

Conspiracy, przygotowanie, porozumienie, przestępstwo, zmowa, spisek

Źródła

Akty prawne

Criminal Damage Act 1971, UK Public General Acts, 1971 c. 48.

Criminal Law Act 1977, UK Public General Acts, 1977 c. 45. DOI: https://doi.org/10.1177/002581727704500401

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 1997 r., II AKa 50/97, LEX nr 34249.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 marca 2006 r., II AKa 31/06, LEX nr 437466.

Źródła internetowe

Ministry of Justice. (2015). Criminal Practice Direction 2015. Pobrano z https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2015/09/crim-pd-2015.pdf (25.04.2023).

Ministry of Justice. (2019). The Criminal Procedure Rules. Pobrano z http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/criminal/docs/2015/criminal-procedure-rules-practice-directions-October-2018.pdf (23.11.2019).

The Law Commission. (2002). Fraud. Report on a Reference under Section 3(1)(e) of the Law

Commissions Act 1965. Pobrano z http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/lc276_Fraud.pdf (9.11.2019).

Congressional Research Service. (2020). Federal Conspiracy Law. A Brief Overview. Pobrano z https://fas.org/sgp/crs/misc/R41223.pdf (19.11.2019).

Literatura

Bisgrove, M., Jarvis, P. (2014). The Use and Abuse of Conspiracy. Criminal Law Review, 4, 259–275.

Buchała, K., Zoll, A. (1997). Polskie prawo karne. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., Wilmshurst, E. (2010). An Introduction to International Criminal Law and Procedure. Cambridge–New York: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511760808

Ciopiński, Z. (1982). Typizacja przygotowania. Studia Iuridica, 10, 105–124.

Dunaj, B. (red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo „Wilga”.

Gardocki, L., Gardocka, T., Majewski, Ł. (2017). Prawo karne międzynarodowe. Zarys systemu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giezek, J., Kłączyńska, N., Łabuda, G. (2012). Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Herring, J. (2012). Criminal Law. Text, Cases and Materials. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/he/9780199646258.001.0001

Kunze, E. (1991). Przygotowanie przestępstwa w ujęciu polskiego prawa karnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Liszewska, A. (2017). Przygotowanie, W: R. Dębski (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności (s. 841–872). Seria: System Prawa Karnego 3. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Małecki, M. (2016). Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Marek, A. (2010). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Ormerod, D., Laird, K. (2015). Smith and Hogan’s Criminal Law. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/he/9780198702313.001.0001

Padfield, N. (2014). Criminal Law. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/he/9780198704164.001.0001

Sellars, K. (2010). Imperfect Justice at Nuremberg and Tokyo. The European Journal of International Law, 21(4), 1085–1102. doi: 10.1093/ejil/chq070. DOI: https://doi.org/10.1093/ejil/chq070

Song, T. (2014). Conspiracy to Commit Genocide and Its Exclusion from the ICC Statue.

Pobrano z http://www.toaep.org/pbs-pdf/18-song (26.11.2019).

Wróbel, W., Zoll, A. (red.). (2016). Kodeks karny. Część ogólna, t. 1. Komentarz do art. 1–52 k.k. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Yanev, L. (2015). A Janus-Faced Concept. Nuremberg’s Law on Conspiracy Vis-À-Vis the Notion of Joint Crimimal Enterprise. Criminal Law Forum, 26, 419–456. DOI: https://doi.org/10.1007/s10609-015-9262-3

Pobierz

Opublikowane
2023-05-30


Surma, G. (2023). Angielska koncepcja conspiracy a odmiana personalna przygotowania do przestępstwa w polskim prawie karnym – perspektywa prawnoporównawcza. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (2), 135–152. https://doi.org/10.31743/ppe.9636

Grzegorz Surma  grzegorzsurma95@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie https://orcid.org/0000-0002-9302-8154