Brak możliwości wypowiadania się przez organ odwoławczy w decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 K.p.a. o ewentualnym naruszeniu prawa materialnego lub interesu prawnego strony skarżącej

- glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2018 r., II OSK 1781/17

Przemysław Zdyb

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

W glosowanym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego poruszono problem wypowiadania się przez organ odwoławczy w decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 K.p.a. w przedmiocie ewentualnego naruszenia prawa materialnego lub interesu prawnego strony skarżącej przez organ pierwszej instancji. NSA słusznie zauważył, że na podstawie tego artykułu organ odwoławczy nie rozstrzyga o meritum sprawy, nie przeprowadza merytorycznej kontroli decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji, gdyż wydając decyzję kasacyjną (która ma charakter formalny), wskazuje na konieczność przeprowadzenia w określonym zakresie lub w całości postępowania wyjaśniającego, celem poczynienia ustaleń niezbędnych do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. W tej sytuacji organ odwoławczy nie może wypowiadać się o ewentualnym naruszeniu prawa materialnego lub interesu prawnego strony skarżącej. Decyzja kasacyjna nie może bowiem spowodować niekorzyści „materialnej” dla strony.

Słowa kluczowe:

postępowanie administracyjne, decyzje organu odwoławczego, decyzja kasacyjna

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2019 [baza danych Legalis], Komentarz do art. 138, teza 7 i 11.

Adamiak B., w: B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2015.

Chróścielewski W., Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego?, Państwo i Prawo 2015, nr 1.

Glibowski K., w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, 2020 [baza danych Legalis], Komentarz do art. 138, teza 2.

Golęba A., w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Molczyk, 2019 [baza danych LEX], Komentarz do art. 139, teza 4.

Gołaszewski P., w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, 2020 [baza danych Legalis], Komentarz do art. 28, nb. 39.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2017 [baza danych Legalis], Komentarz do art. 138, Nb. 31.

Kmiecik Z.R., Interes prawny stron w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2013, nr 1.

Łaszczyca G., w: G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2010.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, 2019 [baza danych LEX], Komentarz do art. 138, teza 32.

Wilczyński J., Postępowanie ze sprzeciwu od decyzji kasacyjnej jako szczególne postępowanie sądowo administracyjne. Zakres sądowej kontroli legalności decyzji kasacyjnych, w: Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej, red. W. Piątek, 2019 [baza danych LEX].

Wróbel A., w: Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, red. M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, 2019 [baza danych LEX], Komentarz do art. 138, teza 13.

Zaporska-Frankiewicz J., Wardak Z., Związanie oceną prawną, wskazaniami co do dalszego postępowania oraz wytycznymi w zakresie wykładni przepisów prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2020, nr 2.

Pobierz

Opublikowane
2021-09-28


Zdyb, P. (2021). Brak możliwości wypowiadania się przez organ odwoławczy w decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 K.p.a. o ewentualnym naruszeniu prawa materialnego lub interesu prawnego strony skarżącej: - glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2018 r., II OSK 1781/17. Studia Prawnicze KUL, (3), 307–320. https://doi.org/10.31743/sp.9355

Przemysław Zdyb  przemyslaw.zdyb@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński https://orcid.org/0000-0002-2068-4556Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.