On the Notion of Hellenization

Damian Mrugalski

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów , Poland

Damian Mrugalski OP - doktor nauk patrystycznych i teologii Instytutu Patrystycznego Augustinianum w Rzymie, a także magister filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, licencjat teologii dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum" w Warszawie. Wykładowca patrologii, dogmatyki i filozofii starożytnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz w Akademii Katolickiej w Warszawie. Autor monografii: Logos: Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej (Kraków: WAM 2006) oraz Il Dio trascendente nella filosofia alessandrina, giudaica e cristiana: Filone e Clemente (Roma: Angelicum University Press 2013). Członek Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski. Redaktor działu „Ojcowie i życie Kościoła” w Verbum Vitae.


https://orcid.org/0000-0002-8689-9832


Abstract

The term Hellenization refers to the spread of Greek culture and its adoption by non-Greek peoples, in the era that begins with the conquests of Alexander the Great (i.e. from the second half of the 4th century BC onwards). The term is defined likewise or similarly in many modern dictionaries and encyclopedias of antiquity. The term became problematic when, in the second half of the 19th century and the first half of the 20th century, historians of religion associated it with certain kinds of value judgements and sometimes even ideology. Therefore, some contemporary scholars propose abandoning the concept of ‘Hellenization’ in the study of antiquity, or to replace it with others that would describe the phenomena occurring in the Hellenistic era neutrally. This article shall present an overview of selected positions with regard to the notion of ‘Hellenization’ itself, and attempt to answer the question whether this ideologically loaded term can be avoided in contemporary research on the Hellenistic Age

Keywords:

Hellenization, Hellenism, Hellenistic Age, Hellenistic Judaism, Hellenization of Christianity, antiquity, history of dogma, history of religion, Harnack, Ratzinger

Alexander, P.S., „Hellenism and Hellenization as Problematic Historiographical Categories”, Paul Beyond the Judaism / Hellenism Divide (red. T. Engberg-Pedersen) (Louisville, KY: Westminster John Knox 2001) 63–80.

Bednarek, T., „Dlaczego Mojżesz, Homer i Platon nie pisali wprost? Strategia interpretacji tekstów kanonicznych u Filona, Maksyma z Tyru i Numeniusza z Apamei”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 959–977.

Benedykt XVI, „O wierze, rozumie i uniwersytecie: Wykład na Uniwersytecie Ratyzbońskim, Ratyzbona, 12 września 2006”, Benedykt XVI, Poznanie prawdy. Wykłady papieskie (Kraków: WAM 2017) 25–54.

Bernd, F. (red.), Hellenismus. Beiträge zur Erforschung von Akkulturation und politischer Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters. Akten des Internationalen Hellenismus-Kolloquiums, 9. – 14. März 1994 in Berlin (Tübingen: Mohr 1996).

Bosworth, A.B., „Alexander the Great and the Creation of the Hellenistic Age”, The Cambridge Companion to the Hellenistic World (red. G.R. Bugh) (Cambridge: Cambridge University Press 2006) 9–27.

Bowersock, G.W., Hellenism in Late Antiquity (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press 1990).

Büchsel, F., Johannes und der hellenistische Synkretismus (Gütersloh: Bertelsmann 1928).

Bugh, G.R., „Hellenistic Period”, The Encyclopedia of Ancient History (red. R. Bagnall et al.) (Malden, MA – Oxford: Wiley-Blackwell 2013) 3120–3122.

Chrostowski, M., „The Term ἀντίψυχος as an Expiatory Sacrifice of Martyrs in the Light of The Fourth Book of Maccabees and Other Ancient Extra-Biblical Literature”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 725–748.

Collins, J.J. – Sterling, G.E. (red.), Hellenism in the Land of Israel (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press 2001).

Collins, J.J., „Cult and Culture: The Limits of Hellenization in Judea”, Hellenism in the Land of Israel (red. J.J. Collins – G. E. Sterling) (Notre Dame: University of Notre Dame Press 2001) 38–61.

Crimella, M., „Λογικὴ λατρεία (Rom 12:1). The Pauline Idea of Worship between the Hebrew and Hellenistic Worlds”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 791–806.

Droysen, J.G., Geschichte des Hellenismus (red. E. Bayer) (Darmstadt: Primus 1998) I–III.

Feldman, L.H., Judaism and Hellenism Reconsidered (Leiden – Boston, MA: Brill 2006).

Gilski, M., „Homerocentony jako najbardziej skrajna próba hellenizacji chrześcijaństwa”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 995–1005.

Glick, G.W., The Reality of Christianity. A Study of Adolf von Harnack as Historian and Theologian (New York: Harper & Row 1967).

Gnuse, R.K., Hellenism and the Primary History. The Imprint of Greek Sources in Genesis – 2 Kings (London – New York: Routledge 2021).

Grochowski, Z., „Elementy retoryki greckiej obecne w opisie grobu Jezusa w J 19,41”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 771–789.

Gruen, E.S., „Hellenism, Hellenization”, The Eerdmans Dictionary of Early Judaism (red. J.J. Collins – D.C. Harlow) (Grand Rapids, MI – Cambridge: Eerdmans 2010) 723–726.

Gruen, E.S., The Construct of Identity in Hellenistic Judaism. Essays on Early Jewish Literature and History (Berlin – Boston, MA: De Gruyter 2016).

von Harnack, A., Das Wesen des Christentums: Sechzehn Vorlesungen der Studierenden aller Fakultäten im Wintersemester 1899/1900 an der Universität Berlin gehalten von Adolf von Harnack (Leipzig: Hinrichs 1913).

von Harnack, A., Lehrbuch der Dogmengeschichte (Freiburg im Breisgau: Mohr 1888–1890) I–III.

Helleman, W.E. (red.), Hellenization Revisited. Shaping a Christian Response within the Greco-Roman World (Lanham, MD – New York – London: University Press of America 1994).

Hengel, M., Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jhs v. Chr. (Tübingen: Mohr 1973).

Hengel, M., „Judaism and Hellenism Revisited”, Hellenism in the Land of Israel (red. J.J. Collins – G.E. Sterling) (Notre Dame: University of Notre Dame Press 2001) 6–37.

Hengel, M., Judaism and Hellenism. Studies in their Encounter in Palestine during the Early Hellenistic Period (Philadelphia, PA: Fortress 1974) I–II.

Hengel, M., The ‘Hellenization’ of Judaea in the First Century after Christ (London: SCM 1989).

Hornblower, S., „Hellenism, Hellenization”, The Oxford Classical Dictionary (red. S. Hornblower – A. Spawforth) (Oxford: Oxford University Press 2012) 656–657.

Jantsch, J., Die Entstehung des Christentums bei Adolf von Harnack und Eduard Meyer (Bonn: Habelt 1990).

Janus, K., „Wyobraźnia eschatologiczna. Dialog z antyczną tradycją w I księdze poematu Crisias Hilariona z Werony”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 1075–1092.

Keizer, H.M., „Hellenization and Keeping Body and Soul Together”, Philosophia Reformata 62 (1997) 99–111.

Kijewska, A., „Literatura mądrościowa a Boecjuszowe O pocieszeniu jakie daje filozofia”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 1025–1050.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus”. O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (2000).

Kugel, J.L. (red.), Shem in the Tents of Japhet: Essays on the Encounter of Judaism and Hellenism (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 74) (Leiden – Boston, MA – Köln: Brill 2002).

Lampe, G.W.H. (red.), A Patristic Greek Lexicon (Oxford: Clarendon 1961).

Levine, L.I., Judaism and Hellenism in Antiquity. Conflict or Confluence? (Washington, D.C.: University of Washington Press 1998).

Magris, A., „Filosofizzazione del cristianesimo”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 915–940.

Mairs, R., „Hellenization”, The Encyclopedia of Ancient History (red. R. Bagnall et al.) (Malden MA – Oxford: Blackwell 2013) 3122–3125.

Markschies, C., „Does it Make Sense to Speak about a «Hellenization of Christianity» in Antiquity?”, Church History and Religious Culture 92 (2012) 5–34.

Meijering, E.P., Die Hellenisierung des Christentums im Urteil Adolf von Harnacks (Amsterdam: North-Holland 1985).

Mickiewicz, F., „Theologization of Greek Terms and Concepts in the Septuagint and New Testament”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 751–769.

Mrugalski, D., „Agnostos Theos: Relacja między nieskończonością a niepoznawalnością Boga w doktrynach medioplatoników”, Roczniki Filozoficzne 67/3 (2019) 25–51.

Mrugalski, D., „Plato Read Moses and (Mis-)Understood: The Middle Platonic Context in Which the Creatio ex Nihilo Doctrine Was Devised”, Studia z Historii Filozofii 4 (2019) 7–30.

Mrugalski, D., „Stwarzanie wieczne i poza czasem: Filozoficzne źródła koncepcji generatio aeterna Orygenesa”, Verbum Vitae 35 (2019) 373–418.

Pasterczyk, P., „«Τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα» (1 Tes 5,23). Stoickie źródła rozumienia ducha w Pierwszym Liście do Tesaloniczan”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 831–848.

Ratzinger, J., „Europa – zobowiązujące dziedzictwo chrześcijan”, J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963–2004 (Warszawa: Pax 2009) 169–190.

Ratzinger, J., Prawda w teologii (Kraków: Wydawnictwo M 2005).

Ratzinger, J., Wiara – Prawda – Tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata (Kielce: Jedność 2005).

Ratzinger, J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo (Kraków: Znak 2018).

Ricken, F., „Das Homoousios von Nikaia als Krisis des altchristlichen Platonismus”, Zur Frühgeschichte der Christologie. Ihre biblischen Anfänge und die Lehrformel von Nikaia (red. B. Welte) (Freiburg: Herder 1970) 74–99.

Tsetskhladze, G.R., „Hellenization”, Encyclopedia of Ancient Greece (red. N. Wilson) (New York: Routledge 2010) 345–346.

Zarzycki, S.T., „Enneady Plotyna inspiracją dla św. Jana od Krzyża w nauce o drodze do kontemplacji?”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 1093–1117.

Zawadzki, R.K., „Maryja jako grecko-rzymski ideał kobiety”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 1051–1074.


Published
2021-09-30


Mrugalski, D. (2021). On the Notion of Hellenization. Verbum Vitae, 39(3), 639–657. https://doi.org/10.31743/vv.13032

Damian Mrugalski 
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów

Damian Mrugalski OP - doktor nauk patrystycznych i teologii Instytutu Patrystycznego Augustinianum w Rzymie, a także magister filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, licencjat teologii dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum" w Warszawie. Wykładowca patrologii, dogmatyki i filozofii starożytnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz w Akademii Katolickiej w Warszawie. Autor monografii: Logos: Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej (Kraków: WAM 2006) oraz Il Dio trascendente nella filosofia alessandrina, giudaica e cristiana: Filone e Clemente (Roma: Angelicum University Press 2013). Członek Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski. Redaktor działu „Ojcowie i życie Kościoła” w Verbum Vitae.

https://orcid.org/0000-0002-8689-9832License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

(1) Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC license Attribution-NoDerivatives 4.0 International) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

(2) Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.

(3) Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).