Light Symbolism in the Synoptic Accounts of Jesus’ Transfiguration (Mark 9:2-8; Matthew 17:1-8; Luke 9:28-36)

Galina Janczak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii, Instytut Nauk Biblijnych ,

Abstract

The article deals with the metaphor of light as used in the three synoptic passages recounting the Transfiguration of Jesus. Light was visible to the disciples, thus the Transfiguration had an external character, expressed in the dazzling white clothing of Jesus and the radiance of his face as the sun. The synoptic Gospels’ symbolism of light is based on OT traditions such as the Mosaic theophany on Sinai and the apocalyptic vision of the Son of Man in Dn 7. By the term light (and semantically related words) the Gospel writers attempt to describe the transcendent reality which is manifested to selected disciples. The shining radiance of the transfigured Jesus, as well as the dazzling white garment, both serve to reveal Him as a heavenly figure. The symbolism of light as used in this pericope projected a divine attribute, a meaning fully comprehensible within the Jewish and Greek worlds: The bright radiance of the transfigured Jesus is an unmistakable element of His glory.

Keywords:

transfiguration, light, white clothing, face, the sun, cloud

Ferdek B., Eschatologia Taboru. Reinterpretacja eschatologii w świetle misterium Przemienienia Pańskiego (Świdnica: Świdnicka Kuria Biskupia, 2005).

Глубоковский Н., Преображение Господне. Критико-эгзегетический очерк (Москва: Университетская типография, 1888).

Heil J.P., The Transfiguration of Jesus: Narrative Meaning and Function of Mark 9:2-8; Matt 17:1-8 and Luke 9:28-36 (Analecta Biblica 144; Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2000).

Jarzyńska K., „Symbol światła w ewangeliach apokryficznych Nowego Testamentu jako warunek mitycznych narracji epifanicznych”, Rocznik Mitoznawczy 1 (2006) 55-66.

Jasiński K., „Święto Sukkot – dzieje i teologia”, Studia Redemptorystowskie 10 (2012) 186-210.

Kozera K., „Przemienienie Jezusa w relacji synoptyków”, Warszawskie Studia Teologiczne 27/1 (2014) 87-107.

Krawczyk R., „Psalm 51 – Dobra Nowina o Bożym miłosierdziu”, Studia Warmińskie 61-62 (2004-2005) 205-2014.

Lee S.S., Jesus’ Transfiguration and the Believers’ Transformation: A Study of the Transfiguration and Its Development in Early Christian Writings (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 265; Tübingen: Mohr Siebeck, 2009). DOI: https://doi.org/10.1628/978-3-16-151608-5

Lemański J., Księga Wyjścia (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 2; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2009).

Malina A., „Mistagogiczny i pedagogiczny charakter przemienienia w narracji Marka (9,2-13)”, Mistagogia a duchowość (red. A. Żądło) (Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2004) 170-180.

Marshall I.H., The Gospel of Luke (The New International Greek Testament Commentary; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1986).

Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 3/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011).

Moses A.D.A., Matthew’s Transfiguration Story and Jewish-Christian Controversy (Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series 122; Sheffield: Academic Press, 1996).

Moss C.R., „The Transfiguration: An Exercise in Markan Accommodation”, Biblical Interpretation 12/1 (2004) 69-89. DOI: https://doi.org/10.1163/156851504322887681

Ormanty S., „Przemienienie Pańskie na tle Święta Namiotów”, Poznańskie Studia Teologiczne 10 (2001) 41-53.

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 14–28 (Nowy Komentarz Biblijny 1/2; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2008).

Popowski R., Słownik grecko-polski Nowego Testamentu (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 2007).

Pseudo-Filon, Księga starożytności biblijnych (oprac. i tł. Ł. Laskowski) (Kraków: WAM, 2015).

Rosik M., „Rola Piotra, Jakuba i Jana w dziele Markowym”, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2 (2004) 32-51.

Widła B., Słownik antropologii Nowego Testamentu (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 2003) 258.

Wróbel M., Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska; Lublin: Gaudium, 2014).


Published
2016-07-14


Janczak, G. (2016). Light Symbolism in the Synoptic Accounts of Jesus’ Transfiguration (Mark 9:2-8; Matthew 17:1-8; Luke 9:28-36). Verbum Vitae, 29, 199–225. https://doi.org/10.31743/vv.1683

Galina Janczak  galinajanczak@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii, Instytut Nauk Biblijnych



License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK