Jesus Christ and Peace. The Reflections of St. Augustine of Hippo

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny ,

Abstract

The article discusses the teaching of St. Augustine on the subject of peace as a gift of Christ. As he was leaving the world, the Savior gave people the gift of peace. According to the teaching of St. Paul in Eph 2:14, it is due to this gift that the harmony between the human spirit and body are restored. It is also possible to reconcile Jews, represented by the shepherds coming to adore the newborn Christ baby, and Gentiles, represented by the Magi arriving from the East. Yet earthly peace is not a perfect peace, for man gives in to lusts, comes into conflict with his neighbors, and suffers from many shortcomings in everyday life. However, none of this should discourage anyone from seeking peace. St. Augustine thinks that Jesus' disciples ought to strive for peace, since peace is the surest way to achieve the perfect peace of eternal life. There, there will be no more conflicts but a constant closeness to God.

Keywords:

Jesus Christ, St. Augustine of Hippo, peace, eternal life, earthly life

O państwie Bożym (CCL 48; Turnhout: Brepols 1955) (tł. W. Kornatowski) (Warszawa: PAX 1977).

Homilie na Ewangelię św. Jana (PL 35) (tł. W. Szołdrski) (PSP 15; Warszawa: ATK 1977).

Kazania (PL 38-39) (tł. J. Jaworski) (PSP 12; Warszawa: ATK 1973).

Kazanie 47 (PL 38, 295-316), w: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu ojców Kościoła (tł. A. Strzelecka) (Teologia Patrystyczna12; Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM 2015) 141-173.

Objaśnienia Psalmów (CCL 38; Turnhout: Brepols 1956) (tł. J. Sulowski) (PSP 37-42; Warszawa: ATK 1986).

O kazaniu Pana na Górze (CCL 35; Turnhout: Brepols 1967) (tł. S. Ryznar – J. Sulowski) (PSP 48; Warszawa: ATK 1989) 21-130.

Wyznania (CCL 27; Turnhout: Brepols 1983) (tł. Z. Kubiak) (Warszawa: ATK 1982).

Inne źródła

Ambroży z Mediolanu, Wykład Ewangelii według św. Łukasza (CCL 14; Turnhout: Brepols 1957) (tł. W. Szołdrski) (PSP 16; Warszawa: ATK 1977).

Klemens Rzymski, I List do Koryntian (SCh 167; Paris: Cerf 1971) (tł. A. Świderkówna) (PSP 45; Warszawa: ATK 1990) 23-55.

Grzegorz z Nyssy, Homilie do błogosławieństw (red. J.F. Callahan) (Gregorii Nisseni Opera 7/2; Leiden: Brill 1992) 77-169; (tł. M. Przyszychowska) (ŹMT 34; Kraków: WAM 2005).

Jan Chryzostom, Homilie (PG 57, 13-90. 175-446) (tł. J. Krystyniacki) (Kraków: WAM 2002).

Leon Wielki, Mowy (PL 54) (tł. K. Tomczyk) (POK 24; Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1957).

Prudencjusz, Psychomachia (PG 60, 11-90. 454-664) (tł. M. Brożek) (PSP 43; Warszawa: ATK 1987) 137-160.

Campbell W.S., „Unity and Diversity in the Church: Transformed identities and the peace of Christ in Ephesians”, Transformation 25 (2008) 15-31. DOI: https://doi.org/10.1177/026537880802500102

Grossi V., „La pace in Agostino d’Ippona. Aspetti antropologici e sociali”, Vox Patrum 49 (2006) 209-222. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.8209

Hałas S. SCJ, „Chrystus jest naszym pokojem (por. Ef 2,14). Wizja pokoju w Liście do Efezjan”, Sympozjum 24 (2013) 9-21.

Kowalczyk S., „Filozofia pokoju św. Augustyna”, Vox Patrum 15 (1988) 831-857.

Moreno J.L., „«Concordia» y «paz» en Aurelio Prudencio, Anuario de Historia de la Iglesia 3 (1994) 143-161.

Nocoń A., „Zagadnienie pokoju w «Objaśnieniach Psalmów» św. Augustyna”, Vox Patrum 44-45 (2003) 119-129. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.8070

Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour) (Poznań – Warszawa: Pallottinum 1982).

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (1965).

Stachowiak L., Ewangelia według św. Jana. Wstęp, przekład, komentarz (PŚNT 4; Poznań: Pallottinum 1975.2008).

Zwitter A. – Hoelzl M., „Augustine on War and Peace”, A Journal of Social Justice 26 (2014) 317-324. DOI: https://doi.org/10.1080/10402659.2014.937987


Published
2016-12-01


Wygralak, P. (2016). Jesus Christ and Peace. The Reflections of St. Augustine of Hippo. Verbum Vitae, 30, 259–276. https://doi.org/10.31743/vv.1727

Paweł Wygralak  pawelwyg@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział TeologicznyLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK