Peace – Always Accessible? (Rev 1:4; 6:4)

Joanna Nowińska

ITKM/UPJPII Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland


Abstract

There are two passages in the Book of Revelation where the author evokes the subject of peace (Rev 1:4; 6:4) and, through analysis, we can detect semantic connections between them. God is presented as the source and owner of peace, offering it to human beings (Rev 1:4). Then again, God also allows the second horseman, after the breaking of the seal, to take peace from the earth (Rev 6:4). The union between peace and love/mercy is dependent upon receiving charis from God (Rev 6:4), the result being peace in the world and in the human heart. It implies the need to love one another, with the lack of it leading to hostility (Rev 6:4). The author strengthened that reflection by a series of sensory depictions of peace, in Rev 7:15b-17 and Rev 21:1–22:5, where peace is manifested as an internal experience. On a personal level, the emphasis lies on the value of an individual's decision to turn to God and thus receive the blessings of peace.

Keywords:

peace, relationship, gift, decision, reign, hostility, sense/meaning

Aune D.E., Revelation 1-5 (Word Biblical Commentary 52A; Dallas: Word Books 1997).

Aune D.E., Revelation 6-16 (Word Biblical Commentary 52B; Nashville, TN: Thomas Nelson 1998).

Buscemi A.M., „Duch Święty w listach Pawła”, Seminare 5 (2008) 77-94.

Charles R.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John (International Critical Commentary; Edinburgh: T&T Clark 1971).

Friberg T., Analytical Lexicon to the Greek New Testament (Bible Works 9.0).

Giblin C.H., The Book of Revelation. The Open Book of Prophecy (Good News Studies 34; Collegeville, MN: The Liturgical Press 1991).

Hałas S., Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur (Kraków: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011).

Henry M., Revelation (The Crossway Classic Commentaries; Wheaton: Crossway Books 1999).

Kotecki D., Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana (Series Biblica Paulina 6; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008).

Kotecki D., „Pokój odebrany ziemi.. Refleksja biblijno-teologiczna nad Ap 6,4”, „Oto idę”. Księga pamiątkowa dla bpa prof. Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Warszawa: Vocatio 2005) 257-278.

Mollat D., Apokalipsa dzisiaj (Kraków: Wydawnictwo M 1992).

Mounce R.H., The Book of Revelation (New International Commentary on the New Testament 17; Grand Rapids, MI: Eerdmans 1977).

Nowińska J., „Apokalipsa św. Jana – księga o sensie zmagań”, Lumen Bibliae. Pismo Nowej Ewangelizacji przy Ogrodzie Biblijnym w Myczkowcach 4 (2014) 135-151.

Nowińska J., „Bóg Panem czasu i wydarzeń. Studium nad czasownikiem ἐδόθη w Apokalipsie św. Jana”, „Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118,14). Prace dedykowane ks. prof. Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin (red. S. Hałas) (Kraków: PAT 2006) 159-168.

Nowińska J., „Bóg przychodzący w ujęciu Apokalipsy św. Jana”, Misterium słowa. modlitwa, (red. D. Czacki) (Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2014) 249-266.

Pełczyński G., „Teologia pokoju w tekstach Proto-Izajasza”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 47/3 (1994) 183-188. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.763

Popielewski W., Alleluja! Liturgia godów baranka eschatologicznym zwycięstwem Boga (Ap 19,1-8) (Kielce: Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” 2001).

Vanni U., Apocalisse (Brescia: Editrice Queriniana 1987).

Wojciechowski M., Apokalipsa św. Jana. Objawienie, a nie tajemnica. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 20; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2012).


Published
2016-12-01


Nowińska, J. (2016). Peace – Always Accessible? (Rev 1:4; 6:4). Verbum Vitae, 30, 195–210. https://doi.org/10.31743/vv.1736

Joanna Nowińska  probablefdlc@gmail.com
ITKM/UPJPII Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wykładowca egzegezy Starego Testamentu i Pism Janowych, zaangażowana w interdyscyplinarne badania tekstu biblijnego oraz jego przekaz, w połączeniu ze sztuką i mediami. Przedmiot specjalizacji: egzegeza i teologia Apokalipsy św. JanaLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK