Inspirations Drawn from the "Laudato si'" Encyclical for Pastoral Care

Marek Fiałkowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ,

Abstract

 

The Laudato si'. On Care For Our Common Home encyclical is the first document of such a status in the Catholic Church devoted to the topic of environmental protection. It finds its context within the post-council teaching of the Church concerning the broadly understood ecological issues, which are treated as the sign of the times. Pope Francis not only builds on the heritage of his predecessors, but also shapes the reality through the elements characteristic of this pontificate. The issue of environmental protection, being part of the social teaching of the Church, presents a big challenge for pastoral activity. This article aims at finding an answer to the question about the inspiration drawn by the Church from the Laudato si' encyclical. In order to achieve this goal, four inspirations for pastoral care have been selected and discussed: (1) the theological aspect of the natural environment, which is often neglected in ecological analyses, is fully presented in the light of Revelation; (2) the ecological conversion, which sees the ecological crisis from the moral perspective; (3) the threats of consumerism, which should be treated as an anti-ecological approach, harmful for both people and the natural environment; (4) the respectful approach toward the world, expressed through a respect for both God and the natural environment.

Keywords:

pastoral care, ecology, Church and ecology, , respect for the world, consumerism, ecological conversion

Bartnik Cz., „Sakrament świata”, Więź 191/11 (1976) 6-10. DOI: https://doi.org/10.1145/963592.963594

Bołoz W., Kościół i ekologia. W obronie człowieka i środowiska naturalnego (Kraków: Homo Dei 2010).

Bremer J., „Encyklika «Laudato si'» − ekologia integralna podstawowym elementem katolickiej nauki społecznej”, Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki „Laudato si'” (red. J. Poznański – S. Jaromi) (Kraków: WAM 2016) 37-54.

Caldecott S., „Kosmologia, eschatologia, ekologia”, Communio 13/2 (1993) 119-132.

Czartoszewski W., „Ekologiczne rachunki sumienia”, Ochrona środowiska w filozofii i teologii (red. J.M. Dołęga – J.W. Czartoszewski) (Warszawa: ATK 1999) 243-251.

„Ekologiczny rachunek sumienia”, Rycerz Niepokalanej 32/5 (1987) 145-146. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1834-7819.1987.tb05389.x

„Ekologiczny rachunek sumienia. Opr. Grupa Ekologiczna przy Duszpasterstwie Akademickim św. Anny w Krakowie”, List 9/5 (1992) 3.

„Ekologiczny rachunek sumienia”, Nabożeństwa pokutne (red. E. Piotrowski) (Sandomierz: Wyd. i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej 1997) I, 466-468.

Fiałkowski M., „Człowiek opiekunem stworzenia. Refleksje na encykliką ekologiczną papieża Franciszka «Laudato si'». W trosce o wspólny dom”, Homo Dei 85/2 (2016) 21-30.

Fiałkowski M., „Ekologia”, Leksykon teologii pastoralnej (red. R. Kamiński – W. Przygoda – M. Fiałkowski) (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2006) 235-237.

Fiałkowski M., „Postawa człowieka wobec środowiska naturalnego”, Studia Podlaskie 12/2 (1997) 139-149.

Fiałkowski M., „Stosunek Kościoła do świata”, Teologia pastoralna. Teologia pastoralna fundamentalna (red. R. Kamiński) (Lublin: Atla 2 2000) I, 249-292.

Franciszek, „Bądźmy miłosierni wobec naszego wspólnego domu. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Środowiska”, Wiadomości KAI 37 (2016) 21-23.

Franciszek, Encyklika „Laudato si'”. W trosce o wspólny dom (Kraków: Wydawnictwo M 2015).

Góralczyk P., „Kształtowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej”, Communio 12/6 (1992) 63-74.

Grzesica J., Ochrona środowiska naturalnego człowieka (Katowice: Księgarnia św. Jacka 1993).

Grześkowiak J., „Teologiczne przesłanki odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 27/6 (1980) 12-17.

Häring B., Frei in Christus. Moraltheologie für die Praxis des christlichen Lebens. Die Verantwortung des Menschen für das Leben (Freiburg – Basel – Wien: Herder 1981).

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (1992) (=PDV)

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus (1991) (=CA)

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (1979) (=RH)

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis (1987) (=SRS)

Jan Paweł II, „Słuchanie Słowa i Ducha w objawieniu kosmicznym”, L’Osservatore Romano 1 (2001) 36-37.

Krawiecka E., „Nawrócenie ekologiczne – w stronę dialogu i humanizmu komunikacyjnego”, Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki „Laudato si'” (red. J. Poznański – S. Jaromi) (Kraków: WAM 2016) 215-225.

Mariański J., „Struktury grzechu” w ocenie społecznego nauczania Kościoła (Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 1998).

Mariański J., Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne. Kwestie wybrane (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1992).

Mariański J., Mieć czy być? (Kraków: UNUM 1997).

Orszulak F., „Ochrona środowiska naturalnego problemem etycznym współczesnej ludzkości”, Homo Dei 50/4 (1981) 310.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999) (Warszawa – Poznań: Pallottinum 2001).

„Rachunek sumienia nie tylko dla ekologów”, http://www.swietostworzenia.pl/czytelnia/14-liturgia/55-rachunek-sumienia-nie-tylko-dla-ekologow [dostęp 27.10.2016].

Skrzypczak R., „Człowiek i świat pod czułym spojrzeniem Boga. Teologiczna lektura encykliki papieża Franciszka «Laudato si'»”, Homo Dei 85/2 (2016) 11-20.

Synowiec J., Na początku. Wybrane zagadnienia Pięcioksięgu (Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1987).

Szafrański L.A., Chrześcijańskie podstawy ekologii (Lublin: Zakład Ekologii Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993).

Tatar M., „Ontyczna duchowość stworzenia w perspektywie «Laudato si'»”, Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w encyklice «Laudato si'» (red. A. Wysocki) (Warszawa Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016) 61-82.

Zimoń D., „Troska Kościoła o przyszłość Śląska. List pasterski na uroczystość św. Franciszka”, Chrześcijanin w świecie 18/10 (1986) 109-113.


Published
2017-05-18


Fiałkowski, M. (2017). Inspirations Drawn from the "Laudato si’" Encyclical for Pastoral Care. Verbum Vitae, 31, 321–340. https://doi.org/10.31743/vv.1766

Marek Fiałkowski  jdszkot@kul.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK