The Signs of Times for the Catechesis in Poland

Paweł Mąkosa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland
https://orcid.org/0000-0002-4664-7024


Abstract

Recognizing the signs of the times and responding to them is the basic challenge for maintaining the effectiveness of the Church’s catechetical activity, especially that addressed to young people. Therefore, making a scientific reflection on this issue seems not only justified, but even compulsory. At the beginning of this article, the meaning and implications of the phrase “signs of the times” is analyzed. Then these signs of the times, at least those which seem most important today with regard to the broadly understood catechesis, are identified and characterized. The conclusion of the reflection represents some attempt to formulate and develop effective answers to the presented problems.

Keywords:

signs of time, catechesis, religious education, culture changes

Adamczyk D., „Rozpoznawanie znaków czasu w perspektywie wezwania Jezusa do ewangelizacji”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 61/4 (2008) 279−296. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.367

Bartnik Cz., Dogmatyka katolicka, (Lublin: Wydawnictwo KUL 1999) 671–672.

Bielecki S., „Znaki czasu”, Leksykon teologii pastoralnej (red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski) (Lublin: KUL 2006) 923-926.

Fiałkowski M., „Znaki czasu. Próba definicji w świetle polskich publikacji teologicznych po Soborze Watykańskim II”, Teologia Praktyczna 12 (2011) 195−204. DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.12

Fiałkowski M., „Inspiracje Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym dla teologii znaków czasu”, Roczniki Teologiczne 53/6 (2016) 27−34. DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2016.63.6-3

Franciszek, Evangelii gaudium. Adhortacja apostolska (Watykan: Libreria Editrice Vaticana 2013).

Głowacki A., „Religijność młodzieży”, Młodzież 2016 (Warszawa: CBOS 2016) 130−140.

Jana Paweł II, Familiaris consortio. Posynodalna adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1981).

Jan Paweł II, Pastores dabo vobis. Posynodalna adhortacja apostolska (Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1992).

Jan Paweł II, „Duch a znaki czasu” (Przemówienie na audiencji generalnej, 23.09.1998), L’Osservatore Romano, wydanie polskie 20/1 (1999) 46−47.

Kaucha K., Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II (Lublin: Wydawnictwo KUL 2008).

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła „Dominus Iesus” (Watykan: Libreria Editrice Vaticana 2000).

Luckmann Th., „Transformations of Religion and Morality in Modern Europe”, Social Compass 50/3 (2003) 275–285. DOI: https://doi.org/10.1177/00377686030503002

Mariański J., Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie (Lublin: Wydawnictwo KUL 2006).

Mąkosa P., Katecheza młodzieży gimnazjalnej. Stan aktualny i perspektywy rozwoju (Lublin: Wydawnictwo KUL 2009).

Mąkosa P., „Przyszłość ewangelizacji i katechezy wobec przemian kulturowych”, Wychowanie i katecheza w służbie Polakom w kraju i na emigracji (red. P. Mąkosa) (Lublin: Pronoia 2018) 8−19.

Misiaszek K., „Nauczanie religii w szkole”, Leksykon teologii pastoralnej (red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2006) 539−544.

Pawlina K., Znaki czasu dla Kościoła w Polsce (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014).

Rabczyński P., „Synod diecezjalny odpowiedzią na znaki czasu”, Studia Warmińskie 44−45 (2007−2008) 231−241.

Romaniuk K., Wiara w zmartwychwstanie, pusty grób i pojawienie się zmartwychwstałego Chrystusa (Katowice: Księgarnia św. Jacka) 1981.

Schillebeeckx E., „Tajemnica nieprawości i tajemnica zmiłowania”, Znak 29/2−3 (1977) 278–305.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (Watykan: Libreria Editrice Vaticana) 1965.

Szpet J., „Korelacja religii i historii Kościoła w programach i podręcznikach do historii w gimnazjum”, Katecheta 44/7–8 (2000) 11–17.

Ślęczek-Czakon D., Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004).

Tomasik P., „Korelacja nauczania religii z przedmiotami szkolnymi”, Rodzina – szkoła – Kościół. Korelacja i dialog (red. P. Tomasik) (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003) 127−145.

Tomasik P., „Korelacja nauki religii z programem szkolnym i duszpasterstwem parafialnym”, Zeszyty Katechetyczne 5/17 (2000) 85−102.

Tomasik P., Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2004).

Wielgus S., „Sekularyzm w konfrontacji ze współczesnym Kościołem”, Pedagogika Katolicka 1 (2009) 39−58.


Published
2019-06-30


Mąkosa, P. (2019). The Signs of Times for the Catechesis in Poland. Verbum Vitae, 35, 459–475. https://doi.org/10.31743/vv.1936

Paweł Mąkosa  makosa@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. Paweł Mąkosa, prezbiter diecezji radomskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej/katechetyki, profesor KUL, pracownik Katedry Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologii KUL, autor wielu publikacji naukowych, prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych, redaktor podręczników do nauczania religii, rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Zainteresowania naukowe: psychopedagogiczne uwarunkowania katechezy, wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu religii, różne wymiary katechezy młodzieży, katecheza inicjacyjna dzieci, prawne aspekty nauczania religii w polskim systemie oświaty, a także koncepcje edukacji religijnej w Europie i Ameryce Północnej.

https://orcid.org/0000-0002-4664-7024License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK