The Meaning of the Noun κόλασις in the Septuagint, the Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament. A Response to Wacław Hryniewicz’s Interpretation of Mt 25:46

Andrzej Piwowar

John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0001-9316-1791


Abstract

This article is an attempt at responding to Rev. Prof. Wacław Hryniewicz’s interpretation of Mt 25:46. Referring to the original meaning of the adjective αἰώνιος and the noun κόλασις in classical Greek, Hryniewicz maintains that the syntagma εἰς κόλασιν αἰώνιον should be understood not as denoting eternal punishment but as an expression of disciplinary punishment (aimed at the transformation and improvement of the behaviour of the person punished); thus, the punishment would only last for a particular period of time and not forever. The present article undertakes the analysis of the word κόλασις in the Septuagint, in Greek Old Testament pseudepigrapha and in the New Testament to find out if the word is in fact employed in the meaning Hryniewicz ascribes to it. The analysis conducted shows that the word has lost its original meaning or at least its meaning is not univocal (explicite). The noun most often refers to punishment as penalty for a deed that is either forbidden by the law or morally suspect. Few texts clearly point to the didactic aspect of κόλασις. In the vast majority of cases, the presence of such an aspect is only implied, for each punishment (apart from death penalty and God’s ultimate judgment) may be claimed to have a didactic dimension. The analysis of the meaning of κόλασις conducted in this article disproves Hrynkiewicz’s claim that in Mt 25:46 the noun retains its original meaning, alluding to punishment’s didactic aspect.

Keywords:

κόλασις, Mt 25:46, punishment, eternal punishment

Abramowiczówna, Z. (red.), Słownik grecko-polski (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1958) I-IV.

Agourides, S., „Apocalypse of Sedrach. A New Translation and Introduction”, The Old Testament Pseudepigrapha (red. J.H. Charlesworth) (New York – London – Toronto: Doubleday 1983) I, 605-613.

Arystoteles, Retoryka (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014).

Beekes, R., Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; Leiden – Boston, MA: Brill 2010) I-II.

Berger, K., „Inferno”, Temi teologici della Bibbia (red. R. Penna – G. Perego – G. Ravasi) (Cinisello Balsamo: San Paolo 2010) 688-691.

Brown, C., „κόλασις”, New International Dictionary of New Testament Theology (red. C. Brown) (Carlise – Grand Rapids, MI: Paternoster Press 1992) III, 98-100.

Collins, J.J., „Artapanus. A New Translation and Introduction”, The Old Testament Pseudepigrapha (red. J.H. Charlesworth) (New York – London – Toronto: Doubleday 1983) II, 889-903.

Collins, J.J., „Sibylline Oracles. A New Translation and Introduction”, The Old Testament Pseudepigrapha (red. J.H. Charlesworth) (New York – London – Toronto: Doubleday 1983) I, 317-472.

Denis, A.-M., Concordance greque des pseudépigraphes d’Ancien Testament. Concordance, corpus des textes, indices (Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvain. Institut Orientaliste 1987).

Fenasse, J.-M. – Guillet, J., „Piekła-piekło”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour) (Poznań: Pallottinum 1990) 657-660.

Fitoju, E., „’Bóg się nie mści, lecz karze ku pożytkowi’. Pedagogiczna koncepcja kary w Kobiercach Klemensa Aleksandryjskiego”, Ku duchowej integracji Europy (red. A. Kaim – P. Kantyka) (Teologia w Dialogu 11; Lublin: Wydawnictwo KUL 2005) 211-218.

Gilbert, M., Mądrość Salomona (Myśl Teologiczna 37-38; Kraków: Wydawnictwo WAM 2002) I-II.

Hatch, E. – Redpath, H.A., A Concordance to the Septuagint. An the Other Greek Versions of the Old Testament (Including the Apocryphal Books), wyd. 2 (Grand Rapids, MI: Baker Books 1998).

Hryniewicz, W., Dramat nadziei zbawienia (Warszawa: Verbinum 1996).

Hryniewicz, W., Nadzieja uczy inaczej. Medytacje eschatologiczne (Warszawa: Verbinum 2003).

Hryniewicz, W., Teraz trwa nadzieja (Warszawa: Verbinum 2006).

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela (Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm” 2001) I-II.

Józef Flawiusz, Wojna żydowska (Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm” 2007).

Jurewicz, O., Słownik grecko-polski (Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2000) I-II.

Karus, W. – Karrer, M. (red.), Septuaginta Deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2009).

Kee, H.C., „Testament of the Twelve Patriarchs”, The Old Testament Pseudepigrapha (red. J.H. Charlesworth) (New York – London – Toronto: Doubleday 1983) I, 775-828.

Konkordanz zum Novum Testamentu Graece, wyd. 3 (Berlin – New York: de Gruyter 1987).

Larcher, C., Le livre de la Sagesse ou La sagesse de Salomon (Études Bibliques. Nouvelle Série 1. 3, 5; Paris: Gabalda 1985) I-III.

Liddell, H.G. – Scott, R., A Greek-English Lexicon, wyd. 10 (Oxford: Clarendon Press 1996).

Montanari, F., Vocabolario della lingua greca, wyd. 2 (Torino: Loescher 2004).

Muraoka, T., A Greek-Hebrew/Aramaic Two-Way Index to the Septuagint (Louvain – Paris – Walpole, MA: Peeters 2010).

Pietersma, A. – Wright, B.G. (red.), A New English Translation of the Septuagint and the Other Greek Translations Traditionally Included under that Title, wyd. 3 (New York – Oxford: Oxford University Press 2014).

Platon, Protagoras, wyd. 2 (Biblioteka Klasyków Filozofii; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004).

Rocci, L., Vocabolario greco italiano, wyd. 38 (Roma: Dante Alighieri 1995).

Romizi, R., Greco antico. Vocabolario greco italiano etimologico e ragionato, wyd. 3 (Bologna: Zanichelli 2007).

Rubinkiewicz, R., Apokryfy Starego Testamentu, wyd. 4 (Warszawa: Vocatio 2000).

Sanders, E.P., „Testament of Abraham. A New Translation and Introduction”, The Old Testament Pseudepigrapha (red. J.H. Charlesworth) (New York – London – Toronto: Doubleday 1983) I, 871-902.

Scarpat, G., Libro della Sapienza (Biblica. Testi e Studi 1, 3, 6; Brescia: Paideia 1989-1999) I-III.

Schneider, J., „κολάζω, κόλασις”, Theological Dictionary of the New Testament (red. G. Kittel) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1995) III, 814-817.

Popowski, R. (tł.), Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio 2013).

Sisti, A., Il libro della Sapienza. Introduzione – Versione – Commento (Assisi: Edizioni Porziuncola 1992).

Stone, M.E., „Greek Apocalypse of Ezra. A New Translation and Introduction”, The Old Testament Pseudepigrapha (red. J.H. Charlesworth) (New York – London – Toronto: Doubleday 1983) I, 561-579.

Talbott, T., „A Pauline Interpretation of Divine Judgement”, Universal Salvation? Current Debate (red. A. Parry – C.H. Partridge) (Grand Rapids, MI – Cambridge: Eerdmans 2003) 32-52.

Trench, R.C., Trench’s Synonyms of the New Testament (Grand Rapids, MI: Hendrickson 2000).

Vílchez Líndez, J., Sapienza (Commenti Biblici; Roma: Borla 1990).

Watson, D.F., „Gehenna”, The Anchor Bible Dictionary (red. D.N. Freedman) (New York – London: Doubleday 1992) II, 926-928. DOI: https://doi.org/10.5040/9780300261882-720


Published
2019-12-27


Piwowar, A. (2019). The Meaning of the Noun κόλασις in the Septuagint, the Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament. A Response to Wacław Hryniewicz’s Interpretation of Mt 25:46. Verbum Vitae, 36, 409–443. https://doi.org/10.31743/vv.1941

Andrzej Piwowar  andpiw@op.pl
John Paul II Catholic University of Lublin

Ks. Andrzej Piwowar, prezbiter archidiecezji warmińskiej, doktor habilitowany teologii. Studiował pod kierunkiem prof. Maurice’a Gilberta SJ na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat 2001) i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (doktorat 2006). Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz wykładowca języka greckiego Nowego Testamentu. Prowadzi badania nad księgami mądrościowymi Starego Testamentu. Ostatnio opublikował: Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 13; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, wyd. 2 poprawione 2017).

https://orcid.org/0000-0001-9316-1791License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK