Posthumous Punishment as Described by Fourth Book of Maccabees

Grzegorz Mariusz Baran

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie , Poland
https://orcid.org/0000-0002-4160-8907


Abstract

One of the theological issues of the Fourth Book of Maccabees is the posthumous punishment, the essence of which the author of the Fourth Book of Maccabees demonstrated with reference to Antiochus IV Epiphanes. The purpose of the article is to show that the author of the Fourth Book of Maccabees had in mind the eternal dimension of this punishment. The analysis is implemented based on the analysis of individual terms (adjectives ἀκαταλύτος, αἰώνιος; noun αἰών) and forms of verbs (see 4 Macc 18:5 and 18:22) which describe the post-mortem punishment of Antiochus IV. The conducted analyzes allow to capture both the dimension and the character of post-mortem retribution as described by the Fourth Book of Maccabees.

Keywords:

Fourth Book of Maccabees, posthumous punishment

Anderson, H., „4 Maccabees. A New Translation and Introduction”, The Old Testament Pseudepigrapha. II. Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works (red. J.H. Charlesworth) (ABRL; New York et al.: Doubleday 1985) 531-564.

Aristoteles, De coelo. De generatione et corruptione (red. C. Prantl) (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana; Lipsiae: Teubneri 1881); tł. polskie K. Leśniak et al.: Arystoteles, O niebie; O powstawaniu i niszczeniu; Meteorologika; O świecie; Metafizyka (Dzieła Wszystkie 2; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990).

Auerbach, M., Golias, M., Gramatyka grecka, wyd. 4 (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985).

Baran, G.M., „Obraz Boga w przekazie Czwartej Księgi Machabejskiej”, Biblical Annals 6/3 (2016) 419-457.

Baran, G.M., Życie i śmierć Antiocha IV Epifanesa w przekazach pozabiblijnych i biblijnych. Historia i teologia (Tarnów: Biblos 2015).

Bednarz, M., 1-2 List do Tesaloniczan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB.NT 13; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2007).

Breitenstein, U., Beobachtungen zu Sprache, Stil und Gedankengut des Vierten Makkabäerbuchs (Basel – Stuttgart: Schwabe 1976).

Bruce, F.F., 1 and 2 Thessalonians (WBC 45; Waco, TX: Word Books 1982).

Collins, A.Y. – Attridge H.W., Mark (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress Press 2007).

Deissmann, A., „Das sogen. Vierte Buch der Makkabäer”, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. II. Die Pseudepigraphen des Alten Testaments (red. E. Kautzsch) (Tübingen – Freiburg – Leipzig: Mohr 1900) 149-177.

Dupont-Sommer, A., Le Quatrième Livre des Machabées. Introduction, traduction et notes (Paris: Champion 1939).

Ego, B., „God’s Justice – The «Measure for Measure» Principle in 2 Maccabees”, The Book of the Maccabees. History, Theology, Ideology. Papers of the Second International Conference on the Deuterocanonical Pápa, Hungary, 9-11 June 2005, (red. G. Xeravits – I. Zsengellér) (JSJSup 118; Leiden: Brill 2007) 141-154. DOI: https://doi.org/10.1163/9789047418931_011

Epictetus, Dissertationes ab Arriano digestae (red. H. Schenkl) (Biblitheca Sriptorum Graecorumet Romanorum Teubneriana; Lipsiae: In Aedibus B.G. Teubneri 1916); tł. L. Joachimowicz: Epiktet, Diatryby. Encheiridion (Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1961).

Hadas, M. (tł. i red.), The Third and Fourth Books of Maccabees (JAL 3; New York: Harper & Brothers 1953).

Jasiński A.S., „Αἰών w Nowym Testamencie”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 33/1 (1986) 79-99.

Jasiński, A.S., Według postanowienia wiecznego Boga. Aionios w Nowym Testamencie (Rozprawy i Opracowania. Diecezjalny Instytut Pastoralny 5; Opole: [s.n.] 1991).

Jurewicz, O. (oprac.), Słownik grecko-polski (Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2000-2001) I-II (=SGP).

Keizer, H.M., Life Time Entirety. A Study of ΑΙΩΝ in Greek Literature and Philosophy, the Septuagint and Philo, https://books.google.pl/books/about/Life_Time_Entirety_A_Study_of_AION_in_Gr.html?id=l-SmshbeyUsC&redir_esc=y [dostęp: 02.05.2019].

Klauck, H.-J., 4. Makkabäerbuch (JSHRZ 3/6, Gütersloh: Mohn 1989).

Koehler, L. – Baumgartner, W. – Stamm, J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski (red. wyd. pol. P. Dec) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio 2008) I-II (=KBS).

Kraus Reggiani, C., 4 Maccabei (Commentario Storico ed Esegetico all’Antico e al Nuovo Testamento 1; Genova: Marietti 1992).

Lang, F., „πῦρ [etc.]”, Theological Dictionary of the New Testament (red. G. Kittel, G. Friedrich; tł. G.W. Bromiley) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1983) VI, 928-952

Liddell, E.G. – Scott, R. – Jones, H.S., Greek-English Lexicon. With a revised supplement, (Oxford: Clarendon Press 1996) (=LSJ).

Muraoka, T., A Greek-English Lexicon of the Septuagint (Louvain – Paris – Walpole, MA: Peeters 2009) (=GELS).

Muraoka, T., A Greek-Hebrew/Aramaic Two-Way Index to the Septuagint (Louvain – Paris – Walpole, MA: Peeters 2010).

Parchem, M., „Periodyzacja historii w Księdze Daniela”, Verbum Vitae 35 (2019) 121-144. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.3315

Philo Alexandrinus, Opera quae supersunt. (red. L. Cohn - P. Wendland) (Berolini: Typis et Impensis Georgii Reimeri 1898) III.

Plato, Dialogi secundum Thrasylli Tetralogias dispositi (red. C.F. Hermann) (Biblitheca Sriptorum Graecorumet Romanorum Teubneriana; Lipsiae: In Aedibus B.G. Teubneri 1907) IV; tł. W. Witwicki: Platon, Dialogi (przeł. wstępy i objaśnienia) (Biblioteka Europejska; Kęty: Wydawnictwo „Antyk” 1999) II.

Popowski, R. (tł.), Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, wyd. 2 (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio 2014).

Procksch, O. – Büchsel, F., „λύω [etc.]”, Theological Dictionary of the New Testament (red. G. Kittel; tł. G.W. Bromiley) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1985) IV, 328-356.

Renehan, R., „The Greek Philosophical Background of Fourth Maccabees”, Rheinisches Museum für Philologie 115 (1972) 223-238.

Sasse, H., „αἰών, αἰώνιος”, Theological Dictionary of the New Testament (red. G. Kittel; tł. G.W. Bromiley) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1983) I, 197-209.

Scarpat, G., Quarto libro dei Maccabei. Testo, traduzione, introduzione e commento (nota historyczna G. Firpo) (Biblica. Testi e Studi 9; Brescia: Paideia 2006).

deSilva, D.A., 4 Maccabees (Guides to Apocrypha and Pseudepigrapha 7; Sheffield: Sheffield Academic Press 1998).

Townshend, R.B., „The Fourth Book of Maccabees”, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament. II. Pseudepigrapha (red. R.H. Charles) (Oxford: Clarendon Press 1964) 653-685.

de Vaux, R., Instytucje Starego Testamentu (tł. T. Brzegowy) (Poznań: Pallottinum 2004) I-II.

Wojciechowski, M., Apokryfy z Biblii greckiej. 3 i 4 Księga Machabejska, 3 Księga Ezdrasza, oraz Psalm 151 i Modlitwa Manassesa (RSB 8; Warszawa: Vocatio 2001).

Zmorzanka, A.Z., „Eon – Aion”, Powszechna encyklopedia filozofii (red. A. Maryniarczyk et al.) (Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2002) III, 177-178.

Zorell, F., Lexicon hebraicum Veteris Testamenti (Roma: Editrice Pontificio Instituto Biblico 1989).


Published
2019-12-27


Baran, G. M. (2019). Posthumous Punishment as Described by Fourth Book of Maccabees. Verbum Vitae, 36, 39–65. https://doi.org/10.31743/vv.4681

Grzegorz Mariusz Baran  mariusz.grzegorz@wp.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Ks. Grzegorz M. Baran, prezbiter diecezji tarnowskiej; doktor teologii biblijnej (KUL, 2008) oraz doktor filologii klasycznej z zakresu literaturoznawstwa (KUL, 2010); członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich; wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Sekcja w Tarnowie. Główny obszar zainteresowań: greckie księgi Starego Testamentu (zwłaszcza Księgi Machabejskie).

https://orcid.org/0000-0002-4160-8907License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK