“Remember …” (Rev 2:5; 3:3). The Holy Spirit as the Church’s Living Memory according to the Revelation of John

Paweł Adam Podeszwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland
https://orcid.org/0000-0002-4000-1660


Abstract

The Holy Spirit reminds the Church about everything that Jesus said and did. Two texts from the Book of Revelation clearly point to this function of the Paraclete, who speaks to the community, at the same time referring to its memory, in the Letter to the Church in Ephesus (2:5) and in the Letter to the Church in Sardis (3:3). Both texts contain an imperative "remember".  In their light, we attempt to answer the basic question: What does the Holy Spirit remind the Church about?

The analyzed texts, in which the Holy Spirit calls upon the Church community to stimulate memory, clearly indicate that the main issue, first and foremost, is about remembering the foundations of the Christian faith (incarnation, paschal mystery) and the identity of Christians united, through baptism, with the crucified and risen Jesus and born into a new life. The call for remembering is tantamount to the need to eagerly guard the deposit of faith and conversion, that is to accept God’s intention and plan, which is supposed to lead to committing concrete acts of faith. The motivation for such an  attitude of Christians is the memory of God's kindness and gifts. The Holy Spirit, called by the Catechism of the Catholic Church "the Church's living memory" (1099), stimulating and activating the memory of the community, mobilizes to a living and fruitful faith, which is expressed in a true Christian testimony of belonging to Jesus, brotherly love and zealous proclamation of Good News.

Keywords:

Revelation, Letter to the Church in Ephesus, Letter to the Church in Sardis, Holy Spirit, memory, conversion, deposit of faith

Aune D.E., Revelation 1-5 (Nashville 1997).

Biguzzi G., „I numeri nell’Apocalisse di Giovanni e il loro linguaggio”, Liber Annuus 50 (2000) 143–166. DOI: https://doi.org/10.1484/J.LA.2.303508

Bogacz R., Chrystusowe wskazania na czas próby. List do siedmiu Kościołów Apokalipsy (Kraków 2015).

Burnet R., Le livre de l’Apocalypse (Paris 2019).

Chrostowski W., Entuzjazm i sprzeciw wobec Chrystusa. Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy (Kraków 2019).

Corsini E., „I numeri nell’Apocalisse”, Apokalypsis. Percorsi nell’Apocalisse in onore di Ugo Vanni (red. E. Bosetti, A. Colacrai) (Assisi 2005) 391–416;

Cothenet E., Exégèse et liturgie. II. (Paris 1999).

de Lassus A.-M, L’Église à l’écoute de l’Esprit (Paris 2016).

Díez Merino L., „La numerología en el Apocalipsis: un principio de hermenéutica”, Ciencia Tomista 127 (2000) 59–98.

Hilgenfeld A., Die Ketzergeschichte des Urchristentums (Hildesheim 1963).

Jankowski A., Apokalipsa św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Poznań 1959).

Karczewski M., „Wytrwałość chrześcijan w Liście do Kościoła w Efezie (Ap 2,1-6)”, Przybliżyło się Królestwo Boże. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Warszawa 2008) 192–204.

Kempiak R., „Pneumatologia”, Teologia Nowego Testamentu. II. Dzieło Janowe (red. M. Rosik) (Wrocław 2008) 83–158.

Kiernikowski Z., Eucharystia i jedność (Częstochowa 2000).

Kotecki D., „«List do Kościoła w Laodycei» (Ap 3,14-21) w świetle hermeneutycznego klucza objawieniowo-liturgicznego”, Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. M. Olczyk, P. Podeszwa) (Gniezno 2010), 239–263.

Kotecki D., Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana (Warszawa 2006).

Kotecki D., Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana (Częstochowa 2008). DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1487

Léon-Dufour X., „Spécificité symbolique du langage de Jean”, La Communauté johannique et son histoire : la trajectoire de l'Évangile de Jean aux deux premiers siècles (red. J.-D. Kaestli, J.-M. Poffet, J. Zumstein) (Genève 1990), 121–134.

Lijka K., „Dzień Pański według Apokalipsy”, Liturgia Sacra 3/2 (1997) 33–39.

Manunza C., L'Apocalisse come "actio liturgica" cristiana: Studio esegetico-teologico di Ap 1,9-16; 3,14-22; 13,9-10; 19,1-8 (Roma 2012).

Marconi N., Le mille immagini dell’Apocalisse. Una introduzione al linguaggio audiovisivo dell’Apocalisse (Milano 2002).

Moriconi B., Lo Spirito e le Chiese. Saggio sul termine «pneu/ma» nel libro dell’Apocalisse (Roma 1983).

Podeszwa P., „«Temu, który nas miłuje» (Ap 1,5). Miłość Chrystusa do Kościoła w świetle wybranych tekstów z Apokalipsy św. Jana”, Teologia Praktyczna 16 (2015) 95–110. DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.06

Podeszwa P., „Il simbolismo della cifra dieci nell’Apocalisse di San Giovanni”, Biblica et Patristica Thoruniensia 5 (2012) 85–101. DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2012.004

Podeszwa P., Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia h` marturi,a VIhsou/ w Apokalipsie św. Jana (Poznań 2011).

Podeszwa P., „Wspólnota Kościoła w świetle Apokalipsy św. Jana”, Mowa świątyni (red. R. Dublański) (Wrocław 2012) 55–69.

Podeszwa P., „Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka (Ap 7,14). Chrzest według Apokalipsy świętego Jana”, Studia Bydgoskie 7 (2013) 33–54.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu wydanie z pełną lokalizacją haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych (Warszawa 1995).

Pottier B., Struyf D., „Lettres aux Églises (Ap 2-3): maladies psychiques et spirituelles des groupes”, Nouvelle Revue Théologique 138/4 (2016) 549–567. DOI: https://doi.org/10.3917/nrt.384.0549

Prigent P., L’Apocalypse de Saint Jean (Genève 2000).

Ramsay W.M., The Letters to the Seven Churches of Asia and Their Place in the Plan of the Apocalypse (Peabody 22001).

Sieg F., Apokalipsa św. Jana. Listy do siedmiu Kościołów (Ap 1-3) (Pelplin 22009).

Sikora A.R., „Zagrożenie jedności Kościoła według Ap 2-3”, Biblia podstawą jedności (red. A.R. Sikora) (Lublin 1996) 147–149.

Sikora R.A, „«[..] odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości» (Ap 2,4)”, Roczniki Teologiczne XLV/1 (1998) 167–179.

Szamot M., Apokalipsa czytana dzisiaj (Kraków 2000).

Szymański P.F., „Czyny” w dialogu homiletycznym według Listów do siedmiu Kościołów Księgi Apokalipsy św. Jana (Ap 2-3). Studium egzegetyczno-homiletyczne (Toruń 2011).

Tkacz R., Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2,1-3,22). Studium historyczno-egzegetyczne (Warszawa 2003).

Wojciechowski M., Apokalipsa świętego Jana. Objawienie, nie tajemnica (Częstochowa 2012).

Zbroja B., „Symbolika arytmetyczna Apokalipsy”, Inkulturacja Biblii (red. T. Jelonek) (Kraków 2007) 131–158.

Zumstein J., „La memoire créatrice des premiers chrétiens”, Memory and memories in Early Christianity: proceedings of the international conference held at the Universities of Geneva and Lausanne (June 2-3, 2016) (red. S. Butticaz, E. Norelli) (Tübingen 2018) 313–325.


Published
2020-06-26


Podeszwa, P. A. (2020). “Remember …” (Rev 2:5; 3:3). The Holy Spirit as the Church’s Living Memory according to the Revelation of John. Verbum Vitae, 37(1), 111–127. https://doi.org/10.31743/vv.4869

Paweł Adam Podeszwa  podpaw@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ks. Paweł Podeszwa, prezbiter archidiecezji gnieźnieńskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teologii Historycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Associazione Ex Alunni/e del Pontificio Istituto Biblico w Rzymie. Pełni funkcję moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej. Jest autorem ponad 70 artykułów z zakresu egzegezy i teologii biblijnej. Podejmuje szereg inicjatyw duszpasterskich, które służą popularyzacji orędzia biblijnego.

https://orcid.org/0000-0002-4000-1660License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK