The Biblical Basis for the Teachings about the Holy Spirit in the Catecheses of Cyril of Jerusalem

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski , Poland
https://orcid.org/0000-0001-6829-2933


Abstract

The following article presents the teaching of Cyril of Jerusalem (†387) about the Holy Spirit as part of his interpretation of the so-called symbol of faith used in Jerusalem. Being the author of 18 catecheses delivered to the catechumens, and 5 others addressed to neophytes, he devoted two of them to teachings about the Holy Spirit. These are Catechesis XVI and Catechesis XVII included in the catechetical series for catechumens. Textual analysis of these catecheses led to the selection of several aspects of this teaching, elements linked by Cyril to biblical documentation of the issues conveyed. Noteworthy are fragments related to the names of the Holy Spirit, the essence of Trinitarian relationships, and the nature of His salvific tasks. Individual issues, as shown by the analysis, elucidate Cyril as a conscientious theologian and catechist of the second half of the fourth century. He was thus working before the Council of Constantinople, on which the study of the Holy Spirit as written down in the Credo had just been resolved.

Keywords:

Cyril of Jerusalem, symbol of faith, Holy Spirit, catechumenical catecheses, biblical message

Źródła

Basilius, De Spiritu Sancto (red. B. Pruche) (SCh 17 bis; Paris 1968), tłum. A. Brzóstkowska: Św. Bazyli Wielki, O Duchu Świętym (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 1999).

Cyrillus Hierosolymitanus, Catechesis XVI (PG 33,917-966), tłum. W. Kania: Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, (BOK 14; Kraków: Wydawnictwo „M” 2000) 257-275.

Cyrillus Hierosolymitanus, Catechesis XVII (PG 33, 967-1012), tłum. W. Kania: Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14 (Kraków: Wydawnictwo „M” 2000), 277-298.

„Wyznanie wiary 150 Ojców”, Dokumenty Soborów Powszechnych (red. A. Baron – H. Pietras) (Źródła Myśli Teologicznej 24; Kraków: WAM 2001) I, 68-69.

„Wyznanie wiary 318 Ojców”, Dokumenty Soborów Powszechnych (red. A. Baron – H. Pietras) (Źródła Myśli Teologicznej 24; Kraków: WAM 2001) I, 24-25.

Opracowania

Abramowiczówna, Z., Słownik grecko-polski (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965) IV.

Altaner, A. – Stuiber, A., Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła (tł. P. Pachciarek) (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax).

Andresen, C., „Zur Entstehung und Geschichte des Trinitarischen Personenbegriffes”, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 52 (1961) 1-39. DOI: https://doi.org/10.1515/zntw.1961.52.1-2.1

Aranda, A., „El Espíritu Santo en los Símbolos de Cirilo de Jerusalén y Alejandro de Alejadría”, Scripta Theologica 5 (1973) 223-278. DOI: https://doi.org/10.15581/006.5.22566

Bellido, C.G., „Pneumatología de San Cirilo de Jerusalén”, Estudios eclesiásticos 58 (1983) 421-490.

Bonato, A., La dottrina trinitaria di Cirillo di Gerusalemme (Studia Ephemeridis Augustinianum 18; Roma: Institutum Patristicum „Augustinianum” 1983).

Calisi, A., Lo Spirito Santo in Cirillo di Gerusalemme (Bari: Chàrisma 2013).

Carpenter, H.J., „Creeds and Baptismal Rites in the First Four Centuries”, The Journal of Theological Studies 44 (1943) 1-11. DOI: https://doi.org/10.1093/jts/os-XLIV.173-174.1

Congar, Y., Wierzę w Ducha Świętego (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 1995) I.

Crehan, J.H., Early Christian Baptism and the Creed: A Study in Ante-Nicene Theology (London: Burns, Oates & Washbourne 1950).

Daniélou, J., La catechesi nei primi secoli (Torino: Elle Di Ci 1982).

Day, J., „Lent and the Catechetical Program in mid-fourth-century Jerusalem”, Studia liturgica 35 (2005) 129-147. DOI: https://doi.org/10.1177/003932070503500201

Fiedrowicz, M., Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009).

Gryglewicz, F., „Jan Ewangelista o Duchu Świętym w Kościele”, Duch Święty – Duch Boży (red. L. Stachowiak – R. Rubinkiewicz) (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 7; Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1985) 89-100.

Gryglewicz, F., Jezusowe przemówienia w czwartej Ewangelii (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1986).

Guillet, J., „Duch Boży”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Leon-Dufour; tł. K. Romaniuk) (Poznań – Warszawa: Pallotinum 1982) 226-235.

de Halleux, A., „«Hypostase» et «personne» dans la formation du dogme trinitaire (ca 375–381)”, Revue d`histoire ecclésiastique 79/1 (1984) 313-369; 79/3-4 (1984) 625-670.

Hamman, A., Portrety Ojców Kościoła (tł. zbiorowe) (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 1978).

Jankowski, A., Zarys pneumatologii Nowego Testamentu (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1982).

Kalleres, D.S., „Cultivating True Sight at the Center of the World: Cyril of Jerusalem and the Lenten Catechumenate”, Church History 74 (2005) 431-459. DOI: https://doi.org/10.1017/S0009640700110777

Kania, W., „Istotne cechy katechezy św. Cyryla Jerozolimskiego”, Vox Patrum 10/18 (1990) 75-81.

Kelly, J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 1988).

Maggioni, B., „I simboli della fede delle prime comunità cristiane”, Revue philosophique de Louvain 4 (1979) 9-13.

Miguel, J.L.F., „Doctrina di San Cirilo de Jerusalén sobre el Espíritu Santo”, Studium 14 (1974) 3-63.

Paczkowski, C.M., „Teologia świadectwa i doświadczenia w Katechezach Cyryla Jerozlimskiego”, Quaestiones Selectae 8 (2001) 51-73.

Pietras, H., „Geneza Symbolu Apostolskiego”, Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła (red. R. Knapiński) (Lublin: TN KUL 1997) 63-76.

Quasten, J., Patrologia. I Padri greci (secoli IV–V) (Casale Monferrato: Marietti 1983) II.

Sesboüé, B. – Wolinski, J., Bóg zbawienia (Historia Dogmatów 1; Kraków: Wydawnictwo „M” 1999).

Simonetti, M., La crisi ariana nel IV secolo (Roma: Institutum Patristicum „Augustinianum” 1975).

Stephenson, A.A, „Cyril of Jerusalem and the Alexandrian Heritage”, Theological Studies 15 (1954) 573-593. DOI: https://doi.org/10.1177/004056395401500403

Stephenson, A.A, „Saint Cyril Trinitarian Theology”, Studia Patristica 11 (1972) 234-241.

Studer, B., „Triteismo”, Dizionario patristico e di antichità cristiane (red. A. Di Berardino) (Casale Monferrato: Marietti 1983) II.

Studer, B., Dio salvatore nei Padri della chiesa (Roma: Borla 1986).

Widok, N., „Polemika antyheretycka w Katechezach Cyryla Jerozolimskiego”, Vox Patrum 37/68 (2017) 423-442. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3368


Published
2020-06-26


Widok, N. (2020). The Biblical Basis for the Teachings about the Holy Spirit in the Catecheses of Cyril of Jerusalem. Verbum Vitae, 37(1), 147–171. https://doi.org/10.31743/vv.4995

Norbert Widok  nwidok@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski

Ks. Norbert Widok, prezbiter diecezji opolskiej, profesor nauk teologicznych, studia specjalistyczne z filologii klasycznej (1986-1991) i z patrologii (1987-1991) odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Wydział Humanistyczny i Wydział Teologii), które kontynuował (1992-1993) na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim (Wydział Literatury Chrześcijańskiej i Klasycznej) w Rzymie. Od 1994 r. wykłada patrologię i prowadzi zajęcia z języka łacińskiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Opolu. Obecnie jest kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii tego wydziału. Prowadzone przez niego badania naukowe dotyczą piśmiennictwa teologicznego wschodnich Ojców Kościoła. Jest autorem kilku książek i ponad 120 artykułów o tematyce patrystycznej.

https://orcid.org/0000-0001-6829-2933License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK