Wykładnia norm planowych w prawie ochrony środowiska (zagadnienia wstępne)


Abstrakt

Artykuł podejmuje, w kontekście wykładni prawa, problematykę planowania w ochronie środowiska – zjawiska które przeżywa obecnie swoisty renesans. Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, jakie są odrębności wykładni prawa ochrony środowiska w odniesieniu do norm planowych oraz czy i na ile swoistość aktów planowania jako źródeł prawa determinuje też ich wykładnię. Artykuł ma charakter wstępny i ukierunkowany jest na identyfikację problemów badawczych oraz wyznaczenie kierunków dalszych poszukiwań. Wychodząc od przedstawienia aktów planistycznych w prawie ochrony środowiska jako źródła rekonstrukcji normy prawnej, wskazano, iż trudności wykładni aktów planistycznych jako źródeł prawotwórczych stanowią refleks ich szczególnego charakteru prawnego. Analizując następnie charakter norm planowych w prawie ochrony środowiska, zauważa się, iż (podobnie jak inne normy planowe) wykazują one duże zróżnicowanie, będące pochodną różnorodności charakteru prawnego aktów planistycznych. Autorka podkreśla też swoistość wykładni norm planowych, prezentując przykłady odrębności, które również związane są ze swoistymi cechami norm planowych, w tym ich przynależnością do prawa ochrony środowiska. Na koniec zauważa wpływ planowania w prawie ochrony środowiska na tendencje ewolucyjne modelu prawa w Polsce w świetle teorii P. Noneta i P. Selznicka.


Słowa kluczowe

Wykładnia prawa; norma planowa; norma prawna; planowanie w prawie ochrony środowiska

Bąkowski T., Graficzne elementy planu w świetle prawa do informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wybrane zagadnienia), „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 9, s. 24-29.

Bobrowicz J., Kwalifikacja aktu normatywnego jako aktu prawa miejscowego – na przykładzie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, „Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2012, nr 4, s. 23-45.

Boć J., Przykład prawnych form działania administracji w ochronie środowiska, [w:] A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K.M. Ziemski, System Prawa Administracyjnego, t. 5.

Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013, s. 403-505.

Bukowski Z., Charakter prawny planów gospodarki odpadami, „Ochrona Środowiska. Przegląd” 2003, nr 1, s. 13-22.

Bułajewski S., Pojęcie aktu prawa miejscowego w poglądach doktryny, orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18, s. 5-21.

Chmielewski J., Z problematyki aktów planistycznych w prawie administracyjnym – na przykładzie planów i uproszczonych planów urządzenia lasów, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 10, s. 51-63.

Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.

Dubowska A., Plan działań krótkoterminowych jako instrument ochrony powietrza, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 2, s. 95-110.

Duniewska Z., M. Górski, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80. urodzin Profesora Eugeniusza
Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 141-175.

Federczyk W., B. Majchrzak, Akt normatywny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Problemy na tle aktów organów administracji, [w:] M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, Warszawa 2014, s. 153-173.

Fogel A., Plany ochrony obszarów chronionych jako instrument kształtowania przestrzeni na poziomie lokalnym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2008, nr 3/4, s. 83-98.

Goździewicz-Biechońska J., Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno- budowlanym, Warszawa 2011.

Hauser R., E. Mzyk, Z. Niewiadomski, M. Rzążewska, Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995.

Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2006.

Kaczor J., Językowy aspekt redagowania i interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 10, s. 21-35.

Krzyżanowska M.G., Akty prawa miejscowego z zakresu ochrony powietrza w świetle wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 2, s. 133-158.

Kwaśniak P., Charakterystyka norm prawnych zawartych w aktach planistycznych na przykładzie planów miejscowych, „Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja” 2013, nr 1, s. 13-29.

Leszczyński L., B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, System Prawa Administracyjnego, t. 4. Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.

Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.

Małecka-Łyszczek M., Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 10, s. 6-13.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.

Niesiołowski J., Normy, dyrektywy, optatywy jako wypowiedzi prawodawcy, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. 7, s. 395-401.

Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002.

Nonet Ph., Ph. Selznick, Law and Society in Transition, New York 1978.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Sommer J., Charakter prawny planów w zakresie ochrony środowiska, „Ochrona Środowiska
– Prawo i Polityka” 2010, nr 2, s. 30-44.

Sommer J., Planowanie w ochronie środowiska, [w:] Radecki W. (red.), Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza. Rozwój. Perspektywy, Warszawa 2010, s. 125-146.

Stankiewicz R., Znaczenie aktów planowania w prawie ochrony środowiska, [w:] M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, Warszawa 2014, s. 188-201.

Wlaźlak K., Racjonalność planowania w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.

Wronkowska S., Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.

Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa 1978.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
Pobierz

Opublikowane : 2018-03-21


Goździewicz-Biechońska, J. (2018). Wykładnia norm planowych w prawie ochrony środowiska (zagadnienia wstępne). Studia Prawnicze KUL, (2), 27-45. https://doi.org/10.31743/sp.4542

Justyna Goździewicz-Biechońska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
http://orcid.org/0000-0001-5046-037X
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access