Rozgniewały się narody (Ap 11,18)Abstrakt

The time of the origin of the Revelation was the time when Domitian was ruling. He was not a bloodthirsty persecutor of Christians, yet he was ruthless when faced with lack of respect to bimself or his position, and to the state as well. Historical sources mention two facts connected to the Church situation coming from the time of the Revelation's origin. On the one band, there were no regular persecutions against the Church. On the other band, John's exile to Patmos (1.9), Antipas's death (2.13) and the overall atmosphere of tension and danger felt throughout the Revelation, are all connected with the conflict between the Churches of Asia Minor and the Roman Empire. Aside from the Church - the people called to worship real God- the Revelation depicts the anti-church that do not praise God, but instead it worships the dragon (13.4) and the beast (cf. 13.12) and what is more it loathes God worshippers, spilling their blood.
The Famous Prostitute is the last link of the satanic system directed against God. The etemal war between Satan and God lasts throughout the history. The Revelation demonstrates that there is God - the Lamb and those with a seal on their foreheads (cf. 7 .3), but also there is Satan - Beast and those with his mark placed (13.16). Satan then does not act alone. He penetrates human structures and makes use of them. The Revelation reveals the order in which subsequent elements of satanic structure are enterlog the histoncal arena. Firstly, Satan rises up against God, and unable to defeat him, tums against the Woman-Church and the rest of her descendants (Rev 12). Afterwards, the Beast, equipped with Satan's power, and the False Prophet emerge (Rev 13). Lastly, arises the Famous Prostitute, a woman sitting on a red beast (17 .3). The w oman is drunk with the blood of God's people and the blood of those who [ ... ] were loyal to Jesus (17.6). She is the Devil's surrogate and his deeds are manifested in her. The ruin of Prostitute is an indication and a waming of a definite downfall of other links of that ungodly system. When the Famous Prostitute has died, the Beast and the False Prophet will perish (19.20), and after that the Devil himself (20.10). Christians of the tum o f the frrst century regard these words as a portent of the downfali of Rome (Babylon ...., the Famous Prostitute), and the whole empire (the Beast) with its religious propaganda (the False Prophet) and finally as a promise of the downfall of Satan - the creator ofthis idolatrous system. The liturgy of God's victory over Babylon hecomes the celebration of the prophesy of exterminating evil at its source. Joyful tone of the Great Doxology follows from the fact that judgement over Babylon reveals, in the first place, who God is. God comes over to judge as an Almighty Saviour. He gives judgement at the time that he bas prearranged himself. The martyrs entrust God with the revenge for their spilled blood ( 6.1 0). God dresses them up in garments of glory but the judgement is not given straight away.
The period between God's intervention and the martyr's calling will be a little while longer ( cf. 6.11 ), a little longer in his perception. God is not indifferent to the martyr's calls. The time is to come when he finds the blood of all those who have been killed on earth (18.24), and wben he judges those who are responsible for spilling their blood.

Słowa kluczowe

Apokalipsa św. Jana; bestia; Nierządnica; Szatan

Pobierz

Opublikowane : 2016-01-02


Popielewski, W. (2016). Rozgniewały się narody (Ap 11,18). Verbum Vitae, (10), 139-153. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1418

Wojciech Popielewski  naporus@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  Polska  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl