Wszechmoc w płaszczu niemocy. Sprawiedliwość Boża w perspektywie chrystologicznej według Josepha Ratzingera/Benedykta XVIAbstrakt

Christology is the key to understand God’s justice. Jesus – the Son who is one in substance with His Father – shows what God’s justice is and how different it is from men’s rules. God overcomes the logic of repayment, a suitable reward or deserved punishment, not through ignoring or excluding them, but through omnipotent love that makes Him assume the burden of responsibility and pay the price of Salvation. Incarnation of the Son of God, which leads Him inevitably to death and sacrifice of His life, redeeming the sense and intentions of all the previous sacrifices, becomes an expression of God’s justice. It returns a man to God as His possession and restores the image and the likeness of God in us. Paradoxically, justice that does not reveal itself through power and authority, but through love and sacrifice, turns out to be omnipotent, since it is redemptive. As such, through its excess, it establishes the kingdom of God and becomes a criterion of Christian ethos.


Słowa kluczowe

sprawiedliwość; prawo; Wcielenie; chrystologia; ofiara; bojaźń Boża; grzech; zbawienie

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-13


Szymik, J. (2015). Wszechmoc w płaszczu niemocy. Sprawiedliwość Boża w perspektywie chrystologicznej według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Verbum Vitae, (26), 175-196. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1596

Jerzy Szymik  akubis@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl