Piekło jako wyraz gniewu Bożego w doświadczeniu mistycznym Świętej Faustyny Kowalskiej


Abstrakt

Siostra Faustyna Kowalska jest jedną z najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Jej doświadczenia mistyczne spisane w Dzienniczku stały się znane na całym świecie, przyczyniając się do głoszenia orędzia Bożego miłosierdzia i propagowania jego kultu. Orędzie to jednak nie pomija także tematu Bożego gniewu oraz wiążących się z nim tzw. kar Bożych. Dotyczą one zarówno sfery doczesnej (utrapienia mające na celu wezwanie do nawrócenia), jak również sfery wiecznej (wieczne potępienie w piekle). Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu piekła jako wyrazu boskiego gniewu w doświadczeniach wspomnianej świętej. Zauważamy, że przeżycia te są trojakiego rodzaju: przeżycia „nocy ciemnej”, towarzyszenie umierającym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie potępienia, jak również mistyczna wizja piekła. Analiza wspomnianych doświadczeń pozwala zauważyć, że celem orędzia o piekle nie jest zaspokojenie ludzkiej ciekawości na temat osób potępionych, ale intensywne zaangażowanie w troskę o zbawienie własne i innych grzeszników. Nie musi też być ono sprzeczne z nadzieją zbawienia dla każdego.


Słowa kluczowe

piekło; Faustyna Kowalska; gniew Boży

Ancilli E., „La mistica: alla ricerca di una definizione”, La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica (red. E. Ancilli – M. Paparozzi) (Roma: Città Nuova Editrice 1984) I, 17-40.
Andrasz J., Miłosierdzie Boże. Historia spisana przez spowiednika s. Faustyny (Kraków: WAM 2013).
Chmielewski M., „Mistyka”, Leksykon duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002) 536-542.
Frąckowiak J., „L’ira di Dio nell’esperienza mistica di Santa Faustina Kowalska”, Studia Bobolanum 28/4 (2017) 77-96.
Frąckowiak J., L’ira di Dio secondo San Tommaso d’Aquino e Hans Urs von Balthasar e nell’esperienza mistica di Santa Faustina Kowalska (Rzym: G&B Press 2017).
Giertych W., Odtruwanie łaski (Kraków: Wydawnictwo M 2011).
Jan Paweł II, „Dives in misericordia. Encyklika o Bożym miłosierdziu (30 listopada 1980)”, Acta Apostolicae Sedis 72 (1980) 1177-1232; tł. polskie: Dives in misericordia. Tekst i komentarz (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1981).
Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Pallottinum 2002).
Kijas Z.J., Piekło wiecznym oddzieleniem od Boga (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2004).
Kowalska M.F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów MIC 2008).
Marcinkowski T.P., La spiritualità della misericordia alla luce del “Diario. La Misericordia Divina nella mia anima” di Santa Faustina Kowalska (Roma: Ponitificia Università Gregoriana 2004).
Nowacki W. – Zyśk Z., „Zbawcza wartość cierpienia w doświadczeniu świętej Faustyny Kowalskiej”, Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia (red. K. Góźdź ¬– K. Guzowski) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010) 385-399.
Różycki I., Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Studium teologiczne Dzienniczka bł. s. Faustyny Kowalskiej na temat Nabożeństwa (Kraków: Pracownia AA 1999).
Schönborn Ch., „Il desiderio di Cristo: tutti gli uomini conoscano la sua misericordia, la sperimentino e la vivano di persona”, La divina misericordia. Atti del primo Congresso apostolico mondiale della divina misericordia (Roma, Basilica Lateranense, 2-6 apri-le 2008) (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2010) 31-46.
Siepak E., „Zasadnicze rysy duchowości s. Faustyny”, Peregrinus Cracoviensis 9 (2000) 55-79.
Strzelczyk G., L’esperienza mistica come locus theologicus (Lugano: Eupress FTL 2005).
Urbański S., Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej (Warszawa: ATK 1997).
Witczyk H., „Bóg miłosierdzia czy Bóg gniewu?”, Rozprawy i Studia Biblijne 23 (2006) 364-381.
Witko A., Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według świętej Faustyny Kowalskiej (Kraków: WAM 2004).
Pobierz

Opublikowane : 2018-11-07


Frąckowiak, J. (2018). Piekło jako wyraz gniewu Bożego w doświadczeniu mistycznym Świętej Faustyny Kowalskiej. Verbum Vitae, (34), 369-392. https://doi.org/10.31743/vv.2018.34.14

Jan Frąckowiak  jan.frackowiak@amu.edu.pl
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8122-609X

Ks. Jan Frąckowiak, prezbiter archidiecezji poznańskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, 2016). Wykładowca teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl