Przebaczenie w pismach św. CyprianaAbstrakt

Okres trzeciegu wieku był szczególnie trudny w życiu młodego Kościoła. Kościół i duchowieństwo, w tym również Cyprian z Kartaginy, muszą stawić czoła kwestiom prześladowań, lapsi (upadłych braci) i chrztu. Wspomniane problemy łaczą się z innymi, jak grzech, przebaczenie i pokuta. Artykuł podejmuje kwestię przebaczenia w pismach biskupa Cypriana. Czyni się to w pięciu częściach: historczyne tło Cyprianowego nauczania o przebaczeniu, terminologia, istota przebaczenia, proces przebaczenia oraz trudności i błędy w przebaczeniu.

Słowa kluczowe

przebaczenie; Cyprian; Kartagina; Afryka; pokuta; miłosierdzie; chrzest; grzech; prześladowania; upadli; heretycy

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-29


Wysocki, M. (2015). Przebaczenie w pismach św. Cypriana. Verbum Vitae, (18), 187-211. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/2019

Marcin Wysocki  naporus@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl