Powołanie kobiety według Syracedesa


Abstrakt

Omówienie kwestii powołania kobiety w Księdze Syracha rozpoczyna się od prezentacji autora księgi i jego nauczania. Autorka dowodzi, jak dalece kultura hellenistyczna wpływała na zwyczaje Żydów i na ich poglądy na temat relacji międzyludzkich oraz wizję kobiety obecną w tradycjach biblijnych. Pomimo wielu pozytywnych elementów pojawiających się w Księdze Syracha, komentatorzy uznają go często za mizoginistę, który w znaczący sposób redukuje wartość oraz społeczną rolę kobiety. Głębsza lektura księgi w jej kontekście społecznym, sprawia jednak, że możemy dostrzec ciekawą różnorodność i wielowymiarową kontrastowość w jej prezentacji kobity. Opis powołania kobiety, według Syracha, jak i inne jego tematy czerpią obficie z tradycji biblijnego Izraela, w szczególny sposób z Księgi Rodzaju.


Słowa kluczowe

Księga Syracha; kobieta; kultura hellenistyczna; powołanie kobiety; małżeństwo

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-29


Pudełko, J. J. (2015). Powołanie kobiety według Syracedesa. Verbum Vitae, 19, 89-105. https://doi.org/10.31743/vv.2032

Jolanta Judyta Pudełko  naporus@gmail.com
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl