Modlitwa Dnia Pokuty (Ne 9)Abstrakt

The present article deals with the literary and theological analysis of Neh 9. This passage reveals striking connection between penance and prayer of post-exilic community. The liturgy of the day of penance puts special emphasis for the religious and national identity of Judaism after Babylonian exile. The people are looking forward remembering all main events from the history of salvation. The author of the present article shows the originality and maturity of many theological ideas of post-exilic community which form the fundaments for Judaism of the Second Temple.


Pobierz

Opublikowane : 2015-08-24


Wróbel, M. (2015). Modlitwa Dnia Pokuty (Ne 9). Verbum Vitae, (22), 47-58. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/2050

Mirosław Wróbel  naporus@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl