Liturgia a percepcja i przeżywanie czasu w dobie postmodernizmu


Abstrakt

Relacja liturgii i czasu jest głęboko zakorzeniona w naturze celebracji. Liturgia wydarza się w czasie, ale z drugiej strony ma ona zdolność interpretowania czasu i jego percepcji. W świecie, który bywa nazywany epoką prędkości, nie tylko liturgia potrzebuje czasu, ale także czas potrzebuje liturgii. Ta wzajemna relacja między czasem a liturgią jest treścią niniejszego artykułu, prezentując zarówno wymiar antropologiczno-fenomenologiczny jak i teologiczny clebracji liturgicznej oraz jej wkład w kształtowanie doświadczenia czasu.


Słowa kluczowe

postmodernizm; kultura; czas; czas święty; liturgia; ryt; Liturgia Godzin; rok liturgiczny

Dokumenty Kościoła
Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium. Tekst łacińsko-polski (Poznań: Pallottinum 2008) .
Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin (Pallottinum: Poznań 1992)

Studia
Bargellini E., „Il tempo liturgico attuazione della salvezza nella storia dell'uomo”, Vita Monastica 154 (1983) 7–18.
Bonaccorso G., Il rito e l'altro: la liturgia come tempo, linguaggio e azione (Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2001).
Bonaccorso G., Rito (Padova: Messaggero 2015).
Borello S., „Il rito: la percezione della durata”, Rivista di Pastorale Liturgica 325 (2017) 18–21.
Casel O., „Die Überwindung der Zeit im Kreuze Christi”, Liturgie und Mönchtum 5 (1950) 5–10.
Cescon B., La liturgia nel postmoderno (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2012).
De Clerck P., „Les rythmes de vie et les ordonnances de la messe”, La Maison-Dieu 231 (2002) 47–65.
Girardi L., „Il rito e il tempo”, Celebrare il mistero di Cristo III: La celebrazione e i suoi linguaggi (red. L’Asocciazione Professori di Liturgia) (Roma: CLV–Edizioni Liturgiche 2012) 139–163.
Liturgia uświęcenia czasu – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii godzin (red. J. Hadalski) (Poznań: Hlondianum 2017).
Maggiani S., „Rito/Riti”, Liturgia (red. D. Sartore – A.M. Triacca – C. Cibien) (Cinisello Balsamo: San Paolo 2001) 1666–1675.
Marsilli S., „Tempo litrgico”, Rivista Liturgica 57 (1970) 207–235.
Mazza G., „Tempi della vita e tempo rituale”, Rivista di Pastorale Liturgica 325 (2017) 4–7.
O’Donnell E., Remembering the Future. The Experience of Time in Jewish and Christian Liturgy (Collegeville, MN: Liturgical Press 2015).
Pareydt L., „L’homme et le temps: «Danser dans les chaînes»”, La Maison-Dieu 231 (2002) 7–17.
Ratzinger J., Teologia liturgii (Opera Omnia 11; Lublin: Wydawnictwo KUL 2012).
Rizzi A., „Tempo e liturgia”, Parola, Spirito e Vita 36 (1997) 317–328.
Salenson Ch., „Le temps liturgique à l’épreuve de la fluidité du temps”, La Maison-Dieu 231 (2002) 19–35.
Schoos A., „L’existence chrétienne au rythme du temps”, La Maison-Dieu 231 (2002) 37–46.
Spinks B.D., The Worship Mall. Contemporary Responses to Contemporary Culture (London: SPCK 2010).
Taft R., La liturgia delle ore in oriente ed in occidente. Le origini dell’ufficio e il suo significato per oggi (Roma: Lipa 2001).
Taft R., Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii (Kraków: Wydawnictwo M 2014).
Tagliaferri R., „Ripetizione e pericolo rituale”, Celebrare il mistero di Cristo III: La celebrazione e i suoi linguaggi (red. L’Asocciazione Professori di Liturgia) (Roma: CLV–Edizioni Liturgiche 2012) 87–136.
Terrin A.N., Il rito: antropologia e fenomenologia della ritualità (Brescia: Morcellina 2015).
Triacca A.M., „Tempo e liturgia”, Liturgia (red. D. Sartore – A.M. Triacca – C. Cibien) (Cinisello Balsamo: San Paolo 2001) 1987-2001.
Pobierz

Opublikowane : 2019-01-04


Jeziorski, S. (2019). Liturgia a percepcja i przeżywanie czasu w dobie postmodernizmu. Verbum Vitae, 35, 435-457. https://doi.org/10.31743/vv.3499

Sławomir Jeziorski  sjeziorski@gmail.com
Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8710-5259

Ks. Sławomir Jeziorski, prezbiter diecezji rzeszowskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie liturgiki Papieskiego Ateneum Św. Anzelma w Rzymie (2017), wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie oraz katecheta w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Prezentek w Rzeszowie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl