Theology and Time. On the Importance of Time in Contemporary Theological and Anthropological Discourse

Jerzy Eugeniusz Gocko

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland
http://orcid.org/0000-0002-6513-5681


Abstract

The aim of the article is to present time and the temporality of man as important factors within contemporary theological and anthropological discourse. This is largely due to the dynamic development of ecclesiology during the Second Vatican Council, and especially to the development of the vision of the Church as a community of salvation, which does not materialize somewhere on the fringes of the history of the world and humanity, or beyond. The study reveals the complex process of historicizing theology, recalls the great theologians who have played a significant part in it, and draws attention to the historical way of arguing in contemporary theological debates.

Keywords:

time, history, theology, historical theology, Second Vatican Council

Bartnik, C.S., Chrystus jako sens historii (Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1987).

Bartnik, C.S., Eseje o historii zbawienia (Lublin: Standruk 2002).

Bartnik, C.S., Hermeneutyka personalistyczna (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski – d Polihymnia 1994).

Bartnik, C.S., Historia i myśl (Lublin: Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym 1995).

Bartnik, C.S., Historia ludzka i Chrystus. Szkice z chrześcijańskiej wizji dziejów (Katowice: Księgarnia Świętego Jacka 1987).

Bartnik, C.S., Osoba i historia. Szkice z filozofii historii (Lublin: Standruk 2001).

Bartnik, C.S., „Poznanie historyczne w teologii”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 19/2 (1972) 145-158.

Bartnik, C.S., Teologia historii (Lublin: Standruk 1999).

Cano, M., O źródłach teologii. Według wydania: Serwacego Sassena, nakładem spadkobierców Arnolda Byrckmanna, w Lowanium 1564 roku. W oparciu o wydanie Juan Belda Plans, De locis theologicis, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2006 (tł. J. Wojtkowski) (Olsztyn: Wojtkowski 2016).

Dadaczyński, J., „Kilka uwag o logice teologii”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 57 (2014) 33-58 [Numer specjalny: nauka i religia].

Feiner, J. et al. (red.) Mysterium Salutis. Grundriß heilsgeschichtlicher Dogmatik (Einsiedeln – Zurich – Köln: Benziger 1965-1976) I-V.

Fuchs, J., Ricercando la verità morale (Teologia morale. Studi e testi 6; Cinisello Balsamo: San Paolo 1996).

Geiselmann, J.R., Die katholische Tübinger Schule. Ihre theologische eigenart (Freiburg – Basel – Wien: Herder 1964).

Gocko, J., Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II (Lublin: Wydawnictwo KUL 2003).

Góźdź, K., Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej (Lublin: Wydawnictwo KUL 2006).

Góźdź, K., „Teologiczne rozumienie historii u Wolfharta Pannenberga”, Collectanea Theologica 54/4 (1984) 69-82.

Greniuk, F., Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości (Lublin: RW KUL 1993).

Heidegger, M., Sein und Zeit (Halle: Niemeyer 1927).

Leube, M., Das Tübinger Stift 1770 – 1950. Geschichte des Tübinger Stifts (Stuttgart: Steinkopf 1954).

Liszka, P., Wpływ nauki o czasie na refleksję teologiczną (Warszawa: Palabra 1992).

Macheta, K., „Teologia historyczna”, Historia i Logos (red. K. Macheta – K. Góźdź – M. Kowalczyk) (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1991) 264-278.

Nagórny, J., „Rola wiodących idei biblijnych w teologii moralnej”, Veritatem facientes. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka (red. J. Nagórny – J. Wróbel) (Lublin: RW KUL 1997) 259-292.

Nagórny, J., Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza (Lublin: RW KUL 1989).

Rabczyński, P., „Historia sacra a historia profana. Szkic z teologii historii”, Forum Teologiczne 18 (2017) 123-134. DOI: https://doi.org/10.31648/ft.2321

Rahner, K., Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa (tł. T. Mieszkowski) (Warszawa: Pax 1987).

Seckler, M., „Die ekklesiologische Bedeutung des Systems der ‘loci theologici’. Erkenntnistheoretische Katholizität und strukturale Weisheit”, Weisheit Gottes – Weisheit der Welt. Festschrift für Joseph Kardinal Ratzinger zum 60. Geburtstag (red. W. Baier – S.O. Horn – V. Pfnürr) (Sankt Ottilien: EOS 1987) I, 37-65.

Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius” (1965).

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum” (1965).

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (1965).

Szymik, J.: „Loci theologici”, Leksykon teologii fundamentalnej (red. M. Rusecki et al.) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo „M” 2002) 757-761.

Xhaufflaire, M., La théologie politique. Introduction à la théologie politique de Jean-Baptiste Metz (Cogitatio fidei 69, Paris: Cerf 1972) I.


Published
2020-12-21


Gocko, J. E. (2020). Theology and Time. On the Importance of Time in Contemporary Theological and Anthropological Discourse. Verbum Vitae, 38(1), 353–364. https://doi.org/10.31743/vv.10187

Jerzy Eugeniusz Gocko  Jerzy@Gocko.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jerzy Gocko, salezjanin, profesor nauk teologicznych, kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej KUL, wykładowca w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, redaktor naczelny czasopism Seminare. Poszukiwania naukowe i Roczniki Teologiczne, z. 3: Teologia moralna. Zainteresowania naukowe: problematyka moralna życia społecznego, nauczanie społeczne Kościoła.

http://orcid.org/0000-0002-6513-5681License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK