The “Ideal” Calendar in the Book of Jubilees

Antoni Tronina

Instytut Nauk Biblijnych KUL , Poland
https://orcid.org/0000-0003-3976-8271


Abstract

In the mid-2nd century B.C., Palestinian Judaism experienced a profound upheaval as, among other things, a pagan temple calendar was introduced to the cult. The Maccabean Uprising was one reaction to this revolution. Another consequence was the secession of a group of clergymen and worshipers to the desert, led by the Teacher of Righteousness. This group adopted their own liturgical calendar, which had been devised a bit earlier by the author of the Book of Jubilees. There, the basis for the calculation of festive dates is not the cycles of the moon, but rather a solar year consisting of 364 days. This number, divided by 7, allowed the celebration of the Sabbath and the other feasts of Israel in a regular order, with no disruption related to the calculation of lunar months.

Keywords:

Book of Jubilees, solar cultic calendar, Machabees, Qumran

Bator, W., Religia starożytnego Egiptu (Kraków: WAM 2004).

Baumgarten, J.M., „The Calendars of the Book of Jubilees and the Temple Scroll”, Vetus Testamentum 37 (1987) 71-78. DOI: https://doi.org/10.1163/156853387X00086

Beckwith, R.T., Calendar and Chronology. Jewish and Christian (Leiden: Brill 2001).

Ben-Dov, J. et al. (red.), Living the Lunar Calendar (Oxford: Oxbow 2012). DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvh1dj98

Bielecki, S., „Starotestamentalne kalendarze liturgiczne”, Życie religijne w Biblii (red. G. Witaszek) (Lublin: RW KUL 1999) 267-285.

Bergsma, J.S., „The Relationship between Jubilees and the Early Henochic Books (Astronomical Book and Book of the Watchers)”, Enoch and the Mosaic Torah. The Evidence of Jubilees (red. G. Boccaccini – G. Ibba) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2009) 36-51.

Bernstein, M.J., „‘Walking in the Festivals of the Gentiles’. 4QpHoseaA 2:15-17 and Jubilees 6:34-38”, Reading and Re-Reading Scripture at Qumran (Studies on the Texts of the Desert of Judah 107; Leiden: Brill 2013) 674-685. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004248076_033

Brzegowy, T., „Kalendarz biblijny. Jego powstanie i rozwój w kontekście oddziaływań kalendarza babilońskiego i egipskiego”, Czas i kalendarz (red. Z.J. Kijas) (Biblioteka Ekumenii i Dialogu 14; Kraków: PAT 2001) 35-70.

Drawnel, H., An Aramaic Wisdom Text from Qumran. A New Interpretation of the Levi Document (Journal for the Study of Judaism Supplement Series 86; Leiden: Brill 2004). DOI: https://doi.org/10.1163/9789047404996

Drawnel, H., The Aramaic Astronomical Book (4Q208-4Q211) from Qumran. Text, Translation, and Commentary (Oxford: Oxford University Press 2011).

Drawnel, H., „Obraz idealnego kapłana na przykładzie Lewiego w Wizjach Lewiego”, Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL 2010) 119-135.

Dąbrowa, E., The Hasmoneans and Their State (Kraków: Jagiellonian University Press 2010).

Flint, P., The Dead Sea Psalms Scrolls and the Book of Psalms (Studies on the Texts of the Desert of Judah 17; Leiden: Brill 1997). DOI: https://doi.org/10.1163/9789004350199

Glessmer, U., „Explizite Aussagen über kalendarische Konflikte im Jubiläenbuch: Jub 6,22-32.33-38”, Studies in the Book of Jubilees (red. M. Albani – J. Frey – A. Lange) (Texte und Studien zum antiken Judentum 65; Tübingen: Mohr Siebeck 1997) 127-164.

Grelot, P., Documents araméens d’Egypte (Littératures anciennes du Proche-Orient 5; Paris: Cert 1972).

Jacksona, D.R., „Jubilees and Enochic Judaism”, Enoch and the Mosaic Torah. The Evidence of Jubilees (red. G. Boccaccini – G. Ibba) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2009) 411-425.

Jaubert, A., La date de la Cène (Paris: Gabalda 1957).

Łach, J., „Liturgiczny kalendarz Księgi Jubileuszów w świetle ostatnich dyskusji”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 16 (1963) 98-105. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.2925

Mélèze-Modrzejewski, J., Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana (Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu 3; Kraków: Enigma 2000).

Morgenstern, J., „Calendar of the Book of Jubilees, Its Origin and Its Character”, Vetus Testamentum 5 (1955) 34-76. DOI: https://doi.org/10.1163/156853355X00036

Muchowski, P., Rękopisy znad Morza Martwego, wyd. 2 (Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu 5; Kraków: Enigma 2000).

Muchowski, P., Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego (Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu 7; Kraków: Wydawnictwo Naukowe UAM 2001).

Nawrot, J., Pierwsza Księga Machabejska. I. Rozdziały 1,1–6,16 (NKB.ST 14/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2016).

Newsom, C.A., Songs of the Sabbath Sacrifice. A Critical Edition (Harvard Semitic Studies 27; Atlanta, GA: Scholars 1985). DOI: https://doi.org/10.1163/9789004369405

Rubinkiewicz, R., „Starożytne kalendarze Bliskiego Wschodu”, Życie religijne w Biblii (red. G. Witaszek) (Lublin: RW KUL 1999) 257-266.

van Ruiten, J.T., „The Covenant of Noah in Jubilees 6.1-38”, The Concept of the Covenant in the Second Temple Period (red. S.E. Porter – J.C.R. de Roo) (Journal for the Study of Judaism Supplement Series 71; Leiden: Brill 2003) 167-190. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004497047_012

van Ruiten, J.T., „The Interpretation of the Flood Story in the Book of Jubilees”, Interpretations of the Flood (red. F. García Martínez – G.P. Luttikhuizen) (Themes in Biblical Narrative 1; Leiden: Brill 1998) 66-85.

Sacchi, P., Storia del mondo giudaico (Torino: Società Editrice Internazionale 1976).

Talmon, S., „Hebrew Written Fragments from Masada”, Dead Sea Discoveries 3(1996) 168-177. DOI: https://doi.org/10.1163/156851796X00192

Sikora, R.A., „Kapłaństwo po niewoli babilońskiej”, Życie religijne w Biblii (red. G. Witaszek) (Lublin: RW KUL 1999) 181-190.

Stegemann, H., Esseńczycy z Qumran, Jan Chrzciciel i Jezus (Kraków: Enigma 2002).

Tronina, A., Księga Jubileuszy czyli Mała Genesis. Przekład i opracowanie (Apokryfy Starego Testamentu 4; Kraków: Enigma Press 2018).

Talmon, S. – Ben-Dov, J. – Glessmer, U., Qumran Cave 4. XVI. Calendrical Texts (Discoveries in the Judaean Desert 21; Oxford: Clarendon 2001).

Trehuedic, K., „Commentaires de la Genèse A–D (4QCommentary on Genesis A–D)–4Q252–4Q253–4Q254–4Q254a”, La Bibliothèque de Qumran. I. Torah (red. K. Bertelot et al.) (Paris: Cerf 2008) 299-317.

VanderKam, J.C., Calendars in the Dead Sea Scrolls. Measuring Times (London: Routledge 1998).

VanderKam, J.C., The Book of Jubilees (Guides to Apocrypha and Pseudepigrapha; Sheffield: Sheffield Academic Press 2001).

VanderKam, J.C. – Milik, J.T., „Jubilees”, Qumran Cave 4. VIII. Genesis to Numbers (H. Attridge et al.) (Discoveries in the Judaean Desert 13; Oxford: Clarendon 1994) 1-185.

Vivian, A., Rotolo del Tempio (Brescia: Paideia 1990).

de Vaux, R., Instytucje Starego Testamentu (tł. T. Brzegowy) (Poznań: Pallotinum 2004) I-II.

Wróbel, M.S., „Znaczenie i obchody Święta Namiotów w starożytnym Izraelu”, Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011) 99-107.

Zdun, P., Pieśni Ofiary Szabatowej z Qumran i Masady (Teksty z Pustyni Judzkiej 1; Kraków: Enigma 1996).


Published
2020-12-21


Tronina, A. (2020). The “Ideal” Calendar in the Book of Jubilees. Verbum Vitae, 38(1), 63–78. https://doi.org/10.31743/vv.1949

Antoni Tronina  ajtronina@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych KUL

Antoni Tronina, prezbiter archidiecezji częstochowskiej, profesor nauk teologicznych, emerytowany profesor zwyczajny KUL, autor wielu książek z różnych dziedzin biblistyki i apokryfistyki; redaktor serii Nowy Komentarz Biblijny Stary Testament; w ostatnim czasie opublikował Apokryficzne księgi Barucha (Apokryfy Starego Testamentu 5; Kraków: Enigma 2018) oraz Targum Neofiti 1. Księga Kapłańska (Biblia Aramejska 3; Lublin: Gaudium 2019).

https://orcid.org/0000-0003-3976-8271License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK