Review of European and Comparative Law (RECoL, poprzednio Review of Comparative Law) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych. Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej. Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2019 r. przyznano mu 40 pkt.

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

 

LIBCOM JOURNAL eISSN: 2545-384X LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/recl

LIBCOM JOURNAL Licencja:

Open Access logo        ORCID logo        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Call for papers

2020-07-22

Redakcja Review of European and Comparative Law zaprasza autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji publikacji prawniczych do nadsyłania ich do naszego czasopisma za pośrednictwem Platformy Czasopism KUL.

Teksty, przygotowane zgodnie z → wytycznymi dla Autorów, należy przesyłać korzystając z funkcji „Zgłoś tekst”. Obecnie zbieramy materiały do numerów planowanych do publikacji w 2021 r.

Dotychczasowa strona internetowa czasopisma: https://www.kul.pl/review-of-european-and-comparative-law,art_24471.html, nie będzie już aktualizowana.

Numery archiwalne czasopisma dostępne są w zakładce → Wydane numery

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2020-01-15

logo-mnisw.jpg

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Dofinansowane zadania: 1) Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Review of Comparative Law" i 2) Zapewnienie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji zgłoszonych do "Review of Comparative Law". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

Kwartalnik Review of European and Comparative Law został zakwalifikowany do finansowania na lata 2019-2020 w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Umowa nr 122/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r. 

Program "Wsparcie dla czasopism naukowych"

2019-03-04

Uprzejmie informujemy, że w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Review of European and Comparative Law uzyskało 90/100 punktów i jest przewidziane do objęcia finansowaniem. Tym samym, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 i § 10 ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych ... (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152 ze zm.), czasopismo znajdzie się w wykazie czasopism naukowych MNiSW z pulą 20 pkt.



  • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • ICI World of Journals
  • Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
  • Czytelnia Czasopism Prawniczych Wolters Kluwer on-line (baza SIP LEX)
  • Dimensions
  • Scilit
  • Google Scholar
  • JournalTOCs
  • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

MNISW
40

Index Copernicus
99,92