PRAWA AUTORSKIE

Autor udziela Wydawcy licencji niewyłącznej i nieodpłatnej do korzystania z utworu na polach eksploatacji określonych w umowie licencyjnej.

Autor oświadcza, w trakcie zgłaszania tekstu do publikacji w „Review of European and Comparative Law”, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw osób trzecich.

Autor jest zobowiązany do zaakceptowania warunków → umowy licencyjnej.

Wydawca udostępnia utwór w formule Open Access na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl lub innej wolnej licencji.

Autorowi przysługuje prawo do udostępniania i rozpowszechniania jego utworu na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie (np. za pośrednictwem własnych stron internetowych, stron internetowych i repozytoriów instytucjonalnych, także komercyjnych, akademickich serwisów społecznościowych) bezpośrednio po publikacji utworu.

Autor, udostępniając/rozpowszechniając utwór, powinien wyraźnie wskazać „Review of European and Comparative Law” i Wydawnictwo KUL jako oryginalne/pierwotne miejsce publikacji i prawidłowo podać szczegóły cytowania, wraz z adresem URL opublikowanego tekstu.

Redakcja rekomenduje autorom samodzielne udostępnianie i rozpowszechnianie utworu w ostatecznej wersji opublikowanej. To gwarantuje, że wersja ostateczna utworu będzie łatwo dostępna dla osób korzystających z zasobów baz (zbiorów) danych, a także będzie prawidłowo cytowana.