O czasopiśmie

Review of European and Comparative Law (w latach 1988-1990 jako The Review of Comparative Law, od 2002 r. do 2018 r. jako Review of Comparative Law, ISSN 0860-8156) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych.

Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej. Od 2015 r. czasopismo ukazuje się jako kwartalnik. Od 2018 r. pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 29 maja 2018 r. (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 14/18) czasopismo zostało wpisane do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1554 pod nazwą „Review of European and Comparative Law” (e-ISSN 2545-384X).

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, przyznano mu 40 pkt. (pozycja 27816 w załączniku do komunikatu, Unikatowy Identyfikator Czasopisma – 200122).

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, przyznano mu 70 pkt. (pozycja 29913 w załączniku do komunikatu, Unikatowy Identyfikator Czasopisma – 200122).

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki prawne; prawo kanoniczne.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: 

ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)
BazHum (Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych prowadzona przez Muzeum Historii Polski)
ICI Journals Master List (wartość wskaźnika ICV 2020: 100.00)
Polska Bibliografia Naukowa
Dimensions
Scilit
Google Scholar
JournalTOCs
CEJSH
 (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
Biblioteka Nauki
NSD
(Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers)
MOST Wiedzy
EBSCO Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)
DOAJ
Sherpa Romeo

Teksty publikowane w Review of European and Comparative Law dostępne są także w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line prowadzonej przez Wolters Kluwer SA.