Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw osób trzecich
  • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie uczestniczy aktualnie w żadnym innym postępowaniu wydawniczym (ewentualne uwagi i wyjaśnienia proszę umieścić w komentarzu dla redaktora)
  • W publikacji ujawnione zostały wszystkie informacje na temat wkładu innych osób i instytucji w jej powstanie, a także na temat źródeł jej finansowania
  • Tekst został dostosowany do wszystkich wymogów edytorskich wskazanych przez redakcję
  • W odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko ghostwriting i guest authorship w rozumieniu zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Pamiętam, aby pobrać i uzupełnić RECL percentage participation statement, a następnie wgrać wypełnione jako dodatkowe pliki poza tekstem artykułu (wybierając typ Oświadczenia)
  • Akceptuję warunki umowy licencyjnej


Autorzy zobowiązani są do przesłania przeznaczonego do publikacji utworu naukowego w postaci elektronicznej w formacie dokumentu tekstowego (doc, docx, odt) za pośrednictwem Platformy Czasopism KUL – CzasKUL, na podstawie ogłoszonych wezwań lub we wskazanych przez redakcję terminach przyjmowania tekstów do publikacji. Utwór powinien zostać przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi.

W przypadku publikacji wieloautorskich Redakcja prosi o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Redakcja zastrzega, iż „ghostwriting” oraz  „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a w przypadku ich wykrycia, powiadomione zostaną instytucje zatrudniające autorów.

Redakcja prosi o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Przesłany tekst powinien zostać przygotowany w języku angielskim. Opracowanie powinno także spełniać ewentualne przewidziane prawem wymogi dla oryginalnego artykułu naukowego, artykułu przeglądowego, komunikatu o badaniach naukowych, glosy czy komentarza prawniczego, artykułu recenzyjnego (recenzji naukowej), studium przypadku (case study) lub artykułu popularnonaukowego.

Autorzy zobowiązani są również do przesłania, we wskazanych przez redakcję terminach, na adres mailowy redakcji (równocześnie na adres mailowy redakcji kopii cyfrowej lub skanu dokumentu) umowy licencyjnej (pdf) oraz oświadczenia dotyczącego zjawisk „ghostwriting” oraz „guest authorship” (pdf).

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty językowo-technicznej przesłanego do publikacji utworu w zakresie nie naruszającym praw osobistych twórców oraz odmowy jego publikacji, jeżeli w toku procesu recenzyjnego utwór nie otrzyma co najmniej oceny dobrej. 

Nieodesłanie przez Autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

Autorom i recenzentom, którzy rozpoczynają pracę w systemie OJS, polecamy skorzystanie z instrukcji ułatwiających poruszanie się po Platformie CzasKUL.

Przewodnik dla autora

Przewodnik dla recenzenta

Wymogi edytorskie

Podstawowe wymogi edytorskie

Utwór powinien zostać przygotowany według kolejności:

  1. Tytuł opracowania, wyśrodkowany, pogrubiony, wersaliki.
  2. Imię i nazwisko autora z podaniem stopnia/tytułu naukowego, pełnej afiliacji (nazwa wydziału i uczelni), adresu do korespondencji i kontaktu e-mail autora oraz identyfikatora ORCID, które zostaną ujawnione w nocie o autorze.

Informację o autorze należy podać w języku angielskim według wzoru:

Information about Author: Dr. habil. Jan Nowak, Associate Professor, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin; correspondence address: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: jan.nowak@kul.pl; https://orcid.org/0000-0000-0000-0000.

  1. Artykuł powinien mieć objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami). Objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami).
  2. Abstrakt (maksymalnie 300 słów).
  3. Słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów).
  4. Treść utworu. Podział utworu na części powinien zostać dokonany w sposób wyraźny, z wykorzystaniem stosownych nagłówków (BoldItalic lub Roman).
  5. Bibliografia załącznikowa (obejmująca wyłącznie cytowaną w tekście literaturę) przygotowana według poniżej opisanych wymogów.

Wymogi bibliografii załącznikowej i przypisów

Bibliografię załącznikową oraz przypisy należy sporządzić zgodnie ze stylem Chicago (The Chicago Manual of Style – Notes and Bibliography), według wzoru dostępnego pod adresem:  https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html.

Źródła prawa i orzecznictwo należy cytować w przypisach dolnych, bez powtarzania ich w bibliografii załącznikowej, według poniższych wzorów:

ŹRÓDŁA PRAWA

Konstytucje
W języku polskim: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
W języku angielskim: The Constitution of the Republic of Poland, Journal of Laws 1997, No. 78, item 483, as amended.

Ustawy
W języku polskim: Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985 ze zm.).
W języku angielskim: Act on the State of Emergency of 21 June 2002, Journal of Laws 2014, No. 111, as amended.

Rozporządzenia
W języku polskim: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.).
W języku angielskim: Ordinance of the Minister of Health of 20th March 2020, Journal of Laws 2020, item 491, as amended.

Konwencje
W języku polskim: Konwencja Rady Europy o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
W języku angielskim: Council of Europe, European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome, 4 November 1950 as amended by Protocols Nos. 11 and 14 supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 and 16, ETS No. 5: ETS No. 009, 4: ETS No. 046, 6: ETS No. 114, 7: ETS No. 117, 12: ETS No. 177.

Dokumenty Unii Europejskiej
W języku polskim: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE C z dnia 14 grudnia 2007 r.).
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.Urz.UE z 2008 r. Nr C 115/13 PL.
W języku angielskim: EU(2000) Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000/C 364/01, 7 December 2000.
Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council No. 883/2004 on the coordination of social security systems (O.J.E.C. L166, 30 April, 2004).

Deklaracje
W języku polskim: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r., rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 217 A (III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948).
W języku angielskim: Universal Declaration of Human Rights adopted on 10 December 1948, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948).

ORZECZNICTWO

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
W języku polskim: Wyrok ETPCz w sprawie Tyrer przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 25 kwietnia 1978 r., skarga nr 5856/72.
W języku angielskim: ECtHR Judgement of 22 June 1989, Case Eriksson v. Sweden, application no. 11373/85, hudoc.int.

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu
W języku polskim: Wyrok TSUE z dnia 25 lipca 2018 r., PPU - Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), sprawa C-216/18, ECLI:EU:C:2018:586.
W języku angielskim: CJEU Judgment of 14 March 2017, Asa Bougnaoui, Association de défense des droits de l'homme (ADDH) v. Micropole SA, Case C-203/15 et C-698/15, ECLI:EU:C:2017:204.

Decyzje Komitetów Organizacji Narodów Zjednoczonych
W języku polskim: Decyzja Komitetu Praw Człowieka w Genewie w sprawie Viktor Korneenko et al. przeciwko Białorusi, Com. No.1274/2004.
W języku angielskim: United Nations Human Rights Committee, Case André Brun v. France. Communication No. 1453/2006, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1453/2006, Geneve 2006.

Opinio iuris
W języku polskim: Opinia Rzecznika Generalnego Dioikitiko Protodikeio Athinon z 2004 r. w sprawie Aikaterini Stamatelaki v. N.P.D.D. Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation, sygn. C-444/05.
W języku angielskim: Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on 10 July 2014, ECLI:EU:C:2014:2072.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
W języku polskim: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2013 r., sygn. K 22/12, OwSS 2014/1/5/5-26.
W języku angielskim: Polish Constitutional Tribunal, Judgment of 10 June 2020, Ref. No. K 3/19, Journal of Laws 2020, item 1055.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
W języku polskim: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. I CSK 125/07, „OSP” z 2008 r. Nr 7-8, poz. 72.
W języku angielskim: Polish Supreme Court, Judgment of 29 November 2005, Ref. No. II PK 100/05, unreported.

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
W języku polskim: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. II OSK 1073/09, niepublikowane.
W języku angielskim: Supreme Administrative Court, Judgment of 14 March 2006, Ref. No. II OSK 1073/09, reported in: OSK Journal 2006, Pos. 67.

Orzecznictwo sądów powszechnych
W języku polskim: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. III AUa 911/12.
W języku angielskim: Appellate Court in Poznan, Judgment of 9 January 2013, Ref. No. III AUa 911/12, unreported.

Orzecznictwo sądów administracyjnych
W języku polskim: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 31 maja 2016 r., IV SAB/Gl 52/16, niepublikowane.
W języku angielskim: Provincial Administrative Court in Warsaw, Judgment of 6 October 2016, Ref. No. II SA/Wa 897/16, unreported.

W dziale Glosy publikowane są komentarze do orzeczeń sądów i trybunałów sprawujących wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej jak też sądów i trybunałów mających siedzibę poza terytorium RP.
Na początku glosy należy podać informacje o glosowanym orzeczeniu (sąd, data, sygnatura akt, adres publikacyjny) oraz wskazać, czy glosa ma charakter aprobujący, krytyczny czy aprobująco-krytyczny.
Glosa powinna zawierać zwarte streszczenie przebiegu postępowania w sprawie wraz z konkluzją orzeczenia oraz komentarz glosatora. Objętość glosy nie powinna przekraczać 30 000 znaków wraz ze spacjami. Glosy podlegają procedurze recenzyjnej.

W dziale Recenzje publikowane są recenzje aktualnie wydawanych publikacji polsko- i obcojęzycznych.
Decyzję w sprawie publikacji recenzji w „Review of European and Comparative Law” podejmuje Redakcja.
Na początku recenzji należy podać dane bibliograficzne recenzowanej pozycji, tj. imię i nazwisko autora recenzowanej publikacji, tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, liczbę stron.
Przykład: Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, ed. Mirosław Karpiuk, Krzysztof Orzeszyna, Warszawa: Wyższa Szkoła Menedżerska 2014, pp. 226.
Dane autora recenzji prosimy umieścić na końcu.