CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

Review of European and Comparative Law jest czasopismem naukowym, wydawanym przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej. Review stanowi forum wymiany poglądów z zakresu prawa porównawczego systemów prawnych państw UE oraz Polski w szerszym, międzynarodowym kontekście oraz umożliwia autorom, recenzentom i czytelnikom podjęcie polemiki na temat współczesnych zagadnień prawnych.

Celem czasopisma jest upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w instytucjach krajowych i zagranicznych, a także prezentowanie polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Review jest recenzowanym, w pełni dostępnym online kwartalnikiem, w którym publikowane są materiały naukowe (artykuły, glosy, recenzje w języku angielskim autorstwa polskich i zagranicznych naukowców) obejmujące zagadnienia dotyczące prawa publicznego i prywatnego międzynarodowego, prawa porównawczego, praw człowieka i prawa europejskiego. Współpraca podejmowana z ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie przyczynia się do umiędzynarodowienia afiliacji autorów, recenzentów oraz czytelników Review, co pozwala na zwiększenie rozpoznawalności, zasięgu oraz budowanie prestiżu czasopisma.