OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu na łamach czasopisma. Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny.  Czasopismo nie publikuje reklam. Źródła finansowania czasopisma stanowią programy ministerialne i dotacje uczelni.

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Dofinansowane zadania: 1) Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Review of Comparative Law" i 2) Zapewnienie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji zgłoszonych do "Review of Comparative Law". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

Kwartalnik Review of European and Comparative Law został zakwalifikowany do finansowania na lata 2019-2020 w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Umowa nr 122/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.