The Role of the Central Bank in Foreign Exchange Inspection in Selected Countries of the European Union – as seen in the Example of Poland, the Czech Republic and Germany

Ewa Kowalewska

Faculty of Law and Administration, University of Szczecin , Poland
https://orcid.org/0000-0001-8167-6579


Abstract

The activity of central banks in EU states is based on similar assumptions. Their aim is usually to maintain a stable level of prices and to support the state’s economic policy. Central banks are responsible for issuing money and for monetary policy. They have been equipped with adequate instruments to this end. The aim of this research is to demonstrate that legislation in Poland, the Czech Republic and Germany vested another important function in the central banks, namely foreign exchange inspection. However, this function is exercised differently in each of them. The central banks of countries referred to above are not only responsible for currency in circulation within the country but also for the balance of payments. Also, by pursuing their own foreign exchange policy they ensure an adequate position of the national currency in relation to foreign ones. The foreign exchange inspection in each of these countries is based on a different tradition and at the same time outlines the special role of the central bank. The analysis herein makes it possible to establish the scope of this inspection, taking into account the dynamics of changes that occur on the legal ground. What is also important here is whether a given country is only a member of the European Union or a member of the EU and of the euro area. The adopted research methodology is based on analysis of legislation in force with a reference to views expressed by legal commentators.

Keywords:

central bank, foreign exchange inspection, supervision

Aufricht, Hans. Comparative Survey of Central Bank Law. New York, Washington: Frederick A. Praeger, 1965.
Baka, Władysław. Bankowość centralna. Funkcje-metody-organizacja. Warsaw: Wydawnictwo Zarządzenie i Finanse, 2001.
Bakeš, Milan, Marie Karfiková, Peter Kotáb, and Hana Marková. Finančni právo. Prague: C.H. Beck, 2012.
Baltyn, Paweł. “Modelowe ujęcie polityki monetarnej w warunkach kryzysu.” In Współczesny system bankowy. Ujęcie interdyscyplinarne, edited by Joanna Świderska, 264–320. Warsaw: Difin, 2013.
Bartosiewicz, Adam, and Ryszard Kubacki. Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe. Warsaw: C.H. Beck, 2010.
Ciszak, Tomasz, Anna Górska, Bartosz Otachel, Małgorzata Siemaszko, Renata Żak, and Marcin Żogała. “Europejski System Banków Centralnych.” (2004): 1–54. http://www.nbp.pl/publikacje/esbc/esbc.pdf.
Flejterski, Stanisław, and Jan K. Solarz. Systemy bankowe krajów G-20. Szczecin: Zapol, 2012.
Fojcik-Mastalska, Eugenia. “Miejsce i rola prawa walutowo – dewizowego w systemie prawa.” In Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, edited by Alicja Pomorska, Paweł Smoleń, and Jarzy Stelmasiak, 99–107. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej, 2011.
Gostomski, Eugeniusz. Bankowość międzynarodowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
Gronkiewicz – Waltz, Hanna. Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1992.
Góral, Lesław. Nadzór bankowy. Warsaw: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1998.
Hartlová, Vĕra, Marcela Soldánová, Jitka Svobodová, and Michaela Zlebková. Bankovnictvĭ. Pro středni školy a veřejnost. Prague: Fortuna, 2004.
Hartmann-Wendels, Thomas, Andreas Pfingsten, and Martin Weber. Bankbetriebslehre. Berlin: Springer, 2007.
Kałuzińska, Violetta. Przejrzystość polityki pieniężnej. Warsaw: CeDeWu, 2013.
Kaszubski, Remigiusz W., and Marcin Krysa. “Prawne gwarancje niezależności banków centralnych w Polsce, Czechach i na Węgrzech.” Glosa, no. 5 (2002): 10–15.
Kowalewska, Ewa. “Narodowy Bank Polski jako centralna bankowa instytucja dewizowa.” Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 79 (2016): 679–686.
Kowalewska, Ewa. Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski. Warsaw: CeDeWu, 2017.
Kowalewska, Ewa. “Ustawodawstwo dewizowe w systemie prawa – analiza z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.” In Obywatel – Państwo – Społeczność Międzynarodowa, edited by Ewelina Cała – Wacinkiewicz, Kinga Flaga – Gieruszyńska, and Daniel Wacinkiewicz, 570–585. Warsaw: C.H. Beck, 2014.
Mrkyvka, Peter. Determinace a diverzifikace financniho prava. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Mroczkowski, Rafał. “Status prawny, cele, funkcje i zadania Narodowego Banku Polskiego.” In Podstawy finansów i prawa finansowego, edited by Andrzej Drwiłło, 351–359. Warsaw: Wolters Kluwer, 2018.
Ofiarski, Zbigniew. Prawo dewizowe. Komentarz. Warsaw: Zakamycze, 2003.
Oplustil, Krzysztof, and Marek Porzycki. “Unia walutowa w Europie.” In Instytucje gospodarki rynkowej, edited by Tadeusz Włudyka, and Marcin Smaga. Warsaw: Wolters Kluwer, 2018.
Owsiak, Stanisław. “Bank centralny.” In Bankowość, edited by Małgorzata Zaleska, 13–35. Warsaw: C.H. Beck, 2013.
Sprenger, Bernd. “Das deutsche Bankwesen im Zeittalter der industralisierung.” Bank, no. 10 (1987): 576–579.
Wójtowicz, Wanda. “Kontrowersje wokół pojęcia obrotu dewizowego.” In Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Prof. Wojciecha Łączkowskiego, edited by Andrzej Gomułowicz, and Jerzy Małecki, 39–48. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003.
Download

Published
2021-06-16


Kowalewska, E. (2021). The Role of the Central Bank in Foreign Exchange Inspection in Selected Countries of the European Union – as seen in the Example of Poland, the Czech Republic and Germany. Review of European and Comparative Law, 45(2), 183–206. https://doi.org/10.31743/recl.12282

Ewa Kowalewska  ewa.kowalewska@usz.edu.pl
Faculty of Law and Administration, University of Szczecin

Dr. Ewa Kowalewska, Assistant Professor, Faculty of Law and Administration, University of Szczecin; correspondence address: ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, Poland; e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl; https://orcid.org/0000-0001-8167-6579.

https://orcid.org/0000-0001-8167-6579License

Creative Commons CC-BY