The Control of the Constitutionality of European Union Law by Means of Constitutional Complaints

Ilona Grądzka

Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0003-0127-4970


Abstract

The subject of this article is the institution of the constitutional complaint, which is analysed in connection with European integration. It should be noted that Poland’s membership of the European Union has had a great influence, not only on the system of national law, but also on the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal; therefore considerations are carried out here mainly in relation to the Constitutional Tribunal.           

In examining the issue of the constitutional complaint, the following assumptions may be stated. First, the constitutional-complaint procedure, is in fact, the examination of the compliance of legal norms with the Constitution, any deviation being related to the entities initiating proceedings before the Constitutional Tribunal, Article 191(1)(6), of the Constitution[1], and to the material scope of the complaint, as determined in Article 79 of the Constitution. Second, there is no doubt that the constitutional complaint can become an important legal instrument shaping the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal, which has to face constitutional issues related to European integration[2]. Following the example of the practice of other Member States, e.g. Germany, the Tribunal may use the institution of the constitutional complaint as a means of controlling the compliance of the secondary law of the European Union with the Constitution of the Republic of Poland.

 

[1] The Constitution of the Republic of Poland, Journal of 2 April 1997, Journal of Law 1997, No. 78, item 483, as amended.

[2] The literature on the subject indicates that the membership of nation States of the European Union obliges constitutional courts to act in the field of integration. Their task is to set the boundaries and conditions for the integration process. Jurisprudence in this area is referred to as acquis constitutionnel. Cf. Aleksandra Kustra, “Model skargi konstytucyjnej jako czynnik kształtujący orzecznictwo sądów konstytucyjnych w sprawach związanych z członkostwem państwa w Unii Europejskiej,” Państwo i Prawo, no. 3 (2015): 35.

Keywords:

Constitutional Tribunal, constitution, constitutional complaint, legal system

Bogusław, Banaszak. Prawo konstytucyjne. Warsaw: C.H. Beck, 2008.

Barcz, Jan. “Glosa nr 1, Glosy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2005 r. (zgodność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) K 18/04.” Kwartalnik Prawa Publicznego, no. 4 (2005): 169–184.

Bainczyk, Magdalena. Polski i Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytet Wrocławski, 2017.

Biernat, Stanisław. “Glosa nr 2 do wyroku TK 11.05.2005.” Kwartalnik Prawa Publicznego, no. 4 (2005): 185–206.

Bogdanowicz, Piotr, and Paweł Marcisz. “Szukając granic kontroli. Glosa do wyroku TK z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09. Szukając granic kontroli.” Europejski Przegląd Sądowy, no. 9 (2012): 47–52.

Chmielarz, Anna. “Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego Unii Europejskiej.” Przegląd Sejmowy, no. 4 (2012): 9–32.

Czapliński, Władysław. “Glosa nr 3 do wyroku TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04.” Kwartalnik Prawa Publicznego, no. 4 (2005): 207–222.

Derlatka, Marta. Skarga konstytucyjna w Niemczech. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2009.

Działocha, Kazimierz. “Uwagi do art. 91 Konstytucji RP.” In Konstytucja RP. Komentarz, Vol. III. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2003.

Granat, Mirosław. “Tożsamość Konstytucji.” In Zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej czy nie zmieniać?, edited by Dariusz Dudek, 43–64. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Jaroszyński, Tomasz. “Glosa do wyroku TK z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09. Dopuszczalność kontroli zgodności unijnego prawa pochodnego z Konstytucją.” Państwo i Prawo, no. 9 (2012): 130–135.

Kurcz, Bartłomiej. Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze, 2004.

Kustra, Aleksandra. Kelsenowski model kontroli konstytucyjności prawa a integracja europejska. Studio wpływu. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2015.

Kustra, Aleksandra. “Model skargi konstytucyjnej jako czynnik kształtujący orzecznictwo sądów konstytucyjnych w sprawach związanych z członkostwem państwa w Unii Europejskiej.” Państwo i Prawo, no. 3 (2015): 34–56.

Kustra, Aleksandra. “Odroczenie przez TK utraty mocy obowiązującej przepisu niezgodnego z prawem UE-glosa do wyroku TS z 19.11.2009 r. w sprawie Krzysztof Filipiak przeciwko Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, C-314/08.” Europejski Przegląd Sądowy, no. 6 (2012): 34–40.

Laskowska, Marzena. “Dopuszczalność kontroli zgodności aktów pochodnego prawa UE z Konstytucją RP. W przeddzień rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.” Studia Prawnicze KUL, no. 2 (2011): 59–85.

Łabno, Anna. “Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego, no. 4 (2012): 39–60. DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.02

Masternak-Kubiak, Małgorzata. “Dyskusja.” In Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski, edited by Mirosław Granat, 100–104. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2007.

Safjan, Marek, and Leszek Bosek, eds. Konstytucja RP. Vol. 1. Warsaw: C.H. Beck, 2016.

Seidler, Grzegorz Leopold, Henryk Groszyk, and Antoni Pieniążek. Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2009.

Syryt, Aleksandra. Oddziaływanie prawa międzynarodowego na sądownictwo konstytucyjne w Polsce-perspektywa konstytucyjna. Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019.

Wiącek, Marcin. “Glosa do postanowienia TK z dnia 17 grudnia 2009 r., U 6/08.” Państwo i Prawo, no. 6 (2010): 122–127.

Wojtyczek, Krzysztof. Przekazanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

Wyrozumska, Anna. “Glosa nr 4. Umowy międzynarodowe w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego dotyczących Traktatu o przystąpieniu do UE oraz ENA.” Kwartalnik Prawa Publicznego, no. 4 (2005): 223–231.

Zubik, Marek. ““Akt normatywny” jako przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego.” Gdańskie Studia Prawnicze 31 (2014): 731–744.

Download

Published
2021-12-07


Grądzka, I. (2021). The Control of the Constitutionality of European Union Law by Means of Constitutional Complaints. Review of European and Comparative Law, 47(4), 189–205. https://doi.org/10.31743/recl.12303

Ilona Grądzka  ilonag@kul.pl
Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin

Dr. Ilona Grądzka, Assistant Professor, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin; correspondence address: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: ilonag@kul.pl; https://orcid.org/0000-0003-0127-4970.

https://orcid.org/0000-0003-0127-4970License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY