The Legal Status of Minor Testator’s Parents Deprived of Parental Authority in Intestate Succession. Some Remarks on the Solutions in Polish, Russian, and Italian Law

Hanna Witczak

Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
http://orcid.org/0000-0002-5949-3052


Abstract

The legal situation of minor testator’s parents in intestate succession poses a significant legal and social problem. In Polish law, parents who have been deprived of parental authority continue to enjoy their civil-law status; in other words, they maintain the right to inherit from their child under statute. Meanwhile, the reasons for which the court applied the strictest possible “sanction” in the form of deprivation of authority of parents who, in exercising their rights under parental authority, seriously violated the child’s interest or grossly neglected parental obligations, which is noticeable even to an ordinary bystander, seem to be sufficient “proof” that family ties, which are decisive for the statutory title to inherit, do not exist. If these ties are severed or seriously disrupted, the consequences should be seen in all areas of life. Simply put, persons who deliberately break apart the family should not enjoy the advantages that the law provides for testator’s closest relatives. In such a case, to consider the effect of deprivation of parental authority by “releasing” its holders from any obligation towards the child may not be considered a sufficient civil sanction, especially given that in the vast majority of cases, the reason for such deprivation is gross neglect of parental duties by one or both parents. The consequences of this type of negligence should also, if not primarily, consist in the deprivation of pecuniary benefits that the parents of a minor could enjoy after his or her death. The current legal solutions governing this area undoubtedly need to be revised. Such imperfect normative solutions adopted in Polish law prove the need to propose de lege ferenda recommendations. In this context, it is worthwhile to have a look at the normative solutions adopted in foreign legal systems and whether they can be grafted on Polish law. The reference to the Russian and Italian legal systems seems particularly recommendable due to the fact that their normative solutions directly allude to the institution of deprivation of parental authority in the context of admissibility of the title to inherit.

Keywords:

deprivation of parental authority, unworthiness to inherit, intestate title to inherit, minor testator

Авилов, Гайнан Э. “Комментарий k статье 1117.” In Комментарий к части третьей Кодексa Российской Федерации, edited by А. Л. Масковский, and Э. А. Суханов, thesis 1. Москва 2002.

Azzariti, Gaetano. Le successioni e le donazioni. Libro secondo del Coice civile. Napoli: CEDAM, 1990.

Bianca, Cesare. Diritto civile. II. La famiglia – Le succesioni. Milano: Giuffrè, 2001.

Bonilini, Giovanni. Manuale di diritto ereditario e delle donazioni. Torino: Utet Giuridica, 2010.

Bonilini, Giovanni, and Massimo Conforlini. Codice commentato delle successioni e donazioni. Milano: Utet Giuridica, 2011.

Булаевский, Борис А. “Комментарий к статье 1117.” In Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации части третьей, еdited by К. Б. Ярошенко, and Н. И. Марышевa, thesis 4. Москва 2011.

Булаевский, Борис А. “Комментарий к статье 1117.” In Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации части третьей, edited by К. Б. Ярошенко, and Н. И. Марышевa, thesis 3. Москва 2011.

Długoszewska, Iwona. Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej. Warszawa: LexisNexis, 2012.

Dolecki, Henryk. Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1983.

Ferri, Luigi. “Succesioni in generale. Art. 456-511.” In Commentario del codice civile, edited by A. Scaloja, and G. Branca. Bologna-Roma: Utet Guardica, 1997.

Goettel, Mieczysław. “Pozbawienie praw rodzicielskich w polskim kodeksie karnym.” Nowe Prawo, no. 7-8 (1978): 1077–1089.

Горелик, Александр П. Наследственное право. Москва-Воронеж 2011.

Гуев, Алексей Н. Постатейный коментарий к части третьей Гражданского кодекса. Москва 2006.

Gudowski, Jacek, ed. Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki. IV. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017.

Gwiazdomorski, Jan. Prawo spadkowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.

Gwiazdomorski, Jan. Przepisy ogólne dotyczące spadków, dziedziczenie ustawowe, testament. Katowice: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 1965.

Holewińska-Łapińska, Elżbieta. “Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej.” Prawo w działaniu. Tom 14. Sprawy cywilne (2013): 27–76.

Hypś, Sławomir. “Komentarz do art. 200.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Alicja Grześkowiak, and Krzysztof Wiak. Warszawa: C.H. Beck, 2021, Legalis.

Ignaczewski, Jacek. “Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.” In Komentarz do spraw rodzinnych, edited by Jacek Ignaczewski, 319–340. Warszawa: LexisNexis, 2012.

Jagielski, Karol. “Istota i treść władzy rodzicielskiej.” Studia Cywilistyczne 3 (1963): 97–161.

Kłak, Paweł. “Glossary.” OSP, no. 9 (2005): 81–90.

Konarska-Wrzosek, Violetta. “Poddanie sprawcy próbie.” In System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i środki karne, edited by Mirosława Melezini. Warszawa: C.H. Beck, 2010, Legalis.

Kozaczka, Adam. “Z zagadnień niegodności dziedziczenia w polskim prawie spadkowym.” In Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, edited by Wacław Osuchowski, Mieczysław Sośniak, and Bronisław Walaszek, 143–150. Kraków-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1964.

Kremis, Józef. “Komentarz do art. 1008.” In Kodeks cywilny. Komentarz, edited by Edward Gniewek, and Piotr Machnikowski. Warszawa: C.H. Beck, 2016, Legalis.

Kuźmicka-Sulikowska, Joanna. “Komentarz do art. 1008.” In Kodeks cywilny. Komentarz, edited by Edward Gniewek, and Piotr Machnikowski. Warszawa: C.H. Beck, 2019, Legalis.

Mierzwińska-Lorencka, Joanna. Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Niedośpiał, Michał. “Glossary.” OSA, no. 6 (2006): 76–88.

Nowicka, Urszula. “Pozbawienie władzy rodzicielskiej w polskim porządku prawnym.” Ius Matrimoniale, no. 4 (2017): 15–28. DOI: https://doi.org/10.21697/im.2017.28.4.02

Ohanowicz, Alfred. “Recenzja pracy J. Gwiazdomorski ‘Prawo spadkowe’ (PWN: Warszawa, 1959) 468.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 41 (1959): 193–194.

Pazdan, Maksymilian. “Komentarz do art. 1008.” In Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, edited by Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C.H. Beck, 2021, Legalis.

Pazdan, Maksymilian. “Komentarz do art. 928.” In Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, edited by Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C.H. Beck, 2021, Legalis.

Pazdan, Maksymilian. “Niegodność dziedziczenia w polskim prawie prywatnym międzynarodowym.” Nowe Prawo, no. 2 (1974): 143–153.

Piątowski, Józef Stanisław, Hanna Witczak, and Agnieszka Kawałko. “Dziedziczenie ustawowe.” In System Prawa Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, edited by Bogudar Kordasiewicz. Warszawa: C.H. Beck, 2015, Legalis.

Pietrzykowski, Janusz, ed. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3. Księga czwarta – Spadki. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972.

Pietrzykowski, Krzysztof. “Komentarz do art. 111.” In Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, edited by Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C.H. Beck, 2020, Legalis.

Przybyłowski, Kazimierz. “Notka do uchwały SN z dnia 10 września 1958 r. (3 CO 16/58).” OSPiKA, no. 5 (1959): 244–245.

Саникова, Лариса В. “Комментарий k статье 1117.” In Комментарий к части третьей Кодексa Российской Федерации части третьей, edited by Т. Е. Абова, М. М. Богуславский, and А. Г. Светланов, thesis 1. Москва 2004.

Skowrońska, Elżbieta. “Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa spadkowego (za lata 1989-1990).” Przegląd Sądowy, no. 9 (1992): 47–66.

Skowrońska-Bocian, Elżbieta. Testament w prawie polskim. Warszawa: LexisNexis, 2004.

Strzebińczyk, Jerzy. “Pozbawienie władzy rodzicielskiej.” In Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CCCVIII, 475–495. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

Strzebińczyk, Jerzy. “Władza rodzicielska.” In System Prawa Prywatnego. Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuńcze, edited by Tadeusz Smyczyński, 233–389. Warszawa: C.H. Beck, 2011.

Василев, Алексей С. “Комментарий к к статье 1117.” In Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Частu 1, 2, 3, 4 (yчeдно- практичecкuй), edited by С. А.Степанов, thesis 1. Москва.

Wierciński, Jacek. “O przestępstwie jako przyczynie niegodności dziedziczenia.” Kwartalnik Prawa Prywatnego, no. 2 (2010): 555–569.

Wierciński, Jacek. “Uwagi o teoretycznych założeniach dziedziczenia ustawowego.” Studia Prawa Prywatnego, no. 2 (2009): 79–92.

Witczak, Hanna. “Komentarz do art. 928.” In Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki (art. 922-1087), edited by Magdalena Habdas, and Mariusz Fras, 128–173. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019.

Witczak, Hanna. “O skutkach wydziedziczenia w kontekście przesłanek nabycia spadku.” In Państwo. Konstytucja. Prawo. Księga Pamiątkowa poświęcona Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Profesorowi Henrykowi Ciochowi, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, tom LX, 513–521. Warszawa: Trybunał Konstytucyjny, 2018.

Witczak, Hanna. “Skutki wyłączenia od dziedziczenia.” Rejent, no. 3 (2009): 73–96.

Witczak, Hanna. Wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu. Warszawa: LexisNexis, 2013.

Вишнякова, Алла В. Семейное и наследственное право. Москва 2010.

Зайцева, Татьяна И., and Павел В. Крашенинников. Наследственное право. Комментарий законодательства н практика его применениа. Москва 2009.

Download

Published
2021-12-07


Witczak, H. (2021). The Legal Status of Minor Testator’s Parents Deprived of Parental Authority in Intestate Succession. Some Remarks on the Solutions in Polish, Russian, and Italian Law. Review of European and Comparative Law, 47(4), 107–134. https://doi.org/10.31743/recl.12937

Hanna Witczak  hwitczak@kul.pl
Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin

Dr. habil. Hanna Witczak, Associate Professor, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin; correspondence address: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: hwitczak@poczta.fm; https://orcid.org/0000-0002-5949-3052.

http://orcid.org/0000-0002-5949-3052License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY