On the Subject of Testamentary Burden against the Background of German Law

Jacek Trzewik

Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
http://orcid.org/0000-0002-6462-6294


Abstract

The making of a last will and testament by a testator is an act in law. The testator is entitled to make specific dispositions to execute their last will, such as identifying an heir, making ordinary or vindication legacies, or appointing an executor of the will. At the same time, the number of potential aims intended to be achieved by the testator corresponds to the number of possible life situations that cannot be resolved through the testator’s dispositions regarding their estate. It is therefore necessary to equip the testator with such legal means that will allow them to achieve both material and non-material objectives. This is the role of the institution of testamentary burden. It has been regulated in the Polish legal system only superficially; therefore, the author refers to the legacy of German legislation to offer a better understanding of the solution.

Keywords:

testamentary burden, Polish law, German law

Daragan, Hanspeter. In Praxiskommentar Erbrecht, edited by Jürgen Damrau, and Manuel Tanck, no. 4, §2192, § 2194. Bonn: Zerb Verlag, 2020.

Dąbkowski, Przemysław. Prawo prywatne polskie, t. II. Lwów: Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, 1911.

Dietz, Florian. In Beck’sches Notar-Handbuch, Heribert Heckschen, Sebastian Herrler, Christof Münch, Günter Brambring, and Hans-Ulrich Jerschke, no. 7. München: C.H. Beck, 2019.

Duda, Anna. “Umowa dziedziczenia w prawie niemieckim – pojęcie i moc wiążąca.” Rejent 3-4 (2004): 116–148.

Eger, Katarzyna. “Polecenie a świadczenie na rzecz osoby trzeciej w umowie darowizny.” Krytyka prawa 8, no. 1 (2016): 36–54. DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.99

Gorczyński, Grzegorz. “Istota polecenia testamentowego i jego zaskarżalność.” In Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, edited by Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, and Daniel Karkut, 281–297. Wrocław: Oficyna Prawnicza, 2015.

Księżak, Paweł. “Żądanie wykonania polecenia.” Przegląd Sądowy 4 (2006): 49–61.

Księżak, Paweł. “Polecenie.” In Prawo spadkowe. Paweł Księżak, 279–285. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.

Leipold, Dieter. In Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, edited by Sibylle Kessal-Wulf, no. 8, §1940. München: C.H. Beck, 2020.

Lieder, Jan. In Erman BGB, edited by Harm Peter Westermann, Barbara Grunewald, and Georg Maier-Reimer, no. 16, §1940. Köln: OttoSchmidt, 2020.

Linnartz, Franz. In Juris PraxisKommentar BGB, edited by Maximilian Herberger, Michael Martinek, Helmut Rüßmann, Stephan Weth, and Markus Würdinger, no. 9 (2020), § 2192, §2193, §2194.

Longchamps de Berier, Franciszek. O elastyczności prawa spadkowego: fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim. Warszawa: Liber, 2006.

Müller-Christmann, Bernd. In Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, Heinz Georg Bamberger, Herbert Roth, Wolfgang Hau, and Roman Poseck, no. 4, §1940. C.H. Beck, 2017.

Niedośpiał, Michał. “Zasadnicze rozrządzenia testamentowe.” Studia Prawnicze 2 (1997).

Nobis, Steffi. In Erman BGB, Harm Peter Westermann, Barbara Grunewald, and Georg Maier-Reimer, no. 16, §2191, §2195, §2196. Köln: OttoSchmidt, 2020.

Otte, Gerhard. In J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB - Buch 5: Erbrecht: §§ 2064-2196 (Testament 1), edited by Christian Baldus, §2193, §2194. Berlin: Sellier/DeGruyter, 2019.

Piętak, Leonard. Prawo spadkowe rzymskie. Vol. 1. Lwów: self-publ., 1882.

Rozwadowski, Władysław. Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł. Poznań: Ars Boni et Aequi, 1992.

Rudy, Mathis. In Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, Sibylle Kessal-Wulf, no. 8 §2192. München: C.H. Beck, 2020.

Schmidt, Manuela. In Juris PraxisKommentar BGB, Maximilian Herberger, Michael Martinek, Hemut Rüßmann, Stephan Weth, and Markus Würdinger, no. 9 (2020), §1940.

Sohm, Rudolf. The Institutes of Roman Law. Oxford: Clarendon Press, 1892.

Sohm, Rudolf. Instytucje, historja i system rzymskiego prawa prywatnego. Część pierwsza. Źródła i nauki ogólne. Warszawa: Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1925.

Sokołowski, Krzysztof Piotr. “Darowizna z poleceniem a negotium mixtum cum donatione w praktyce notarialnej.” Rejent 4 (2011): 51–75.

Stürner, Rolf. In Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, edited by Othmar Jauernig, no. 18, §2192. München: C.H. Beck, 2021.

Śląski, Bolesław. Materjały do polskiego słownika prawniczego. Kępno: Drukarnia Spółkowa w Kępnie, 1931.

Turłukowski, Jarosław. “Instytucja polecenia testamentowego w prawie krajów Wspólnoty Niepodległych Państw na tle prawa polskiego.” In Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, edited by Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, and Daniel Karkut, 794–810. Wrocław: Oficyna Prawnicza, 2015.

Walaszek, Bronisław. “Polecenie testamentowe w polskim prawie spadkowym.” Studia Cywilistyczne, vol. 1 (1961): 153–193.

Weidlich, Dietmar. In Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, edited by Otto Palandt, no. 80, §2192, §2195. München: C.H. Beck, 2021.

Wilejczyk, Magdalena. “Darowizna obciążona poleceniem.” Państwo i Prawo 5 (2013): 67–78.

Wójcik, Sylwester, and Fryderyk Zoll. “Rozrządzenia testamentowe.” In System Prawa Prywatnego. Tom 10, Prawo spadkowe, edited by Bogudar Kordasiewicz, 461–464. Warszawa: C.H. Beck, 2015.

Wójcik, Sylwester. “Rozrządzenia testamentowe.” In System Prawa Cywilnego, edited by Józef St. Piątowski, 263–266. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Wydawnictwo PAN, 1986.

Zoll, Fryderyk. “Polecenie obciążające osobę odnoszącą korzyść z czynności pod tytułem darmym.” Przegląd Notarialny 5 (1946): 387–393.

Źródłowski, Ferdynand. Instytucye i historya prywatnego prawa rzymskiego. Lwów: Księgarnia Pawła Starzyka, 1889.

Download

Published
2021-12-07


Trzewik, J. (2021). On the Subject of Testamentary Burden against the Background of German Law. Review of European and Comparative Law, 47(4), 83–105. https://doi.org/10.31743/recl.13011

Jacek Trzewik  trzewik@kul.pl
Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin

Dr. Jacek Trzewik, Assistant Professor, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin; correspondence address: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: trzewik@kul.pl; https://orcid.org/0000-0002-6462-6294.

http://orcid.org/0000-0002-6462-6294License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY