National self-governments in Hungary and Serbia in the context of public power decentralising solutions

Andrzej Adamczyk

Faculty of Law and Social Sciences, the Jan Kochanowski University (UJK) in Kielce , Poland
https://orcid.org/0000-0002-6080-4516


Abstract

The aim of the paper is to verify a thesis according to which countries which are considered to be the most representative examples of implementing the national cultural autonomy concept (Hungary and Serbia) in fact use the construct of national minority self-government, which, according to administrative law commentaries, is classified as non-territorial, or special self-government. In order to fulfill this task two decentralisation solutions which are aimed at pursuing national and ethnic minorities’ ambitions to maintain and enhance their cultural identity: national minority self-governments and national cultural autonomy has been presented. These legal constructs are not equivalent, although in international literature on the subject they are often treated as synonyms. In this context Serbian and Hungarian regulations has been presented and assessed.

Keywords:

decentralization, national minority self-governments, national cultural autonomy, special self-government

Agopszowicz, Antoni, and Zyta Gilowska. Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 1997.

Antkowiak, Paweł. “Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego.” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, no. 2 (2011): 155–174. DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2011.2.10

Beretka, Katinka. “National Councils of National Minorities in Serbia: Pros and Contras of an Ethnic Self-Governance.” In The Challenge of Non-Territorial Autonomy. Theory and Practice, edited by Ephraim Nimni, Alexander Osipov and David J. Smith, 181–196. Oxford – Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Wien: Peter Lang, 2013.

Bigo, Tadeusz. Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, 1928.

Błachucki, Mateusz. “Przemiany ustrojowe samorządu specjalnego w polskim prawie administracyjnym.” In Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu procedury administracyjnej tom III, edited by Krzysztof Wąsowski and Katarzyna Zalasińska, 15–35. Kraków: Wydawnictwo WIT, 2014.

Chadała, Piotr, “Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Sectio H, vol. XXXVI (2002): 227–245.

Chmielnicki, Michał, and Krzysztof Lewandowski, “Zasada udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.” Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW, vol. 13 (2013): 101–113.

Czerwińska, Ewa. Filozof i demokrata. Studium myśli społeczno-politycznej Otto Bauera (1881–1938). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1998.

Dembiński, Henryk. Osobowość publiczno-prawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej. Wilno: Skład Główny w Księgarni Św. Wojciecha, 1934.

Detterbeck, Steffen. Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht. München: C.H.Beck, 2008.

Dębowska-Romanowska, Teresa. “Wydatki na zadania własne gminy – granice prawne.” In Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r., edited by Wiesława Miemiec and Bogdan Cybulski. Warszawa: Municipium, 1996.

Dobos, Balázs. “With or without you: integrating migrants into the minority protection regime in Hungary.” Migration Letters vol. 13 no. 2 (2016): 242–257. DOI: https://doi.org/10.33182/ml.v13i2.305

Dobos, Balázs. “The Minority Self-Governments in Hungary.” Online Compendium Autonomy Arrangements in the World, 2016: 1–37. Accessed November 2, 2022. www.world-autonomies.info.

Dolnicki, Bogdan. Samorząd terytorialny. Warszawa: WoltersKluwer, 2012.

Domagała, Marta. “Z zagadnień decentralizacji w państwie współczesnym.” In Oblicza decentralizmu, edited by Jan Iwanek, 9–26. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996.

Edwards, Gwyneth E. “Hungarian National Minorities: Recent Developments and Perspectives.” International Journal on Minority and Group Rights, no. 5 (1998): 345–367. DOI: https://doi.org/10.1163/15718119820907560

Erk, Jan. “Non-Territorial Millets in Ottoman History.” In Minority Accommodation through Territorial and Non-Territorial Autonomy, edited by Tove H. Malloy and Francesco Palermo, 119–132. Oxford: Oxford University Press, 2015. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198746669.003.0006

Gerencsér, Balázs Szabolcs. “Protection of Local Indigenous Communities in the Scope of Governance.” Iustum Aequum Salutare, vol. IX no. 2 (2013): 83–94.

Gerencsér, Balázs Szabolcs. “The Law of Coexisting Languages Examining the Quartet of Language Policy Fields.” Foreign Policy Review, no. 2 (2021): 88–102. DOI: https://doi.org/10.47706/KKIFPR.2021.2.88-105

Grelowski, Zbigniew. Samorząd specjalny: gospodarczy, zawodowy, wyznaniowy według obowiązujących ustaw w Polsce. Łódź: Społem, 1947.

Hładkiewicz, Wiesław, and Adam Ilciów. “Idea samorządności w świetle rozważa o państwie Georga Jellinka.” In 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, edited by Katarzyna Mieczkowska-Czerniak and Katarzyna Radzik-Maruszak, 97–104. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012.

Izdebski, Hubert, and Michał Kulesza. Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Liber, 2004.

Jaroszyński, Maurycy. Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu. Warszawa: Wydawnictwo Przemiany, 1936.

Kahl, Arno, and Karl Weber. Allgemeines Verwaltungsrecht. Wien: Facultas, 2011.

Kann, Robert A. “Karl Renner (December 14, 1870-December 31, 1950).” Journal of Modern History, vol. 23, no. 4 (1951): 243–249. DOI: https://doi.org/10.1086/237429

Karcz-Kaczmarek, Maria, and Mariusz Maciejewski. “Samorządy zawodowe i zakres ich samodzielności w świetle doktryny oraz orzecznictwa.” Studia Prawno-Ekonomiczne, vol. XCV (2015): 57–76.

Kisała, Magdalena. “Granice decentralizacji.” In Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, edited by Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, and Rafał Budzisz, 64–75. Warszawa – Łódź: WoltersKluwer, 2019. DOI: https://doi.org/10.18778/8142-301-4.03

Kmieciak, Robert. “Wielowymiarowość pojęcia samorządu – od związków terytorialnych do specjalnych.” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, no. 4 (2015): 64–75.

Komarnicki, Wacław. Polskie prawo polityczne. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka, 1922.

Korhecz, Tamás. “National Minority Councils in Serbia.” In Managing Diversity Through Non-Territorial Autonomy. Assessing Advantages, Deficiencies, and Risks, edited by Tove H. Malloy, Alexander Osipov, and Balázs Vizi, 69–92. Oxford: Oxford University Press 2015. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198738459.003.0005

Korhecz, Tamás. “Non-Territorial Autonomy in Practice: the Hungarian National Council in Serbia.” In Autonomies in Europe: Solutions and Challenges, edited by Zoltán Kántor, 151–163. Budapest: Research Institute for Hungarian Communities Abroad, 2014.

Kovács, Péter. “The Legal Status of Minorities in Hungary.” Acta Juridica Hungarica, vol. 43 no. 3–4 (2002): 207–217. DOI: https://doi.org/10.1556/AJur.43.2002.3-4.1

Kulesza, Michał. “Słowo wstępne.” In Polska bibliografia prawnicza samorządu terytorialnego, Aleksandra Wiktorowska, 3–13. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

Leoński, Zbigniew. “Ustrój i zadania samorządu terytorialnego.” In Samorząd w Polsce, edited by Stanisław Wykrętowicz. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1998.

Leoński, Zbigniew. Zarys prawa administracyjnego. Warszawa: LexisNexis, 2001.

Lisowski, Piotr. “Samodzielność w administrowaniu.” In Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, edited by Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, and Rafał Budzisz, 89–104. Warszawa – Łódź: WoltersKluwer, 2019. DOI: https://doi.org/10.18778/8142-301-4.05

Łokucijewski, Krzysztof. “Decentralizacja.” In Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojęć, edited by Eugeniusz Bojanowski and Krzysztof Żukowski, 42–45. Warszawa: C.H. Beck, 2009.

Maiz, Ramón, and Maria Pereira. “Otto Bauer: the Idea of Nation as a Plural Community and the Question of Territorial and Non-territorial Autonomy.” Philosophy and Society, vol. 31, no. 3 (2020): 287–300. DOI: https://doi.org/10.2298/FID2003287M

Niewiadomski, Zbigniew. “Pojęcie samorządu terytorialnego.” In System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące. Tom IV, edited by Roman Hauser, Zbigniew Niewiadomski, and Andrzej Wróbel.Warszawa: C.H.Beck, 2011.

Nimni, Ephraim. “National Multiculturalism in Late Imperial Austria as a Critique of Contemporary Liberalism: The Case of Bauer and Renner.” Journal of Political Ideologies, vol. 4, no. 3 (1999): 289–314. DOI: https://doi.org/10.1080/13569319908420800

Nimni, Ephraim. “National-Cultural Autonomy as an Alternative to Minority Territorial Nationalism.” In Cultural Autonomy in Contemporary Europe, edited by David J. Smith and Karl Cordell, 9–28. London – New York: Routledge, 2008.

Nowacka, Ewa. Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej. Warszawa: LexisNexis, 2010.

Ochendowski, Eugeniusz. Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora,” 2006.

Panejko, Jerzy. Geneza i podstawy samorządu europejskiego. Paryż: Imprimerie de Navarre, 1926.

Przybysz, Piotr. Instytucje prawa administracyjnego. Warszawa: WoltersKluwer, 2020.

Quer, Giovanni Mateo, and Sara Memo. “Releasing minorities from the “nationalist trap”: from territorial to personal autonomy in a “multiple demoi Europe.” Cuadernos Europeos de Deusto, no. 47 (2012): 149–175. DOI: https://doi.org/10.18543/ced-47-2012pp149-175

Skotnicki, Krzysztof. ”Pojęcie autonomii w teorii prawa państwowego.” Studia Prawno-Ekonomiczne, vol. XXXVI (1986): 71–87.

Smith, David J. “Challenges of Non-Territorial Autonomy in Contemporary Central and Eastern Europe.” In The Challenge of Non-Territorial Autonomy. Theory and Practice, edited by Ephraim Nimni, Alexander Osipov and David J. Smith, 117–132. Oxford – Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Wien: Peter Lang, 2013.

Stoczewska, Barbara. “Autonomia narodowościowa jako koncepcja rozwiązania problemu mniejszości narodowych w europejskiej (głównie polskiej) myśli politycznej XIX i XX wieku.” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, vol. 3 (2010): 357–375.

Stolleis, Michael. Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Zweiter Band. Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft 1800–1914. München: C.H. Beck, 1992. DOI: https://doi.org/10.17104/9783406704291

Stolleis, Michael. Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Dritter Band. Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur 1914–1945. München: C.H. Beck, 2002.

Suksi, Markku. “Non-Territorial Autonomy: The Meaning of ‘(Non-)Territoriality.’” In Minority Accommodation through Territorial and Non-territorial Autonomy, edited by Tove H. Malloy and Francesco Palermo, 83–118. Oxford: Oxford University Press, 2015. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198746669.003.0005

Wachholz, Wilhelm Szczęsny. Istota i prawo związków publicznych (publiczne osoby związkowe). Warszawa: Gazeta Administracji i Policji Państwowej, 1928.

Wegner, Lubomira. “Samorząd.” In Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojęć, edited by Eugeniusz Bojanowski and Krzysztof Żukowski, 352–357. Warszawa: C.H. Beck, 2009.

Wierzbowski, Marek, and Aleksandra Wiktorowska. “Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego” In Polskie prawo administracyjne, edited by Jerzy Służewski, 70–26. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

de Villiers, Bruce. “Community Government for Minority Groups – Revisiting the Ideas of Bauer and Renner Towards Developing a Model of Self-Government by Minority Groups Under Public Law.”, Die Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, no. 76 (2016), 909–949.

Vizi, Balázs. “Minority Self-Governments in Hungary – a Special Model of NTA?.” In Managing Diversity Through Non-Territorial Autonomy. Assessing Advantages, Deficiencies, and Risks, edited by Tove H. Malloy, Alexander Osipov, and Balázs Vizi, 31–52. Oxford: Oxford University Press 2015. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198738459.003.0003

Wolff, Stefan and Weller, Marc. “Self-Determination and Autonomy: A Conceptual Introduction.” In: Autonomy, Self-Governance, and Conflict Resolution: Innovative Approaches to Institutional Design in Divided Societies, edited by Marc Weller and Stefan Wolff, 1–25. London: Routledge 2005.

Yupsanis, Athanasios. “Cultural Autonomy for Minorities in Hungary: A Model to be Followed or a Futile Promise,” International Journal on Minority and Group Rights, vol. 26 (2019): 1–39. DOI: https://doi.org/10.1163/15718115-02601004

Yupsanis, Athanasios. “Minority Cultural Autonomy in Slovenia, Croatia and Serbia: A Real Opportunity for Cultural Survival or a Right Void of Substance?” Europäisches Journal für Minderheitenfragen. vol. 12, no. 1–2 (2019): 83–112.

Zamoyski, Stefan. Samorząd rolniczy, Kraków: Drukarnia W.L.Anczyca i Spółki w Krakowie, 1931.

Download

Published
2022-12-15


Adamczyk, A. (2022). National self-governments in Hungary and Serbia in the context of public power decentralising solutions. Review of European and Comparative Law, 51(4), 181–207. https://doi.org/10.31743/recl.13605

Andrzej Adamczyk  andrzej.adamczyk@ujk.edu.pl
Faculty of Law and Social Sciences, the Jan Kochanowski University (UJK) in Kielce

Dr habil., Professor, Faculty of Law and Social Sciences, the Jan Kochanowski University (UJK) in Kielce,

correspondence address: 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 15, Poland

https://orcid.org/0000-0002-6080-4516License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY